Nu undersøger vi

Her kan du se de større undersøgelser, som vi p.t. arbejder med, og hvornår vi regner med at afgive dem til Statsrevisorerne.

Datoerne for offentliggørelse er foreløbige.

Indsatsen for børn og unge, som har begået kriminalitet

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om myndighederne lever op til tidsfrister og krav i forbindelse med indsatsen for at bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. 

Med vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en række ændringer i serviceloven i december 2018 ønskede Folketinget, at børn og unge i alderen 10-17 år, som begår kriminalitet, bliver mødt med en konsekvent indsats, der skal bryde med den kriminelle løbebane. 

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i et andet land

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Indenrigs- og Sundhedsministeriets forvaltning af autorisation af sundhedspersoner, som er uddannet i udlandet.  

Sundhedspersoner som læger og sygeplejersker, der er uddannet i udlandet, skal have dansk autorisation for at arbejde i Danmark. Siden 2016 er antallet af ansøgninger om dansk autorisation fra sundhedspersoner uden for EU/EØS fordoblet. Samtidig er der mangel på sundhedspersonale i det offentlige sundhedsvæsen. 

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Forvaltningen af refusion for ophold på herberger

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Social-, Bolig- og Ældreministeriet har understøttet en korrekt forvaltning af refusion for udgifterne til borgeres ophold på herberger. 

Hjemløse borgere er typisk kendetegnet ved også at have særlige sociale problemer og ved at have et akut behov for støtte. Som hjemløs i Danmark er det kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at der er en herbergplads til den hjemløse. Staten udbetaler refusion til kommunerne for udgifterne til borgeres ophold på herberger.

Planlagt offentliggørelse: 3. kvartal 2024.

Skatteministeriets kontrol med punktafgifter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Skatteministeriers kontrol med, at virksomheder angiver og betaler punktafgifter korrekt. 

Afgifterne er bl.a. pålagt energi, alkohol, sukker og tobak. Det er virksomhedernes ansvar at opgøre, angive og betale den korrekte afgift hver måned. Skatteministeriet har til opgave at føre kontrol på området.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Forvaltningen af trafikstøj

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge, om Miljøministeriet og Transportministeriet har forvaltet støjområdet tilfredsstillende. 

Statsrevisorerne begrundede deres anmodning med, at Miljøstyrelsen i 2003 vurderede, at mellem 200 og 500 danskere årligt dør for tidligt af vejstøj, og at 723.000 boliger er udsat for vejstøj, der overskrider den vejledende grænseværdi. 

Rigsrevisionen forventer at undersøge Miljøstyrelsens baggrund for at fastsætte de vejledende grænseværdier for støj. Rigsrevisionen vil bl.a. også undersøge, om Miljøministeriet og Transportministeriet har efterlevet kravene til og fulgt op på støjkort og støjhandlingsplaner, og om begge ministerier har prioriteret og gennemført støjdæmpende indsatser.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Tilsyn med landbrugets udledning af kvælstof fra gødning

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge tilsynet med landbrugets udledning af kvælstof fra gødning. 

Statsrevisorerne begrundede deres anmodning med, at det årlige iltsvind i de senere år har bredt sig til større områder af det danske hav, og at det bl.a. skyldes, at der er for meget kvælstof i vandet. Danmark har forpligtet sig til at nedbringe kvælstofudledningen for at overholde EU’s krav til vandmiljøet i 2027 (vandrammedirektivet). 

Rigsrevisionen forventer at undersøge, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilsyn med udledning af kvælstof har været tilfredsstillende.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt it-system

Statsrevisorerne bad i november 2023 Rigsrevisionen om at undersøge Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt it-system. 

Det fremgår af Finansudvalgets beretning om forløbet i sagen, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har overholdt budgetvejledningens regler, da it-projektet er blevet sendt i udbud og har afholdt udgifter for mere end 70 mio. kr. uden forudgående tilslutning fra Finansudvalget. 

Undersøgelsens formål vil være at vurdere Uddannelses- og Forskningsministeriets styring af og tilsyn med it-projektets økonomi og tidsplan, herunder ministeriets overholdelse af budgetvejledningens regler om forelæggelse for Finansudvalget.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Statens betalingsadfærd

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om statslige institutioner overholder gældende betalingsfrister i aftaler med private leverandører. I den forbindelse belyser vi også, hvor i sagsbehandlingsprocessen af fakturaer der kan opstå forsinkelser, som kan være årsag til for sene betalinger. 

Statslige institutioner er forpligtede til at betale inden for en betalingsfrist på 30 dage. Hvis de ikke betaler til tiden, kan det skade private virksomheders likviditet og påføre staten unødvendige omkostninger i form af gebyrer og morarenter. 

Undersøgelsen er tværgående og omfatter statens 21 ministerier.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Regionernes beskyttelse af sundhedsdata mod cyberangreb

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om regionerne beskytter sundhedsdata tilstrækkeligt mod cyberangreb.

Sundhedsdata er de oplysninger, der registreres om ens helbred, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet. 

Regionerne behandler og opbevarer følsomme persondata, herunder sundhedsdata. Det er derfor vigtigt, at regionerne har en god it-sikkerhed, så oplysningerne ikke kan kompromitteres, og at regionerne kan håndtere hændelser vedrørende it-sikkerheden.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

It-sikkerheden i Banedanmarks signalsystem

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Banedanmark har en tilfredsstillende it- og driftssikkerhed i det nye signalsystem. 

En påvirkning af signalsystemet, fx ved hackerangreb, kan betyde risiko for forstyrrelser og stop i togdriften. Et længerevarende nedbrud, hvor trafikken på jernbanenettet ikke kan afvikles, vil have vidtrækkende konsekvenser for både passagerer og godstransport og dermed have samfundsøkonomiske konsekvenser.

Planlagt offentliggørelse: 4. kvartal 2024.

Ambulancedriften i regionerne

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge ambulancedriften i regionerne. 

Regionerne kan vælge, om de selv vil varetage ambulancedriften eller helt eller delvist benytte sig af andre regionale, kommunale eller private leverandører. Regionerne har i den seneste udbudsrunde hjemtaget en del af ambulancedriften, mens resten løses af private leverandører. 

Undersøgelsen vil primært fokusere på økonomien og kvaliteten i ambulancedriften.

Notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen (PDF)

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Politiets hastighedskontrol ved brug af fotovogne

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Justitsministeriets brug af politiets fotovogne.

Formålet med fotovogne er at sikre, at den gældende hastighedsbegrænsning overholdes, så trygheden blandt trafikanterne øges, og at antallet af trafikdræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Forsinkelser og overholdelse af budgettet i statslige bygge- og anlægsprojekter

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om udvalgte ministerier arbejder med at forbedre gennemførelsen af de statslige bygge- og anlægsprojekter. 

Rigsrevisionen vil også etablere et overblik over, om de statslige projekter kommer i mål inden for tid, pris og med det planlagte indhold. I den forbindelse vil vi undersøge omfanget af forsinkelser, budgetoverholdelse og ændringer i indholdet. Dette undersøges for perioden 2018-2022. 

Vi undersøger også, om ministerierne bruger tidligere erfaringer til at styrke deres gennemførelse af kommende projekter.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Arbejdstilsynets tilsyn med asbestarbejde

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Arbejdstilsynets tilsyn med asbestarbejde i bygge- og anlægsbranchen. 

Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at arbejdsmiljøloven overholdes. Tilsynsindsatsen skal målrettes de områder, der forventes at have de største problemer. Der har i en årrække været et politisk fokus på at styrke indsatsen mod eksponering for asbest. Dette er bl.a. sket ved en politisk aftale i 2022 om, at Arbejdstilsynet skal undersøge muligheden for at anvende oplysninger om asbest fra Bygnings- og Boligregistret samt fra kommunale data om byggeaffald.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Fiskeritilsynets tilsyn med muslingefiskeri i Limfjorden

Statsrevisorerne bad i april 2024 Rigsrevisionen om at undersøge, om Fiskeristyrelsen i perioden 2019-2024 har ført et tilfredsstillende tilsyn med muslingefiskeri i Limfjorden. Statsrevisorerne begrundede deres anmodning med, at der for at beskytte havmiljøet er fastsat regler om begrænsninger i muslingefartøjers motorkraft i bl.a. Limfjorden, ligesom der er fastsat en række andre begrænsninger for fiskeri i specifikke områder.

Planlagt offentliggørelse: 1. kvartal 2025.

Spillemyndighedens tilsyn med onlinespil

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Spillemyndighedens tilsyn med onlinespil. 

Spillemyndigheden har til opgave at føre tilsyn med, at spiludbyderne overholder spillelovens regler om at udbyde spil på en ansvarlig måde, og at spiludbyderne har egnede foranstaltninger til at begrænse problematisk spiladfærd og spilafhængighed.

Planlagt offentliggørelse: 2. kvartal 2025.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef

Statsrevisormøder i 2024

22. januar
19. februar
18. marts
15. april
13. maj
10. juni
12. august
23. september
21. oktober
11. november
9. december