Beretning om barmarksværkerne

04-09-2002

Beretning nr. 17/2001

Beretningen fortæller om baggrunden for, at man fra begyndelsen 1990'erne og frem til 1998 anlagde i alt 82 små, naturgasdrevne kraftvarmeværker, kaldet barmarksværker, fordi de blev bygget på den åbne mark. Værkerne blev typisk anlagt på lokalt initiativ i mindre, jyske landkommuner under medvirken af interesserede borgere, naturgasselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer, og værkerne blev normalt organiseret som andelsselskaber. Miljø- og Energiministeriets rolle i forbindelse med udviklingen, etableringen og overvågningen af værkerne bliver beskrevet og vurderet, ligesom kommunernes rolle som interessent og godkendende myndighed bliver belyst.

Det bliver omtalt, at mange af værkerne – af flere årsager – efterhånden fik store økonomiske problemer, der medførte, at forbrugernes varmeregninger blev en del højere end forudset. Dette søgte Folketinget at afhjælpe med en hjælpepakke, der blev bevilget i efteråret 2000.

Beretningen analyserer og vurderer, om ministeriet havde opgjort værkernes støttebehov korrekt over for de bevilgende myndigheder, om den anvendte fordelingsmodel var hensigtsmæssig, og om Energistyrelsens rapport om hjælpepakken giver grundlag for at vurdere hjælpepakkens effekt.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. september 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/01 om barmarksværkerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler, at miljø- og energiministeren ikke gav Folketingets Finansudvalg fyldestgørende oplysninger i aktstykkerne om behovet for støtte til barmarksværkerne. Fi­nansudvalget blev i aktstykkerne ikke gjort opmærksom på den usikkerhed, som opgørelsen af støttebehovet var behæftet med.

Statsrevisorerne påtaler endvidere, at en række af Energistyrelsens væsentlige beslutninger har væ­ret baseret på beregninger, som ikke har bygget på tilstrækkelig realistiske og dokumentere­de for­udsætninger.

Statsrevisorerne kritiserer, at ministeriet og Energistyrelsen ikke har informeret tilstrækkeligt om de bruger- og selskabsøkonomiske risici ved barmarkskonceptet."

Rigsrevisors notat af 19. februar 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. marts 2003

Den 12. marts 2003

Beretning nr. 17 2001 om barmarksværkerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2001 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne skal henvise til deres påtale i beretningen af, at miljø- og energiministeren ikke gav fyldestgørende oplysninger til Folketinget.

Som opfølgning på denne beretning forventer statsrevisorerne, at økonomi- og erhvervsministeren orienterer om resultatet af ministeriets gennemgang af ansvars- og kompetenceforholdene inden for ministeriet.

Statsrevisorerne har endvidere anmodet rigsrevisor om at vurdere, om gennemførelsen af udbetalingerne af hjælpepakkerne til barmarksværkerne er sket i overensstemmelse med Folketingets forudsætninger."

Rigsrevisors notat af 24. november 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 8. december 2004

Den 8. december 2004

Beretning nr. 17 2001 om barmarksværkerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Denne beretning og Beretning nr. 6 2003 om barmarksværkerne har vist, at der inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet har været behov for, at ansvars- og kompetencefordelingen er klar og afgrænset.

Statsrevisorerne er enige med rigsrevisor i, at ministeren har gennemført sådanne tiltag, at denne sag kan afsluttes."

Beretningshistorik