Opfølgning på beretninger

Rigsrevisionen følger en beretning, indtil ministeriet har handlet tilfredsstillende på den kritik, vi finder.

Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af årsrevisionen og de større undersøgelser til Statsrevisorerne. Efterfølgende følger Rigsrevisionen og Statsrevisorerne op på resultatet for at vurdere, om ministeriets opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger er tilfredsstillende. Denne procedure er reguleret i rigsrevisorloven og er unik i et internationalt perspektiv og bidrager til at sikre en effektiv revision.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef

Kontradiktorisk procedure

Modellen illustrerer proceduren, fra Rigsrevisionens beretning afgives til Statsrevisorerne, til sagen afsluttes i Endelig betænkning over statsregnskabet.

Når Rigsrevisionen har afgivet beretningen til Statsrevisorerne, afgiver Statsrevisorerne bemærkninger til beretningen og videresender den til Folketinget. Samtidig beder Statsrevisorerne om ministerens bemærkninger til sagen. 

Ministeren skal inden for en frist på 2-4 måneder, som Statsrevisorerne fastsætter, afgive en ministerredegørelse til Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om, hvordan ministeriet vil imødekomme anbefalingerne i beretningen.

Rigsrevisionen afgiver på den baggrund et opfølgningsnotat til Statsrevisorerne, hvor sagen enten anbefales afsluttet, da alle anbefalinger er blevet adresseret tilfredsstillende, eller Rigsrevisionen tilkendegiver, at der stadig er udeståender, hvorfor Rigsrevisionen fortsat vil følge sagen.

Ministerredegørelser og Rigsrevisionens opfølgningsnotater optages i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som afgives til Folketinget én gang årligt, og som danner baggrund for Folketingets godkendelse af statsregnskabet for det pågældende finansår.