Privatlivspolitik

Rigsrevisionens privatlivspolitik giver dig information om, hvordan Rigsrevisionen behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Rigsrevisionen er omfattet af databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Du kan finde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt læse mere om reglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Rigsrevisionen er dataansvarlig for Rigsrevisionens behandling af personoplysninger. Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.

Rigsrevisionens kontaktoplysninger er:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K
Tlf.: 33 92 84 00
E-mail: info@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Hvis din e-mail indeholder fortrolige oplysninger, bør du sende e-mailen som sikker post. Rigsrevisionen kan modtage e-mails via Digital Post (NgDP).

Rigsrevisionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Britt Scherfig
E-mail: dpo@rigsrevisionen.dk
Tff.: 33 92 84 26

Hvis din e-mail indeholder fortrolige oplysninger, bør du sende e-mailen som sikker post. Rigsrevisionen kan modtage e-mails via Digital Post (NgDP).

Rigsrevisionen behandler personoplysninger for at kunne:

 • udføre de opgaver, som Rigsrevisionen har i henhold til rigsrevisorloven, herunder de opgaver, som vi er retligt forpligtede til at udføre
 • behandle henvendelser og levere service, fx om aktindsigt, nyhedsbreve og tilmeldinger til arrangementer
 • indgå og opfylde kontrakter
 • dokumentere vores arbejde og sikre korrekt sagsbehandling
 • opfylde journaliseringspligt og arkivforpligtelser.

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling af personoplysninger er generelt:

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g
 • databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8
 • databeskyttelseslovens § 11
 • rigsrevisorloven
 • offentlighedsloven og forvaltningsloven, jf. instruks for rigsrevisor
 • arkivloven
 • whistleblowerloven.

I visse tilfælde indhenter vi dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig. Du vil i givet fald få nærmere information om formålet og retsgrundlaget i forbindelse med indsamlingen.

Rigsrevisionen behandler kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for, at vi kan udføre vores opgaver. Hvilke konkrete personoplysninger vi indsamler og registrerer, afhænger af, hvilken opgave vi skal udføre.

Revisionsopgaven

Databeskyttelseserklæring
I erklæringen beskriver Rigsrevisionen, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger som led i vores arbejde med revision. På siden "Nu undersøger vi" kan du se de igangværende større undersøgelser.

Læs hele erklæringen

Erklæring til de reviderede
Erklæringen henvender sig til de myndigheder, virksomheder mv., som Rigsrevisionen reviderer. I erklæringen kan de reviderede læse om Rigsrevisionens adgang til at indhente oplysninger, herunder personoplysninger.

Læs hele erklæringen

Pressehenvendelser, henvendelser fra borgere og aktindsigt
Hvis du skriver til Rigsrevisionen, fx fordi du som journalist har spørgsmål til en revisionssag eller søger aktindsigt i en sag, vil vi registrere (journalisere) din henvendelse og vores svar til dig.

Herudover registrerer vi ikke personoplysninger om dig, dvs. at vi ikke registrerer andre oplysninger om dig end dem, du selv har valgt at give til Rigsrevisionen.

Deltagelse i konferencer mv.
Hvis du tilmelder dig konferencer, arrangementer o.l. i Rigsrevisionen, behandler vi de oplysninger, du giver i den forbindelse. Det vil typisk være kontaktoplysninger, herunder navn, titel, telefon og e-mailadresse, og andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen, fx forplejning. I enkelte tilfælde tages der fotos og videoer ved arrangementer for at understøtte Rigsrevisionens formidling til offentligheden om vores virksomhed. Du vil i givet fald blive orienteret herom, og du kan til enhver tid sige nej til fotografering/videooptagelse.

Hvis du søger job i Rigsrevisionen
Ledige stillinger slås op på Rigsrevisionens hjemmeside og på relevante jobbaser og LinkedIn. Vi bruger statens e-rekrutteringssystem. I forbindelse med rekrutteringen behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav. Se mere her

Besøg i Rigsrevisionen
Udlejer (Bygningsstyrelsen) har opsat kamera i receptionen i Landgreven 4. Rigsrevisionen har ikke adgang til data.

Rigsrevisionens nyhedsbrev
Du kan på vores hjemmeside oprette et abonnement på nyheder fra Rigsrevisionen. Se mere her.

Cookies
Rigsrevisionen anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan se mere her.

Rigsrevisionens whistleblowerordning
Hvis du retter henvendelse til Rigsrevisionens whistleblowerordning, vil Rigsrevisionen ifølge whistleblowerloven kunne behandle de personoplysninger, du indberetter. Det gælder også eventuelle følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold. Ifølge whistleblowerloven er Rigsrevisionen endvidere forpligtet til at registrere (journalisere) modtagne indberetninger. Læs mere om Rigsrevisionens whistleblowerordning her.

Rigsrevisionen registrerer indsamlede personoplysninger i de it-systemer, som Rigsrevisionen anvender i sit arbejde. Ansatte i Rigsrevisionen er underlagt en lovbestemt tavshedspligt og må kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejdsopgaver. Rigsrevisionen anvender adgangsstyring til at sikre dette.

Rigsrevisionen opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt at hensyn til formålene med behandlingen, herunder så længe Rigsrevisionen er pålagt opbevaring i henhold til reglerne om arkivering.

Rigsrevisionen videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtede til det, eller det i øvrigt er nødvendigt for at udføre de opgaver, som vi varetager.

Eksterne eksperter, leverandører mv.
Rigsrevisionen anvender i visse tilfælde eksterne eksperter – typisk forskere o.l. – til at behandle personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Rigsrevisionen. Rigsrevisionen vil i givet fald udarbejde en databehandleraftale efter reglerne i databeskyttelsesforordningen. 

Der kan også være tale om, at eksterne leverandører, fx i forbindelse med it-support, har adgang til Rigsrevisionens data. De pågældende vil i givet fald være pålagt tavshedspligt eller anden relevant aftale. Rigsrevisionens revisor har også adgang til Rigsrevisionens data i forbindelse med opgaven.

Sociale medier
Rigsrevisionen er på LinkedIn, som har sin egen privatlivspolitik. Rigsrevisionen opfordrer brugere til at læse denne, inden man bruger tjenesten. Rigsrevisionen bruger Linkedin til at fortælle om vores opgaver, resultater og stillingsopslag.

Ansøgere om aktindsigt
Rigsrevisionen kan også være forpligtet til at udlevere personoplysninger i forbindelse med en aktindsigt. Det kan fx være i forbindelse med en høring eller orientering af relevante myndigheder til brug for afgørelsen om aktindsigt. Rigsrevisionen kan også være forpligtet til at udlevere oplysninger, hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i oplysningerne. Det gælder dog ikke fortrolige oplysninger. Hvis der er tale om oplysninger, som Rigsrevisionen har modtaget fra den reviderede myndighed, institution mv. efter rigsrevisorlovens § 12 (såkaldt revisionsmateriale), vil Rigsrevisionen henvise personen, der søger om aktindsigt, til at rette henvendelse til den pågældende myndighed, institution mv., jf. § 2 i instruks for rigsrevisor.

Folketingets formand
Hvis du har klaget over en afgørelse, som kan indbringes for Folketingets formand, jf. instruks for rigsrevisor, vil din henvendelse blive sendt til Folketingets formand i forbindelse med klagesagens behandling.

Offentlige myndigheder
Rigsrevisionen kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til tredjeparter, herunder anden offentlig myndighed.

Hvis en indberetning efter whistleblowerordningen vedrører en formodet overtrædelse af straffelovgivningen eller anden lovgivning, vil en relevant opfølgning kunne være politianmeldelse eller anmeldelse til relevant tilsynsmyndighed. Læs mere her.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver dig som registreret en række rettigheder, når Rigsrevisionen som offentlig myndighed behandler oplysninger om dig. Du har ret til at:

 • modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger
 • se oplysninger, der behandles om dig
 • bede om berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
 • bede om sletning af personoplysninger om dig
 • bede om begrænsning af behandling af personoplysninger om dig
 • gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se, hvordan du kontakter os, under ”Rigsrevisionen er dataansvarlig – sådan kontakter du os”. Rigsrevisionen har pligt til at svare på din henvendelse.

Du kan også læse mere om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Rigsrevisionens indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig.

Du kan læse mere om klageadgangen og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Orienteringer om indhentning af personoplysninger til opgaver med revision

Her kan du læse om, hvilke personoplysninger Rigsrevisionen behandler i forbindelse med en opgave med revision.

Orienteringen fjernes, når beretningen er afgivet til Statsrevisorerne.

Kontakt

Britt Scherfig
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)