Beretning om Charlottenborg Udstillingsbygning

21-10-2009

Beretning nr. 1/2009

Charlottenborg Udstillingsbygning er en statsinstitution, der tjener som udstillingssted for dansk og international kunst.

Charlottenborg kom i 2008 i økonomiske vanskeligheder, der betød, at institutionen måtte tilføres ekstra midler. Kulturministeriet valgte i sommeren 2008 at iværksætte et skærpet tilsyn med institutionen, og ministeriet besluttede desuden i november 2008 at afskedige Charlottenborgs direktør. Ministeriet gik derefter i gang med at omstrukturere grundlaget for institutionen.

Det overordnede formål med Rigsrevisionens undersøgelse, som er initieret af Statsrevisorerne, har været at vurdere årsagerne til udviklingen i Charlottenborgs økonomi samt den ledelsesmæssige håndtering af økonomien. Undersøgelsen har omfattet en vurdering af, om den økonomiske forvaltning har været tilfredsstillende, og af forhold vedrørende etablering og anvendelse af en gæstelejlighed. Herudover har undersøgelsen omfattet en vurdering af, om Charlottenborgs bestyrelse og Kulturministeriet har varetaget deres opgaver tilfredsstillende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. oktober 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2009 om Charlottenborg Udstillingsbygning

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne iværksatte denne undersøgelse på baggrund af oplysninger om, at Charlottenborg Udstillingsbygning i løbet af 2008 var kommet i så alvorlige økonomi­­ske vanskeligheder, at Kulturministeriet havde sat institutionen under administration og måtte tilføre den ekstra midler.

Undersøgelsen viser, at Charlottenborg har haft en særdeles utilfredsstillende økono­­misk udvikling i 2008.

Statsrevisorerne finder følgende forhold særdeles kritisable:

  • Den urealistiske budgettering af entréindtægter og sponsorater
  • Overtrædelsen af statens regnskabsregler for rejser, brug af betalingskort og periodisering
  • At den daværende direktør etablerede en gæstelejlighed uden tilladelse fra bestyrelsen og myndighederne
  • At den daværende direktør og daværende bestyrelse ikke levede op til deres an­svar i forhold til basal økonomistyring, budgettering og opfølgning på Charlottenborgs økonomi. Direktøren blev afskediget i november 2008, og bestyrelsen trak sig i maj 2009.

Statsrevisorerne bemærker, at det i både små og store institutioner principielt gælder, at der bør være en klar og aftalt ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktion, og at en bestyrelse skal følge op på og sikre sig, at institutionens daglige ledelse er kom­petent og overholder gældende regler samt følger praksis for god økonomistyring.

Statsrevisorerne konstaterer, at Kulturministeriet har varetaget sine tilsynsopgaver tilfredsstillende og på passende vis greb ind, da problemerne viste sig."

Rigsrevisors notat af 5. januar 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2009 om Charlottenborg Udstillingsbygning.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som Kulturministeriet har iværksat som følge af beretningen. Ministeriet har bl.a. ændret de organisatoriske rammer for Charlottenborgs fremtidige drift.

Det fremgik af beretningen, at der på Charlottenborg var foretaget ombygning af en lejlighed i en fredet bygning. Ombygningen var foretaget, uden at de relevante myndigheder havde givet tilladelse hertil. Charlottenborg er efterfølgende i færd med at sikre lovliggørelse heraf. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet.

Rigsrevisionen vil på et senere tidspunkt følge op på Charlottenborgs arbejde med lovliggørelse af ombygningen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. februar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2009 om Charlottenborg Udstillingsbygning.

Der er i notatet fulgt op på lovliggørelsen af ombygningen af gæstelejligheden.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik