Beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

19-03-2021

Beretning nr. 12/2020

Beretningen handler om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Erhvervsministeriet har sikret en tilfredsstillende udvikling i behandlingen af klagesager efter etableringen af Nævnenes Hus. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Sikrer Nævnenes Hus tilfredsstillende sagsbehandlingstider?
 • Sikrer Nævnenes Hus en tilfredsstillende produktivitet for behandling af klagesager? 

Rigsrevisionen vurderer, at Erhvervsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende udvikling i behandlingen af klagesager efter etableringen af Nævnenes Hus. Konsekvensen for borgere og virksomheder er, at de må vente unødigt længe på at få afgjort deres klagesager. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2020.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. marts 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Nævnenes Hus er en styrelse under Erhvervsministeriet, der sekre­ta­riats­betjener 18 uafhængige domstolslignende klage- og ankenævn og én administrativ klageinstans. Nævnenes Hus blev etableret som en ny sty­rel­se i 2017 som led i regeringsaftalen Bedre Balance I og omfattede ud­flytning af statslige arbejdspladser og samling af en række nævn. Næv­ne­nes Hus skulle sikre en effektiv sagsbehandling samtidig med en fal­den­de bevilling, som forudsatte, at Nævnenes Hus skulle forbedre produk­tiviteten. 

De 19 nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener, traf i 2019 af­gø­rel­se i ca. 8.500 klagesager inden for områderne erhverv, forbrug, sund­hed, miljø og energi. Nævnenes Hus har haft problemer med for lange sagsbehandlingstider for flere nævn, hvilket blev kritiseret af Folke­tin­gets Ombudsmand i 2020. Nævnenes Hus har i 2017, 2018 og for per­io­den 2019-2021 modtaget midlertidige ekstrabevillinger på hen­holds­vis 14,6 mio. kr., 7 mio. kr. og 42 mio. kr. til at afvikle ophobede sager. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Erhvervsministe­riet – til trods for flere ekstrabevillinger – ikke har sikret en til­fredsstil­l­en­de udvikling i produktiviteten og i behandlingen af klagesager efter etableringen af Næv­nenes Hus. Den lange sagsbe­handlingstid af klagesager er en belastning for de berørte borgere og virksomheder og har indebåret øgede udgifter for staten og samfundet. 

Statsrevisorerne bemærker, at det ved etablering af nye statslige institutioner er væsentligt at overveje hastigheden i realiseringen af forudsatte gevinster, og at der er afsat tilstrækkelige resurser til etablering af den givne institution.

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på: 

 • At Nævnenes Hus samlet set ikke har reduceret sags­be­hand­lings­ti­d­er­ne efter etableringen i 2017. På tværs af nævnene steg den gen­nemsnitlige sagsbehandlings­tid fra 6,1 måneder i 2016 til 6,4 må­ne­der i 2017. I 2018 reducerede Nævnenes Hus sagsbehandlings­tiden til 4,9 måneder, men i 2019 og i 1. halvår 2020 steg sags­be­hand­lings­tiden på tværs af nævnene til henholdsvis 5,7 måneder og 7,4 må­neder.
 • At sagsbehandlingstiderne for de fleste nævn ikke er kortere efter overførslen til Nævnenes Hus sammenlignet med før.
 • At den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Energiklagenævnet, Det Psykiatriske Patientklagenævn, Ankenævnet for Søfartsforhold og Kon­­kurrenceankenævnet er steget efter overførslen til Nævnenes Hus.
 • At Nævnenes Hus først i 2019 har etableret et tilfredsstillende grund­lag for at følge de krævede produktivitetsforbedringer.
 • At produktivitetsstigningen i Nævnenes Hus i 2017 kun udgjorde 12 % i forhold til før etableringen, og at Nævnenes Hus dermed ikke nåede en produktivitetsforbedring, der svarede til bevillingsfaldet på 20 % i 2017.
 • At Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenæv­net, Det Psykia­tri­ske Patientklagenævn, Erhvervsankenævnet, Ener­gi­klagenævnet, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Ankenævnet for Praktik­pladsvirksomheder i perioden 2017-2019 ikke havde pro­duk­ti­vit­ets­for­bedringer, der modsvarer den reducerede bevilling."

Rigsrevisionens notat af 9. juli 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra erhvervsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus
 • den fortsatte afvikling af beholdningen af sager fra før den 1. juni 2018 inden for Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet
 • Erhvervsministeriets fastsættelse af mål for produktiviteten i Nævnenes Hus og opfyldelsen heraf.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. oktober 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus
 • den fortsatte afvikling af beholdningen af sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet fra før den 1. juli 2018
 • Erhvervsministeriets fastsættelse af mål for produktiviteten i Nævnenes Hus og opfyldelsen heraf.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. oktober 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus for 2 nævn – Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes for Planklagenævnets vedkommende, da der er sket en kontinuerlig forbedring af sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet er fortsat for lang, hvilket Rigsrevisionen finder utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik