Beretning om løntilskudsordningen

30-03-2005

Beretning nr. 12/2004

Beretningens overordnede formål er at belyse reglerne og tilskudsbetingelserne for løntilskuds-ansættelser af forsikrede ledige og i forlængelse heraf vurdere Arbejdsformidlingens (AF’s) administration af løntilskudsordningen. Herudover er formålet at belyse og vurdere Beskæftigelsesministeriets tilsyn med AF’s administration af ordningen.

Undersøgelsen omfatter tiden efter 1. juli 2003, hvor loven om en aktiv beskæftigelsesindsats trådte i kraft. I loven udpeges løntilskudsordningen som et centralt redskab i AF’s arbejde med at hjælpe forsikrede ledige tilbage til hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Løntilskud kan ydes til såvel private som offentlige arbejdsgivere, der ansætter en ledig med henblik på at forbedre dennes kompetencer.

Undersøgelsen baserer sig primært på revisionsbesøg i 3 udvalgte AF-regioner, hvor Rigsrevisionen bl.a. har gennemgået i alt 179 sager om løntilskudsansættelser af forsikrede ledige. Formålet med gennemgangen af løntilskudssagerne har været at vurdere, om AF administrerer løntilskudsordningen efter reglerne, herunder om sager indeholder de nødvendige oplysninger og opfylder betingelserne for at igangsætte løntilskudsansættelserne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 30. marts 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne bad rigsrevisor om denne undersøgelse på baggrund af en række sager i 2004 vedrørende påstået misbrug af løntilskudsordningen.

Beretningen viser, at Arbejdsformidlingens (AF’s) administration af løntilskudsordningen ikke opfylder kravene i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansættelser med løntilskud af forsikrede ledige har fundet sted med utilfredsstillende sagsbehandling og kontrol, så der i en række sager uberettiget er udbetalt løntilskud på et ikke korrekt grundlag. Dette gælder ansættelser med løntilskud i såvel den private som den offentlige sektor.

Statsrevisorerne kritiserer Beskæftigelsesministeriets, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsens, tilsyn med AF’s administration af løntilskudsordningen. Statsrevisorerne konstaterer i den forbindelse, at ministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen efterfølgende har udvist den fornødne vilje til at reagere hurtigt.

Statsrevisorerne påtaler, at Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med orienteringen af Folketinget om indkomne sager om misbrug af løntilskudsordningen i efteråret 2004 gav Folketinget et alt for positivt indtryk af ordningen. En skærpende omstændighed er, at styrelsen ikke benyttede lejligheden til at foretage en mere grundig gennemgang af sagerne.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at beskæftigelsesministeren ikke har sikret en administration af løntilskudsordningen i overensstemmelse med de bestemmelser og intentioner, som Folketinget har fastsat i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats."

Rigsrevisors notat af 28. juni 2005

Rigsrevisors notat af 29. november 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 7. december 2005

Beretning nr. 12/2004 om løntilskudsordningen

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har noteret sig, at beskæftigelsesministeren er enig med statsrevisorerne i, at Folketinget fik et alt for positivt indtryk af løntilskudsordningen i efteråret 2004. Statsrevisorerne vil følge sagen, indtil der er skabt sikkerhed for, at løntilskudsordningen administreres korrekt og i overensstemmelse med loven om aktiv beskæftigelsesindsats."

Rigsrevisors notat af 3. august 2007

Beretningshistorik