Beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

22-03-2006

Beretning nr. 11/2005

Beretningen undersøger udviklingen i sagsbehandlingstiden i perioden 2001-2004 i Landsskatteretten, Ankestyrelsen, Naturklagenævnet, Flygtningenævnet, Patientskadeankenævnet og Erstatningsnævnet.

Beretningen undersøger hele sagsbehandlingsprocessen i de 6 nævn, lige fra klagen modtages, til afgørelsen sendes til borgeren. Rigsrevisionen vurderer bl.a., om sagsbehandlingen er tilrettelagt på en måde, som sikrer, at sagsbehandlingstiden bliver så kort, som det er muligt og forsvarligt. Endvidere undersøges, om ministerierne har bidraget aktivt til at nedbringe nævnenes sagsbehandlingstid.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. marts 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at sagsbehandlingstiderne ofte er unødvendigt lange i de 6 statslige nævn, som beretningen vedrører: Landsskatteretten, Ankestyrelsen, Naturklage-nævnet, Flygtningenævnet, Patientskadeankenævnet og Erstatningsnævnet.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at sagsbehandlingen i de 6 undersøgte nævn ikke er tilret-telagt på en måde, så den sikrer, at borgerne får afgjort deres klager hurtigst muligt.

Statsrevisorerne finder Skatte-, Social-, Miljø-, Integrations- og Justitsministeriets tilsyn med næv-nenes sagsbehandlingstider utilfredsstillende. Ministerierne har ikke i tilstrækkelig grad benyttet sig af mål- og resultatstyring i indsatsen for at forkorte nævnenes sagsbehandlingstider.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Justitsministeriet ikke har sikret, at Erstatnings-nævnet kan opgøre sin samlede sagsbehandlingstid, selv om det er forudsat i Justitsministeriets cir-kulæreskrivelse fra 1997 om mål for hurtige sagsbehandlingstider mv."

Rigsrevisors notat af 20. juli 2006

Rigsrevisors notat af 11. november 2008

Notatet omhandler nævn under de ministerier, som var omfattet af Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. Rigsrevisionen har undersøgt ministeriernes opfølgning på beretningen.

Ministerierne og nævnene har iværksat og gennemført en række tiltag for at forbedre sagsbehandlingstiderne. Initiativerne omfatter bl.a. nye sagsbehandlingsprocedurer og -systemer, indgåelse af resultatkontrakter m.m.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen i sagsbehandlingstiderne for de nævn, hvor initiativerne endnu ikke har haft den ønskede virkning.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 6. maj 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat om på beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. Der er i notatet fulgt på sagsbehandlingstider i Landsskatteretten, Naturklagenævnet, Patientskadeankenævnet og Arbejdsskadestyrelsen.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. november 2008

Beretning nr. 11/2005 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning

"Statsrevisorerne finder det positivt, at Ankestyrelsen under Velfærdsministeriet, Flygtningenævnet under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Erstatningsnævnet under Justitsministeriet har reduceret sagsbehandlingstiderne gennem optimering og effektivisering af opgaveløsningen. Beretningssagen afsluttes således for disse tre nævns vedkommende.

Der har ikke været en helt tilfredsstillende udvikling i sagsbehandlingstiderne i Landsskatteretten under Skatteministeriet, Naturklagenævnet under Miljøministeriet, Patientskadeankenævnet under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Arbejdsskadestyrelsen under Beskæftigelsesministeriet. Statsrevisorerne vil derfor fortsat følge sagen."

Beretningshistorik