Nu undersøger vi

Her kan du se de større undersøgelser, som vi p.t. arbejder med, og hvornår vi regner med at afgive dem til Statsrevisorerne.

Datoerne for offentliggørelse er foreløbige.

Udvalgte dele af it-sikkerheden i Statens It

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge udvalgte dele af it-sikkerheden hos Statens It under Finansministeriet.

Det er vigtigt, at Statens It har en tilfredsstillende it-sikkerhed, der kan beskytte statens it-systemer mod cyberangreb, som kan forårsage nedbrud, beskadigelse eller læk af følsomme og fortrolige oplysninger om danske borgere og virksomheder.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023. 

It-beredskabet for samfundskritiske it-systemer

Beretningen har fokus på udvalgte samfundskritiske it-systemer, som ikke indgik i beretningen om statens it-beredskab fra november 2022.

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om statens it-beredskab er tilfredsstillende og understøtter, at staten kan opretholde kritiske funktioner og kerneopgaver i tilfælde af større it-hændelser. Det er afgørende, at myndighederne har et tilstrækkeligt it-beredskab på plads, der kan minimere konsekvenserne af et nedbrud.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2023.

Overholdelse af udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om udredningsretten overholdes for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Antallet af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sundhedsvæsen er steget med 50 % de seneste 10 år. I samme periode er flere af de mest almindelige psykiatriske diagnoser hos børn og unge mere end fordoblet i antal. Det drejer sig om ADHD, autisme, stress, udviklingsforstyrrelse samt angst og OCD.

Udredningsretten indebærer, at alle patienter, som er henvist og visiteret til udredning på et sygehus, uanset hvilken sygdom de har, har ret til at blive udredt inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om FGU udbydes og gennemføres som forudsat i loven.

Hovedformålet med FGU er at give unge under 25 år, som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Skolerne er ifølge loven bl.a. forpligtede til at udbyde og afholde 26 timers undervisning i gennemsnit om ugen.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Forsvarsministeriets havmiljøberedskab i forhold til olie- og kemikalieforureninger

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Forsvarsministeriets havmiljøberedskab fungerer i forhold til at håndtere olie- og kemikalieforureninger.

De danske farvande er blandt de mest trafikerede i verden. Kombineret med svære sejlforhold i Øresund og Storebælt er der en øget risiko for olie- og kemikalieudslip. Et velfungerende havmiljøberedskab er vigtigt, da et udslip kan have store konsekvenser for hav- og kystmiljø samt økonomiske konsekvenser ved oprydningsarbejde på land.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Sagsbehandling i det familieretlige system

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge sagsbehandlingen i det familieretlige system, der håndteres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og domstolene.

Omkring hvert tredje barn oplever, at dets forældre går fra hinanden, og hvert fjerde brud er så konfliktfyldt, at forældrene har brug for myndighedernes hjælp.

En ny aftale blev vedtaget i 2018 om ét samlet familieretligt system, hvor familierne kun skulle henvende sig ét sted, uanset sagens indhold. Familieretshuset udgør sammen med familieretterne grundpillen i det nye familieretlige system.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Forvaltning af patientrettigheder om maksimale ventetider for kræftpatienter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes forvaltning af patientrettigheder om maksimale ventetider for kræftpatienter.

Rettighederne om maksimale ventetider indebærer bl.a., at kræftpatienter har ret til opstart af behandling inden for 14 dage. Kan regionen ikke tilbyde opstart af behandling inden for tidsfristen, skal patienten tilbydes behandling på et andet hospital i ind- eller udland inden for 14 dage. Rettighederne skal sikre, at kræftpatienter påbegynder behandling uden unødig ventetid.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024. 

Effekter ved tilskud fra grønne programmer

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet har sikret effekter af tilskud fra grønne programmer. 

De 3 grønne programmer (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har i undersøgelsesperioden 2017-2022 givet tilsagn på i alt 5,2 mia. kr. til projekter vedrørende teknologiudvikling inden for miljø, energi og fødevareproduktion. Programmerne skal bidrage til den grønne omstilling samt skabe erhvervspotentialer, vækst og beskæftigelse. 

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2024.

Digital tilgængelighed for borgere med handicap

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om ministerier og regioner har sikret digital tilgængelighed på websteder.

For 5 år siden trådte lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer i kraft – også kaldet webtilgængelighedsloven. Med loven er alle offentlige myndigheder, herunder bl.a. ministerier og regioner, forpligtede til at sikre, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap.

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med de offentlige websteder. Styrelsen er således ansvarlig for monitoreringen af og opfølgningen på, om offentlige myndigheders websteder lever op til webtilgængelighedsloven.

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed. 

Længerevarende it-nedbrud i finansielle virksomheder kan påvirke den finansielle stabilitet, tilliden til den finansielle sektor og få konsekvenser for berørte borgere og virksomheder.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Fødevarestyrelsens kontrol med materialer beregnet til kontakt med fødevarer

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har en tilfredsstillende kontrol med materialer beregnet til kontakt med fødevarer. 

Materialerne kan indeholde forskellige kemikalier, som kan overføres til fødevarer, og som kan være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Derfor er det vigtigt, at der bliver ført tilstrækkelig kontrol på dette område. 

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Forsvarsministeriets anskaffelser af større materiel

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Forsvarsministeriet har gennemført anskaffelsen af større materiel på tilfredsstillende vis. Ved større materiel forstås fx lastvogne og kommunikationsudstyr. 

Med det seneste forsvarsforlig får Forsvarsministeriet afsat ca. 150 mia. kr. til bl.a. investeringer i og styrkelse af materiel over de næste 10 år. 

Forsvarsministeriet står dermed over for en væsentlig forøgelse af sin bevilling, når ministeriet med forligsmidlerne skal anskaffe større materiel. Det er derfor vigtigt, at ministeriets anskaffelsesproces understøtter, at anskaffelserne gennemføres inden for den planlagte tid, økonomi og indhold. 

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2024.

Indsatsen for børn og unge, som har begået kriminalitet

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om myndighederne lever op til tidsfrister og krav i forbindelse med indsatsen for at bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. 

Med vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en række ændringer i serviceloven i december 2018 ønskede Folketinget, at børn og unge i alderen 10-17 år, som begår kriminalitet, bliver mødt med en konsekvent indsats, der skal bryde med den kriminelle løbebane. 

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Forvaltningen af refusion for ophold på herberger

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Social-, Bolig- og Ældreministeriet har understøttet en korrekt forvaltning af refusion for udgifterne til borgeres ophold på herberger. 

Hjemløse borgere er typisk kendetegnet ved også at have særlige sociale problemer og ved at have et akut behov for støtte. Som hjemløs i Danmark er det kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at der er en herbergplads til den hjemløse. Staten udbetaler refusion til kommunerne for udgifterne til borgeres ophold på herberger.

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Skatteministeriets kontrol med punktafgifter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Skatteministeriers kontrol med, at virksomheder angiver og betaler punktafgifter korrekt. 

Afgifterne er bl.a. pålagt energi, alkohol, sukker og tobak. Det er virksomhedernes ansvar at opgøre, angive og betale den korrekte afgift hver måned. Skatteministeriet har til opgave at føre kontrol på området.

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef

Statsrevisormøder i 2023

4. december

Statsrevisormøder i 2024

22. januar
19. februar
18. marts
15. april
13. maj
10. juni
12. august
23. september
21. oktober
11. november
9. december