Beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

14-11-2022

Beretning nr. 6/2022

Beretningen handler om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har styret opgaven med at vedligeholde deres sygehusbygninger tilfredsstillende. Rigsrevisionen har undersøgt: 

  • om regionerne har fyldestgørende retningslinjer for vedligeholdelse af deres syge­husbygninger
  • om regionerne har tilstrækkelige bygningssyn af deres sygehusbygninger
  • om regionerne har en langsigtet planlægning af sygehusbygningernes vedligeholdel­se. 

Rigsrevisionen vurderer, at Region Hovedstaden har en tilfredsstillende styring af opgaven med vedlige­holdelse af sine sygehusbygninger. De øvrige regioner har ikke en helt tilfredsstillende styring. Det gælder særligt for bygningernes tekniske instal­lationer såsom vandrør og ventilationssystemer. Konsekvensen kan bli­ve, at sygehusbygningerne bliver så nedslidte, at de fremtidige udgifter til at drive og vedligeholde bygningerne bliver større, end de behøver at væ­re. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2021.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danske Regioner fik i 2014 udarbejdet en analyse, der viste, at en tredjedel af regionernes sygehusbyg­ninger er nedslidte og trænger til vedligeholdelse. Som ansvarlige for sygehusvæsenet er det regionernes opgave at styre vedligeholdelsen af sygehusbygningerne. 

Hvis sygehusbygningerne ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, er der risiko for, at udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygningerne bliver større end nødvendigt, ligesom nedslidte bygninger også kan have negative konsekvenser for patienter, ansatte mv. 

Bortset fra Region Hovedstaden har ingen regioner en tilfredsstil­len­de styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne. Det finder Statsrevisorerne utilfredsstillende. 

Statsrevisorerne konstaterer, at der er behov for, at Sundhedsmini­steriet og Danske Regioner tager initiativer til at etablere fælles retnings­linjer for regionernes vedligeholdelse af sygehus­bygninger, da­ta for bygningernes tilstand og langsigtede planer for vedligeholdelse. 

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra under­søg­elsen: 

  • Ingen af de 5 regioner har fælles standarder for vedligeholdelse af udvendige bygningsdele og tekniske installationer.
  • Kun Region Hovedstaden har tilstrækkelige bygningssyn.
  • Kun Region Hovedstaden har et tilfredsstillende overblik over bygningstilstanden og prioriterede oversigter over kommende arbejder i en langsigtet plan for vedligeholdelsen af sygehusbygningerne."

Rigsrevisionens notat af 12. april 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og udtalelser fra regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • regionernes arbejde med at etablere fælles standarder for vedligeholdelse, sikre tilstrækkelige bygningssyn og foretage langsigtet planlægning af vedligeholdelse
  • resultatet af indenrigs- og sundhedsministerens drøftelser med Danske Regioner om vedligeholdelse af regionernes sygehusbygninger.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik