Beretning om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg

05-10-2005

Beretning nr. 1/2005

Beretningen behandler Transport- og Energiministeriets tilsyn med Banedanmark og Banedanmarks øko­nomistyring på baggrund af uregelmæssigheder i 7 sager, som transport- og energiministeren fo­re­lagde for Folketingets Finansudvalg i perioden 2003-2005.

Beretningen gennemgår handlingsforløbet i hver af de 7 sager og belyser årsagerne til, at bl.a. be­vil­lings­regler ikke blev overholdt. Beretningen vurderer på den baggrund Transport- og Ener­gi­mi­ni­ste­ri­ets sagsbehandling og tilsyn med Banedanmark samt transport- og energiministerens oplysninger til Folketingets Finansudvalg i april 2005. Beretningen vurderer samtidig Banedanmarks øko­no­mi­sty­ring. Beretningen vurderer endelig de ændringer, som Transport- og Energiministeriet samt Ba­ne­danmark har iværksat for at forhindre tilsvarende uregelmæssigheder fremover.

I beretningen henvises til Rigsrevisionens tidligere undersøgelser af Banedanmark samt Transport- og Energiministeriet, som blev afrapporteret i beretning nr. 14/01 om Banestyrelsen (juni 2002) henholdsvis beretning nr. 13/03 om Trafikministeriets koncernstyring (september 2004).

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 5. oktober 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Med denne beretning har statsrevisorerne imødekommet en anmodning fra Folketingets Finansudvalg om en revisionsmæssig undersøgelse af Banedanmark. Baggrunden var, at Finansudvalget havde behandlet en række aktstykker fra transport- og energiministeren om større eller mindre uregelmæssigheder i tilknytning til Banedanmarks virksomhed. Udvalget ville gerne have vurderet Transport- og Energiministeriets tilsyn, Banedanmarks økonomistyring og Banedanmarks manglende overholdelse af gældende regler.

Statsrevisorerne kritiserer,

  • at Transport- og Energiministeriets tilsyn med Banedanmark ikke har været tilstrækkeligt. Tværtimod var tilsynet begrænset i en periode, hvor det burde have været øget på grund af usikkerhed i Banedanmarks styring
  • at Banedanmarks økonomistyring har været så utilstrækkelig, at oplysningerne til Finansudvalget om Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter har været usikre, fejlbehæftede og i flere tilfælde i strid med gældende bevillingsregler
  • at Transport- og Energiministeriets sagsbehandling og kvalitetssikring af aktstykkerne har været mangelfuld og tilfældig, selv om departementet kendte til problemerne med Banedanmarks styring.

Statsrevisorerne påtaler, at transport- og energiministeren har ført et utilstrækkeligt tilsyn med Banedanmark. Statsrevisorerne har tidligere understreget, at det centrale mål for Transport- og Energiministeriets koncernstyring skal være at sikre opfyldelsen af de af Folketinget fastsatte mål inden for de økonomiske rammer.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at ministeren ikke ved samrådet den 13. april 2005 gav fuldt dækkende oplysninger til Finansudvalget om årsagerne til, at bevillingsreglerne ikke blev overholdt.

Statsrevisorerne har i marts 2005 anmodet rigsrevisor om en undersøgelse af udviklingen i Banedanmark, herunder bl.a. genopretningen af jernbaneinfrastrukturen, Banedanmarks styring og transport- og energiministerens opfølgning herpå."

Rigsrevisors notat af 15. februar 2006

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af atsrevisorernes bemærkning

Beretning nr. 1/2005 om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg

Sagen optages i Endelig betænkning 2005 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet rigsrevisor om en ny beretningsundersøgelse om genopretningen af jernbaneinfrastukturen, om Banedanmarks styring og om transport- og energiministerens opfølgning herpå. Undersøgelsen vil imidlertid afvente et større udredningsarbejde, som er et led i den aftale om trafikområdet, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre den 4. november 2005, hvorfor statsrevisorerne tillige har anmodet rigsrevisor om medio 2006 at undersøge fremdriften i udredningsarbejdet i et notat.

Statsrevisorerne skal endvidere henvise til rigsrevisors udvidede notat af 15. februar 2006 om Finansministeriets ansvar og rolle i forbindelse med bevillingsansøgning til Finansudvalget. Notatet er udarbejdet med baggrund i beretning nr. 1 2005 om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg og er offentliggjort på statsrevisorernes hjemmeside.

På ovenstående baggrund er statsrevisorerne enige med rigsrevisor i at afslutte nærværende beretningssag om 7 sager om Banedanmark."

Beretningshistorik