Beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

25-06-2014

Beretning nr. 19/2013

Beretningen handler om Økonomi- og Indenrigsministeriets og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds omstrukturering af statsforvaltningerne. Beretningen handler specifikt om udviklingen i sagsbehandlingstiderne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om omstruktureringen af statsforvaltningerne har haft betydning for sagsbehandlingstiderne for familiesager og klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Økonomi- og Indenrigsministeriet på tilfredsstillende vis forberedt omstruktureringen af statsforvaltningerne under hensyn til sagsbehandlingstid i familiesagerne?
  • Har Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på tilfredsstillende vis forberedt Ankestyrelsens overtagelse af klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet under hensyn til sagsbehandlingstiden?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. juni 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Beretningen følger op på og afslutter Statsrevisorernes beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet. Beretningen medvirkede til, at der i løbet af få år var fastsat mål for og opnået en tilfredsstillende sagsbehandlingstid for ægteskabssager, sager om børns retsstilling og sager om forældremyndighed. Udviklingen for sager i de sociale nævn (klagesager) var imidlertid utilfredsstillende: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager ved de 5 regionale statsforvaltninger lå på intet tidspunkt under det overordnede resultatmål på 13 uger.

Statsamterne blev i 2007 erstattet af 5 regionale statsforvaltninger, som pr. 1. juli 2013 blev omstruktureret og samlet i én ny landsdækkende statsforvaltning med ét hovedkontor og 8 afdelinger.

Statsrevisorerne bemærker, at sagsbehandlingstiden for familiesager stort set er tilfredsstillende efter omstruktureringen og udvikler sig positivt. Anderledes forholder det sig med sagsbehandlingstiden for klagesager, hvor Ankestyrelsen efter reformen pr. 1. juli 2013 er eneste klageinstans for kommunale afgørelser på det sociale område og på beskæftigelsesområdet.

Statsrevisorerne kritiserer de stærkt stigende sagsbehandlingstider i klagesagerne – både før og efter omstruktureringen af statsforvaltningerne. Det er på intet tidspunkt i perioden 2004-2013 lykkedes at opnå det overordnede resultatmål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager.

Da de regionale statsforvaltninger overdrog klagesagerne til Ankestyrelsen, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 28,3 uger på det sociale område og 24,7 uger på beskæftigelsesområdet. I slutningen af marts 2014 var Ankestyrelsens sagsbehandlingstid steget til 36,4 uger for sager vedrørende børn og familier, 42,7 uger for sager vedrørende sociale forhold og 34,4 uger for sager vedrørende beskæftigelseslovgivningen. Andelen af klagesager, som var 1 år gamle eller mere, steg fra 1 % i juli 2013 til knap 7 % i marts 2014.

Statsrevisorerne finder, at Socialministeriet har fastsat uambitiøse resultatmål for An­kestyrelsens klagesagsbehandling. Resultatmålet for sagsbehandlingstiden for klagesager er således sat op fra 13 uger til 26 uger i 2014 faldende til 19 uger i 2016.

Statsrevisorerne beklager, at omstruktureringen af statsforvaltningerne indtil videre har forringet betjeningen af borgerne, især på grund af de stigende sagsbehandlingstider for klagesagerne."

Rigsrevisionens notat af 31. oktober 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. 

Notatet er baseret på redegørelser fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold samt økonomi- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministerierne vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen, og om resultatmålene opnås
  • Økonomi- og Indenrigsministeriets, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds og Statsforvaltningens arbejde med at udvikle nye resultatmål, der tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af Statsforvaltningens indsats, for sager i familieretten.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. februar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. 

Der er i notatet fulgt op på Økonomi- og Indenrigsministeriets resultater vedrørende udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen, og om resultatmålene nås. I notatet behandler vi også Statsforvaltningens og tidligere ansvarlige ministeriers, herunder Børne- og Socialministeriet, arbejde med at udvikle nye resultatmål, der tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af Statsforvaltningens indsats for sager i familieretten. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. februar 2017

Beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter ikke sagen. Statsrevisorerne vil fortsat følge, om Ankestyrelsen i 2017 opfylder målet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger på klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet."

Statsrevisorerne, den 22. februar 2017

Rigsrevisionens notat af 28. maj 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen, og om resultatmålene opnås. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes, da områderne behandles i den nye beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet (PDF).

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 7. juni 2019

Beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretningssag, idet det udestående punkt behandles i beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. Det udestående punkt handler om, hvorvidt Ankestyrelsen opfylder målet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger på klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet."

Statsrevisorerne, den 7. juni 2019

Beretningshistorik