Beretning om gevinstrealisering i statslige it-projekter

17-09-2020

Beretning nr. 21/2019

Beretningen handler om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeriernes gevinstrealisering ved deres it-projekter har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har ministerierne haft en tilstrækkelig opfølgning på gevinstrealiseringen ved deres it-projekter?
 • Har ministerierne haft et tilstrækkeligt grundlag for at forvente de planlagte gevinster ved deres it-projekter?

Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes gevinstrealiseringer ved deres it-projekter har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at ministerierne i vidt omfang ikke har opnået eller ikke kender status for de forudsatte forbedringer og besparelser ved deres projekter. Rigsrevisionen anbefaler, at Statens It-råd på baggrund af undersøgelsens resultater vurderer, hvordan ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster kan forbedres.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. september 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ministerierne igangsætter it-projekter for at udvikle og forbedre den offentlige sektor. Formålet kan være effektiviseringer, som gør det muligt at bruge fær­re medarbejdere og dermed frigive resurser, kvalitetsforbedring­er, fx i sagsbehandlingen, eller realisering af politiske mål i ny lovgivning. Gevinsterne ved et it-projekt udgør typisk en væsentlig del af grundlaget for, at et statsligt it-projekt besluttes gennemført.

Siden 2011 har det været et krav, at alle ministerier skal bruge den fælles­statslige it-pro­jektmodel. Ifølge it-projektmodellen skal ministerierne opstille de forven­tede forbedringer ved deres it-projekter som gevinster. Fra 2011 til begyn­del­sen af 2020 er der igangsat 115 it-projekter med et budget på mere end 10 mio. kr. Heraf indgår 44 projekter, som blev afslut­tet inden november 2018, i denne undersøgelse. De 44 projekter har samlet haft budgetter for ca. 1,7 mia. kr., heraf 14 projekter på Skatte­ministeriets område med et samlet budget på 650 mio. kr.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at gevinsterne ved stats­lige it-projekter ikke er blevet realiseret i tilstrækkeligt omfang.

Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for gevinstrea­li­sering i forbindelse med statslige it-projekter, da dette vil styrke effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen i den offent­lige sek­tor. Statsrevisor­erne påpeger, at der er poten­tiale for at øge gevinstr­e­aliseringen, hvis ministerierne forbedrer opstilling af og opfølgning på gevinster ved it-projekter.

Statsrevisorerne bemærker:

 • At ministerierne for ca. ⅓ af de forventede gevinster ikke har fulgt op på, om gevinsterne er realiseret eller ej. Særligt Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet har ikke i tilstrækkelig grad fulgt op på, om de planlagte gevinster blev realiseret.
 • At ministeriernes egen opfølgning viser, at de kun har realiseret under halvde­len af de planlagte gevinster, selv om ministerierne har mulighed for at justere gevinsterne helt frem til, at projekterne er klar til drift.
 • At ministerierne samlet set har haft et utilstrækkeligt grundlag for at forvente de plan­lag­te gevinster ved deres it-projekter. Særligt Skatteministeriet har et utilstrækkeligt dokumenteret grundlag for at opstil­le de planlagte gevinster. Ministerierne har bl.a. opstillet økonomiske gevinster svarende til ca. 446,4 mio. kr. uden tilstrækkelig dokumentation og sikkerhed for, at de plan­lagte gevinster rent faktisk kan opnås.

Statsrevisorerne tilslutter sig Rigsrevisionens anbefaling af, at It-rådet på baggrund af undersøgelsens resultater vurderer, hvordan ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster – også efter idriftsættelse – kan forbedres."

Rigsrevisionens notat af 6. januar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Notatet er baseret på redegørelser fra ministerierne og handler om de initiativer, som ministerierne vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • ministeriernes opfølgning på, om gevinsterne ved deres it-projekter bliver realiseret eller ej
 • ministeriernes realisering af gevinsterne ved deres it-projekter
 • ministeriernes grundlag for at forvente gevinster
 • Finansministeriets initiativer til at forbedre ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster – også efter idriftsættelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. april 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • ministeriernes opfølgning på, om gevinsterne ved deres it-projekter bliver realiseret eller ej
 • ministeriernes realisering af gevinsterne ved deres it-projekter
 • ministeriernes grundlag for at forvente gevinster
 • Finansministeriets initiativer til at forbedre ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster – også efter idriftsættelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik