Beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen

21-02-2007

Beretning nr. 7/2006

Beretningen handler om ministeriernes regelforenklingsindsats i 2001-2006. Rigsrevisionen tager udgangspunkt i et bredt regelforenklingsbegreb, nemlig i de omkostninger, som lovgivningen pålægger borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Regelforenkling kan således indebære forenkling af eksisterende regler, lettelse af administrative omkostninger og digitale indberetningsløsninger. Beretningen indeholder en undersøgelse og vurdering af, hvordan regelforenklingsindsatsen har været styret, hvilke målemetoder der er udviklet til at vurdere ministeriernes målopfyldelse, effekten af indsatsen, og hvordan det er sikret, at ny regulering bliver enkel.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. februar 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen behandler regeringens handlingsplaner og projekter for regelforenkling. Initiativer til regelforenkling har generelt det til fælles, at de er en politisk ambition for skiftende regeringer. Folketinget følger indsatsen, da økonomi- og erhvervsministeren siden 2001 er pålagt at udarbejde en årlig redegørelse til Folketinget ”Erhvervslivet og reguleringen” om udviklingen i de samlede administrationsbyrder.

Beretningen er også en opfølgning på beretning nr. 6/96 om almennyttige boligselskabers forhold og organisering. Sagen blev afsluttet under henvisning til, at regeringen havde regelforenkling som selvstændigt politisk tema og havde nedsat et udvalg om modernisering og forenkling af boliglovgivningen, hvorfor rigsrevisor ville behandle spørgsmålet på et senere tidspunkt i en ny og bredere anlagt undersøgelse.

Beretningen viser, at der er arbejdet tilfredsstillende med regelforenklingsindsatsen over for virksomhederne, men at den målbare effekt af indsatsen foreløbig har været relativ lav. Hertil kommer, at en betydelig del af virksomhederne endnu ikke oplever de administrative lettelser i dagligdagen."

Rigsrevisors notat af 1. juni 2007

Rigsrevisors notat af 28. juni 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • om ministerierne i de kommende år prioriterer målene om en væsentlig reduktion af de administrative byrder i 2010
  • Finansministeriets videre arbejde med at genbruge virksomhedernes indberettede oplysninger til de offentlige myndigheder, og om det vil reducere de administrative omkostninger, og om virksomhederne kan mærke forbedringerne. I den forbindelse er der også fulgt op på Finansministeriets overvejelser om muligheden for og relevansen af at indføre fx den norske model i Danmark.

Rigsrevisionen vil i et kommende notat fortsat følge Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med at undersøge, om virksomhederne har oplevet en effekt af regelforenklingerne.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen.

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med at undersøge, om virksomhederne har oplevet en effekt af regelforenklingerne.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik