Beretning om Banestyrelsen

12-06-2002

Beretning nr. 14/2001

Beretningen omhandler for det første Banestyrelsens genopretning af jernbaneinfrastrukturen. Det belyses og vurderes, om jernbaneinfrastrukturens tilstand og funktionalitet fremgik klart af det beslutningsgrundlag, som lå til grund for det politiske trafikforlig, som blev indgået i 1999 og forøgede bevillingerne til genopretningsopgaven. Endvidere belyses og vurderes, hvordan Banestyrelsen styrede og konkretiserede genopretningsopgaven. Beretningen omhandler for det andet effektiviseringen af Banestyrelsen. Det belyses og vurderes, om Banestyrelsens effektiviseringspotentiale også fremgik klart af beslutningsgrundlaget bag trafikforliget, som stillede krav om, at Banestyrelsen gennem effektiviseringer selv skulle finansiere en del af bevillingsforøgelsen. Endelig belyses og vurderes, hvordan Banestyrelsen styrede og konkretiserede effektiviseringsopgaven.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. juni 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/01 om Banestyrelsen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne besigtigede i sommeren 2001 dele af Banestyrelsens virksomhed og herunder r­enovering af spor. Efterfølgende bad statsrevisorerne rigsrevisor om at undersøge, om der var sket en overvurdering af sporenes reelle tilstand i beslutningsgrundlaget for det politiske forlig om Ba­nestyrelsens virksomhed for perioden 2000-2004. Statsrevisorerne bad samtidig rigsrevisor om at undersøge omfang og efterfølgende resultat af udbud af opgaver fra Banestyrelsen, som hidtil hav­de været en aktivitet under Banestyrelsens Servicedivision, og som Servicedivisionen fremover skul­le byde på i konkurrence med andre.

Formålet med forligsaftalen var, at Banestyrelsen skulle sikre en genopretning af jernbanenettet via dels en forhøjelse af bevillingerne og dels en effektivisering af Banestyrelsens aktiviteter gen­nem en stigende anvendelse af offentlige udbud.

Statsrevisorerne kritiserer, at Trafikministeriets oplysninger om Banestyrelsen i forbindel­se med den politiske 5-års rammeaftale ikke indeholdt de fornødne og korrekte oplysninger vedrørende fornyelsesbehovet inden for sporområdet. Der var ikke - og der er fortsat ik­ke - en velfungerende metode og et konsistent system til måling af jernbaneinfrastrukturens stan­dard og kvalitet. Denne usikkerhed fremgik ikke klart af beslutningsgrundlaget, ligesom mu­lighederne for effektiviseringer heller ikke fremgik klart.

Beretningen viser, at det faktiske omfang af udbud af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver lå langt under de af Banestyrelsen opstillede mål.

Statsrevisorerne hæfter sig desuden ved, at Banestyrelsen fortsat lider under mangler i den øko­nomiske styring, og at konkretisering og styring har været mangelfuld både vedrørende genopre­tningen og effektiviseringen. Beretningen understreger behovet for en forstærket indsats fra Trafik­ministeriets side med hensyn til indsigt i de virksomheder, der ligger under ministeriets ressort."

Rigsrevisors notat af 4. november 2002

Rigsrevisors notat af 21. januar 2009

Notatet er en opfølgning på sagen om Banestyrelsen (beretning nr. 14/01). I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om udviklingen i effektiviseringen af Banestyrelsen (nu Banedanmark) og genopretningen af jernbaneinfrastrukturen. I notatet opsummeres hovedpunkterne fra beretningen om Banestyrelsen. Ligeledes beskrives udviklingen i effektiviseringen af Banestyrelsen og genopretningen af jernbaneinfrastrukturen i en opsummering af indholdet i 3 beretningsforløb. De 3 beretninger er:

Da der i notatet opsummeres tidligere beretningsforløb, indeholder notatet ikke nye oplysninger. Med notatet afsluttes beretningssagen om Banestyrelsen. Ligeledes er beretning om Trafikministeriets koncernstyring og beretning om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg begge afsluttet. Der følges herefter alene op på beretning om genopretningen af jernbaneinfrastrukturen (nr. 9/2007).

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik