Beretning om genopretning af jernbaneinfrastrukturen

12-03-2008

Beretning nr. 9/2007

Beretningen handler om Transportministeriets tilsyn med Banedanmark og Banedanmarks genopretning af jernbaneinfrastrukturen. Hovedmålet med genopretningen af jernbaneinfrastrukturen er at øge togenes rettidighed (regulariteten). Det skal – med undtagelse af signalområdet – ske ved en fuldstændig afvikling af efterslæbet på vedligeholdelse i 2009 og på fornyelse i 2014.

Rigsrevisionen har tidligere undersøgt Banedanmark i beretning nr. 14/01 om Banestyrelsen (juni 2002), beretning nr. 13/03 om Trafikministeriets koncernstyring (september 2004) og beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg (september 2005). De 3 undersøgelser viste generelt, at Banedanmarks økonomi- og projektstyring ikke var tilfredsstillende, og at Transportministeriets tilsyn hermed var utilstrækkeligt.

Formålet med beretningen er at vurdere, om både Transportministeriets tilsyn med Banedanmark og Banedanmarks styring er inde i en tilfredsstillende udvikling, der skaber et godt grundlag for at realisere formålet med "Aftale om trafik for 2007" om genopretning af jernbaneinfrastrukturen. Rigsrevisionen har derfor undersøgt, om Transportministeriets tilsyn med Banedanmark er blevet forbedret, samt om Banedanmarks styring er forbedret.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. marts 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2007 om genopretning af jernbaneinfrastrukturen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Hovedmålet med genopretning af jernbaneinfrastrukturen - spor, broer, kørestrøm, stærkstrøm mv. - er at øge togenes rettidighed, den såkaldte kanalregularitet eller tog til tiden.

I oktober 2006 indgik regeringen Aftale om trafik for 2007. Aftalen indebar, at der for perioden 2007-2014 er lagt en økonomisk ramme, som skal sikre genopretning af jernbaneinfrastrukturen. Der blev afsat yderligere 4,7 mia. kr. til baneområdet, og ifølge aftalen skal efterslæbet på vedligeholdelse være afviklet i 2009, og efterslæbet på fornyelse skal være afviklet i 2014.

På den baggrund forventer Banedanmark at anvende ca. 15 mia. kr. i aftaleperioden 2007-2014 til vedligeholdelse og fornyelse af jernbaneinfrastrukturen - heraf knap 75 % på spor og broer.

Statsrevisorerne har bedt om denne beretning, fordi den statslige revision inden for de seneste år har afgivet 3 kritiske beretninger om Transportministeriet og Banedanmark, og fordi der har været gentagen kritik af Banedanmarks regnskaber i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet.

Rigsrevisionen konkluderer, at både Transportministeriets tilsyn med Banedanmark og Banedanmarks styring er forbedret i forhold til tidligere.

Statsrevisorerne skal imidlertid pege på, at der er behov for yderligere forbedringer, og skal nævne en række usikkerhedsfaktorer:

 • Antallet af problematiske økonomi- og projektstyringssager i Banedanmark er ikke faldet fra 2006 til 2007.
 • Banedanmarks opgørelse af og viden om efterslæbet var usikker i 2006 og er det stadig.
 • Efterslæbet for vedligeholdelse af spor er ved genberegning i 2007 steget fra 150 mio. kr. til 297 mio. kr., hvoraf 66 mio. kr. vedrører nye normer for vedligeholdelse.
 • Banedanmark har i 2007 identificeret en række risici for, at man ikke når at gennemføre de planlagte fornyelsesprojekter.
 • Banedanmark har ikke udarbejdet en egentlig plan for afvikling af vedligeholdelsesefterslæbet for 2007 svarende til fornyelsesplanen, og der er usikkerhed om størrelsen på efterslæbet, og om afviklingen af efterslæbet kan ske som forudsat.
 • Asset Management Systemet giver endnu ikke et dækkende overblik over tilstanden af Banedanmarks anlægselementer, og der er endnu ikke konkrete planer om at koble det til økonomisystemet.

En række af disse usikkerhedsfaktorer fremgik af beslutningsgrundlaget, som lå forud for Aftale om trafik for 2007.

Statsrevisorerne må konstatere, at genopretningen af jernbaneinfrastrukturen med hensyn til regularitet, økonomi og tidsplan fortsat er et meget usikkert projekt."

Rigsrevisors notat af 4. juni 2008

Rigsrevisors notat af 8. marts 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2007 om genopretning af jernbaneinfrastrukturen.

Rigsrevisionen har fulgt op på følgende områder:

 • styrkelsen af Banedanmarks økonomi- og projektstyring
 • opgørelsen af efterslæbet
 • integrationen af Banedanmarks økonomistyringssystem SAP og Asset Management Systemet
 • Transportministeriets tilsyn med Banedanmark.

Med notatet betragter Rigsrevisionen forholdet om integrationen af Banedanmarks økonomistyringssystem SAP og Asset Management Systemet samt Transportministeriets tilsyn med Banedanmark som afsluttet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til følgende områder:

 • styrkelsen af Banedanmarks økonomi- og projektstyring
 • opgørelsen af efterslæbet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 1. marts 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2007 om genopretning af jernbaneinfrastrukturen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • styrkelsen af Banedanmarks økonomi- og projektstyring
 • opgørelsen af efterslæbet.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik