Beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter

10-12-2008

Beretning nr. 2/2008

Beretningen handler om styringen af 5 statslige digitaliseringsprojekter i 5 forskellige institutioner under 4 ministerier (Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).

Rigsrevisionen har undersøgt, om beslutningen om igangsættelse af digitaliseringsprojekterne er truffet på et fyldestgørende grundlag, og om roller og ansvar er defineret for implementeringen af projekterne. Dernæst er institutionernes projektstyring undersøgt, herunder om planlægning og monitorering af digitaliseringsprojekterne er tilfredsstillende. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om institutionerne søger at opnå viden om effekten af de implementerede digitaliseringsprojekter, og om institutionerne foretager systematisk erfaringsopsamling vedrørende projektstyringen.

Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen af egen drift i juni 2008.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. december 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen er en samlet vurdering af beslutningsgrundlag, projektstyring og effektvurdering i 5 statslige digitaliseringsprojekter i 4 forskellige ministerier.

Beretningen fokuserer på projektstyring i bred forstand - og vurderer således ikke hvert enkelt af de 5 projekter i relation til deres funktionalitet, kvalitet og værdi. Statslige digitaliseringsprojekter er ofte omfattende. Derfor er projektstyring vigtig, da der historisk er en række eksempler på statslige projekter, som er blevet dyrere og forsinkede og har fungeret ringere end forventet.

Beretningen viser, at beslutningsgrundlaget for de 5 digitaliseringsprojekter i flere tilfælde ikke var fyldestgørende, at styringen af projekterne ikke i alle tilfælde levede op til begrebet god projektstyring, og at de opstillede projektmål ikke var tilstrækkelig klare.

Det er Statsrevisorernes vurdering, at der er et væsentligt rum for forbedring i styringen og implementeringen af de statslige institutioners digitaliseringsprojekter.

Statsrevisorerne kan konstatere, at institutioner i flere tilfælde har undladt at følge de råd og vejledninger, som findes i en lang række nationale digitaliseringsværktøjer, som bl.a. er stillet til rådighed af Den Digitale Taskforce, IT- og Telestyrelsen og Finansministeriet."

Rigsrevisors notat af 30. april 2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne om beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter. Notatet tager udgangspunkt i redegørelserne til Statsrevisorerne fra økonomi- og erhvervsministeren, miljøministeren, fødevareministeren, justitsministeren og finansministeren. I redegørelserne omtales fremtidige initiativer på baggrund af beretningen.

Rigsrevisionen vil følge ministeriernes arbejde med at fremme opmærksomheden på de nationale digitaliseringsværktøjer, herunder arbejdet med effektvurdering. Rigsrevisionen vil afvente Finansministeriets arbejdsgruppes anbefalinger til den fremtidige projektering, budgettering, styring, organisering og gennemførelse af de statslige it-projekter.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 30. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • Institutionernes arbejde med vurdering af anvendelse og effekt i relation til de i undersøgelsen omfattede projekter.
  • Ministeriernes arbejde med at fremme opmærksomheden på de nationale digitaliseringsværktøjer. Jeg ville imidlertid afvente den af Finansministeriet nedsatte arbejdsgruppes anbefalinger til den fremtidige projektering, budgettering, styring, organisering og gennemførelse af de statslige it-projekter.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 11. august 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter. 

Der er i notatet fulgt op på NaturErhvervstyrelsens og Rigspolitiets udarbejdelse af effektvurdering vedrørende it-projekter.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. august 2015

Beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter

Sagen optages i Endelig betænkning 2014 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at beretningen har haft den positive effekt, at Finansministeriet har taget initiativer til, at arbejdet med digitaliserings- og it-projekter i staten professionaliseres.

Kravene til statslige digitaliseringsprojekter og it-projekter blev fra finansåret 2011 skærpet med henblik på at sikre flere projekter til tiden og til den budgetterede pris. Projekter over 10 mio. kr. skal fx forelægges Statens It-projektråd, der bl.a. følger op på, at der udarbejdes effektvurderinger og gevinstrealiseringsplaner for projekterne."

Statsrevisorerne, den 19. august 2015

Beretningshistorik