Beretning om sagsbehandlingstider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet

11-10-2006

Beretning nr. 1/2006

Beretningen vedrører sagsbehandlingstiderne i Erhvervsankenævnet, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for Udbud, Ankenævnet for Søfartsforhold og Energiklagenævnet.

Beretningen omfatter en vurdering af udviklingen i nævnenes sagsbehandlingstid i perioden 2001-2005. Endvidere undersøges det, om sagsbehandlingen er tilrettelagt, så klageren modtager en afgørelse så hurtigt som muligt. Endelig undersøges det, om departementerne i de 2 ministerier aktivt har bidraget til, at nævnenes sagsbehandlingstid bliver så kort som muligt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. oktober 2006 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 1/06 om sagsbehandlingstider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer sagsbehandlingstiderne i de nævn, som er omfattet af denne beretning. Sagsbehandlingen bør således tilrettelægges væsentligt bedre i Ankenævnet for Patenter og Varemærker og i Erhvervsankenævnet, men kan også tilrettelægges bedre i de øvrige 4 nævn: Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for Udbud, Ankenævnet for Søfartsforhold og Energiklagenævnet.

I beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn kritiserede statsrevisorerne skarpt, at sagsbehandlingstiderne var unødvendigt lange i de undersøgte nævn. Det fremgik endvidere af bilaget til beretningen, at sagsbehandlingstiderne var særligt lange i nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvorfor statsrevisorerne anmodede rigsrevisor om også at gennemgå disse nævn. I modsætning til den tidligere beretning er der i denne beretning tale om nævn, som årligt behandler et begrænset antal sager.

Statsrevisorerne finder generelt, at sagsbehandlingen skal tilrettelægges, så borgere og virksomheder får afgjort deres klager både kompetent og hurtigt. Selv om der er tale om uafhængige nævn af beskeden størrelse, bør Økonomi- og Erhvervsministeriet opstille og følge op på mål for sagsbehandlingstiderne - jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse fra 1997 om mål for hurtig sagsbehandling m.v. Beretningens gennemgang af de enkelte nævn viser således, at der med lidt større ledelsesmæssig opmærksomhed kan effektiviseres arbejdsgange og ydes en bedre service, som også omfatter en kortere sagsbehandlingstid. En målrettet indsats har fx givet positive resultater i Energiklagenævnet."

Rigsrevisors notat af 15. januar 2007

Rigsrevisors notat af 4. juni 2008

Rigsrevisors notat af 17. november 2009

Rigsrevisionen har afgivet notat om opfølgning på beretning nr. 1/06 om sags­be­hand­lings­tider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet. No­ta­tet følger op på udviklingen i sagsbehandlingstiden i henholdsvis Konkurrenceankenævnet og Ener­giklagenævnet. Endvidere undersøges det i notatet, om der er opnået et resultat af et initiativ ved­rørende et tættere samarbejde mellem nævnssekretariater under en række ministerier. Med af­gi­vel­sen af notatet er sagen afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik