Rådgivning

Rigsrevisionens rådgivning har først og fremmest til formål at understøtte, at ministerierne tager de nødvendige revisions- og regnskabsmæssige hensyn i tilrettelæggelsen af deres aktiviteter og dermed får mulighed for at forebygge fejl og forvalte statens midler på en god og hensigtsmæssig måde.

Størstedelen af vores rådgivning er ad hoc-rådgivning, hvor vi besvarer formelle eller uformelle henvendelser fra virksomhederne og fx videreformidler erfaringer fra sammenlignelige revisionsområder, deler viden om bedste praksis og henviser til love, regler, vejledninger mv. 

Rigsrevisionens ad hoc-rådgivning er vejledende, og de reviderede vælger selv, om de ønsker at inddrage vores råd i deres arbejde og beslutningsprocesser. 

Høringer og underretninger

Rigsrevisionens rådgivning er fastlagt ved lov. Rigsrevisorloven fastsætter, at Rigsrevisionen skal høres om og rådgive om forhold, der kan påvirke revisionen og regnskabsførelsen, og at ministerier og offentlige virksomheder i en række tilfælde har pligt til at underrette og rådføre sig med Rigsrevisionen om forhold, der påvirker regnskabssystemer, forretningsgange og revisionen. Vi skal derfor underrettes i forbindelse med udarbejdelsen af nye regler i love, bekendtgørelser eller cirkulærer mv., der har betydning for vores revision. Underretningspligten omfatter naturligvis også tilfælde, hvor ministeriet har mistanke om besvigelser og uregelmæssigheder i forvaltningen. 

Rigsrevisionen modtager derfor løbende høringer fra ministerierne i forbindelse med udsendelsen af udkast til lovforslag og bekendtgørelser. Underretninger og spørgsmål fra ministerierne, der har betydning for Rigsrevisionens opgaver, skal altid stilles skriftligt og bliver håndteret i overensstemmelse med vores interne retningslinjer for behandling af høringer og for vurdering og godkendelse af nye eller ændrede revisionsopgaver.   

Vores rådgivningsopgave i forbindelse med høringer består typisk i at sikre, at ministerierne tager de nødvendige regnskabs- og revisionsmæssige hensyn i forvaltningen. Fx modtager vi ofte spørgsmål fra ministerierne om kravene til revision af statslige tilskudsordninger. På siden "Spørgsmål og svar om revision af statstilskud" kan medarbejderne i ministerierne finde svar på de mest centrale spørgsmål vedrørende dette emne. 

Læs mere om Rigsrevisionens rådgivning i dette notat, som vi udarbejdede til Statsrevisorerne i august 2021.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef