Beretning om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

04-06-2020

Beretning nr. 16/2019

Beretningen handler om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler. For at sikre, at de ydelser, staten betaler for, bliver leveret under rimelige løn- og arbejdsvilkår, er det et krav i henhold til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, at statslige institutioner skriver en arbejdsklausul ind i deres kontrakter med private leverandører.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om staten har en tilfredsstillende brug af og kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler, når staten indgår kontrakter med private leverandører. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Bruger ministerierne arbejdsklausuler i deres kontrakter, og fører ministerierne den nødvendige kontrol med, om leverandørerne overholder arbejdsklausulen i kontrakterne?
  • Bruger Økonomistyrelsen arbejdsklausuler i Statens Indkøbsaftaler, og sikrer styrelsen, at der føres den nødvendige kontrol med, om leverandørerne overholder arbejdsklausulen i kontrakterne?

Rigsrevisionen vurderer, at staten ikke har en tilfredsstillende brug af og kon­trol med arbejdsklausuler, når ministerierne indgår kontrakter med private leverandører. Konsekvensen er, at der kan forekomme dårlige løn- og arbejdsvilkår samt ulige konkurrence for ydelser, som staten betaler for.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. juni 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Arbejdsklausuler skal sikre, at leverandøren og eventuelle underleveran­dører giver deres ansatte løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, der ikke er min­­­­dre gunstige end dem, der gælder i henhold til en kollektiv overens­kom­st på området.

Staten køber årligt ind for ca. 42 mia. kr. Statens institutioner skal i hen­hold til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skrive en arbejds­klausul ind i deres kontrakter med private leve­ran­­d­ø­rer. Erfarings­mæs­sigt er der størst risiko for social dum­ping og brud på arbejdsklausuler inden for brancher, der beskæf­tiger ufag­lærte og udenlandske arbejds­tagere.

Rigsrevisionen har som de første undersøgt statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler i statslige kontrakter inden for brancher med størst risiko for brud på arbejdsklausuler.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 26 % af de­parte­menterne og 39 % af styrelserne i staten – i strid med reg­ler­ne – ik­ke har skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private leverandører på bygge- og anlægsområ­det og på det grønne område.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 78 % af de­parte­men­terne/styrelserne i perioden 2015-2019 – i strid med reglerne – ikke har ført den nødvendige kontrol med over­hol­del­sen af arbejds­klausuler inden for bran­cher, hvor der er størst ri­si­ko for brud på arbejdsklausuler.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det er uklart, om det er Økonomistyrelsen eller ministerierne, der har ansvaret for kontrol­len med overholdelsen af arbejdsklausuler og eventuel sanktionering i aftaler under Statens Indkøbsaftaler.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At der på 4 ud af 5 udvalgte indkøbsaftaler i perioden 2015-2019 slet ikke er ført kontrol med overholdelsen af arbejdsklau­suler på områder såsom vagtordninger, flytning, konference samt tryk­ke­ri, kopi og print. På én af indkøbsaftalerne – rengøringsaftalen –har en begrænset andel af departementerne og styrelserne (14 %) kontrolleret, om arbejdsklausulerne blev overholdt.
  • At ministerierne ikke har nedskrevne vurderinger af risikoen for brud på arbejdsklausulerne for deres kontrakter, hvilket må anses som en forud­sætning for at kunne afgøre, hvor og hvordan kontrollen skal udfø­res.
  • At Økonomistyrelsen ikke har sikret, at der er en klar ansvarsforde­ling mellem Økonomistyrelsen og ministerierne om, hvem der skal kontrollere overholdelsen af arbejdsklausulerne og sanktionere ved eventuelle brud på klausulerne. Statens Indkøbsaftaler."

Rigsrevisionens notat af 8. oktober 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministrene og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • ministeriernes arbejde med at sikre brugen af arbejdsklausuler i ministeriernes kontrakter og sikre, at der føres en risikobaseret kontrol med arbejdsklausuler
  • Finansministeriets og Transport- og Boligministeriets arbejde med etablering af den centrale kontrolenhed og enhedens iværksættelse af kontrolinitiativer. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • ministeriernes arbejde med at sikre brugen af arbejdsklausuler i ministeriernes kontrakter og sikre, at der føres en risikobaseret kontrol med arbejdsklausuler
  • Transportministeriets arbejde med etablering af den centrale kontrolenhed og enhedens kontrolinitiativer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 1. juni 2023

Beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statens institutioner – siden beretningen blev afgivet i 2020 – har overholdt reglerne om at skrive en arbejdsklausul ind i de kontrakter, som de har indgået med private leverandører. Arbejdsklausuler skal sikre, at leverandøren og eventuelle underleverandører giver deres ansatte løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i henhold til en kollektiv overenskomst på området. 

Statsrevisorerne finder det også tilfredsstillende, at der nu er skabt klarhed om, at opgaven med at kontrollere overholdelsen af arbejdsklausuler og eventuel sanktionering er organisatorisk forankret i Vejdirektoratet."

Beretningshistorik