Beretning om AF's inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

19-04-2006

Beretning nr. 12/2005

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets – i praksis AF’s – udlicitering af beskæftigelsesaktiviteter til en række private og halvoffentlige virksomheder, under ét benævnt andre aktører. Udliciteringen er et væsentligt og nyskabende element i det politiske forlig på beskæftigelsesområdet – ”Flere i arbejde”, der i efteråret 2002 blev indgået af en bred kreds af Folketingets partier. Andre aktører er hurtigt blevet inddraget i beskæftigelsesindsatsen i betydeligt omfang, og AF henviste i 2005 hver 3. ledig til andre aktører.

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af alle de udbud, der har ført til kontraktindgåelse mellem AF og andre aktører i perioden 1. januar 2003 - 1. oktober 2005. Formålet med undersøgelsen er at give svar på 3 spørgsmål. For det første undersøges det, om AF inddrager andre aktører målrettet i beskæftigelsesindsatsen for særlige målgrupper af ledige. For det andet undersøges det, om AF giver andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få de ledige i varigt, ordinært job så hurtigt og direkte som muligt. Endelig undersøges det, om AF’s opfølgning på andre aktørers beskæftigelsesindsats er tilfredsstillende. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. april 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/05 om AF's inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Intentionerne i "Flere i arbejde"-aftalen og beskæftigelseslovgivningen fra 2003 var at få flere i arbejde ved bl.a. at udlicitere beskæftigelsesindsatsen til private og halvoffentlige aktører med speciale i at finde beskæftigelsestilbud til særlige grupper af ledige.

Statsrevisorerne kritiserer, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har udmøntet og fulgt op på lovgivningens intentioner. Statsrevisorerne kritiserer således, at Beskæftigelsesministeriet og AF ikke siden ordningens start i 2003 har fulgt systematisk op på de andre aktørers evne til at få de ledige i ordinært job.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende

  • at AF i for høj grad har anvendt andre aktører i den generelle beskæftigelsesindsats og ikke – som forudsat – i indsatsen til at få særlige målgrupper i ordinært job
  • at den resultatafhængige betaling af de andre aktører ikke i tilstrækkelig grad har været betinget af deres evne til at få de ledige i varigt, ordinært job
  • at AF ikke har fulgt op på, om de andre aktører rettidigt har afholdt kontaktsamtaler med de ledige
  • at AF ikke konsekvent har reageret over for de aktører, som ikke har aktiveret de ledige til det tidspunkt, som beskæftigelseslovgivningen kræver."

Rigsrevisors notat af 20. juli 2006

Rigsrevisors notat af 28. oktober 2008

Rigsrevisionen har undersøgt Beskæftigelsesministeriets opfølgning på Statsrevisorernes beretning nr. 12/05 om AF's inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Da AF er nedlagt siden afgivelsen af beretningen, har Rigsrevisionen fulgt op på, hvordan den statslige del af jobcentrene bruger andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen følger i notatet op på 3 forhold vedrørende den statslige del af jobcentrenes brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Det gælder, om staten i jobcentrene bruger andre aktører i indsatsen over for særlige målgrupper, om staten i jobcentrene anvender den nye betalingsmodel, og endelig om staten i jobcentrene følger op på andre aktørers beskæftigelsesindsats.

Af notatet fremgår, at Beskæftigelsesministeriet har opstillet en række principper for inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, der bl.a. retter sig mod ovennævnte forhold. Rigsrevisionen har i forbindelse med opfølgningen på beretningen kunnet konstatere, at disse principper efterleves. Rigsrevisionen finder Beskæftigelsesministeriets initiativer tilfredsstillende og betragter dermed beretningssagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik