Beretning om Trafikministeriets koncernstyring

14-09-2004

Beretning nr. 13/2003

Trafikministeriets forvaltningsområde har siden midten af 1990’erne undergået væsentlige forandringer. Det skyldes bl.a. dannelsen og salget af selskaber, ændringer i styrelser og institutioner samt udliciteringer inden for ministeriets ressort. Kravene til ministeriets styring har derfor ændret sig tilsvarende.

Beretningens hovedformål er at vurdere, om Trafikministeriets koncernstyring og udøvelse af rollen som eneejer er tidssvarende. Undersøgelsen belyser generelt, hvordan Trafikministeriet tilvejebringer og anvender ledelsesinformation om institutioner og selskaber.

Undersøgelsen besvarer spørgsmålene, om Trafikministeriets ledelsesinformationssystem er dækkende og fuldt funktionelt, og om ministeriet anvender en sammenhængende mål- og resultatstyring med mål for effekt. Endvidere besvarer undersøgelsen spørgsmålet om, hvordan Trafikministeriet har fulgt op på områder med problemer i Banedanmark. Endelig besvarer undersøgelsen spørgsmålet, om Trafikministeriet har varetaget rollen som eneejer fyldestgørende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. september 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/03 om Trafikministeriets koncernstyring

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne skal understrege, at det centrale mål for Trafikministeriets koncernstyring skal være at sikre opfyldelsen af de af Folketinget fastsatte mål inden for de økonomiske rammer.

Trafikministeriet har i mange år haft problemer med styringen af institutioner og selskaber, og derfor finder statsrevisorerne det kritisabelt, at ministeriet først i løbet af 2003 har etableret et informationssystem, der muliggør mål- og resultatstyring af ministeriets institutioner på finansloven, og at informationssystemet endnu ikke er dækkende og funktionelt og kun i begrænset omfang har mål for effekten af ministeriets virksomhed.

Statsrevisorerne kritiserer det utilstrækkelige tilsyn, som Trafikministeriet har ført med Banedanmark. Trafikministeriet har først meget sent fulgt op på Banedanmarks mangeårige problemer med økonomi- og produktionsstyring – som stadig ikke er løst tilfredsstillende – og hverken Banedanmark eller Trafikministeriet har i tilstrækkeligt omfang fulgt op på det omfattende brug af konsulenter i Banedanmark. Også i forbindelse med Banedanmarks skattesag om udbetaling af godtgørelse for tjenesterejser har ministeriet haft en unødig passiv rolle.

Trafikministeriet har de seneste år tilvejebragt informationer til varetagelse af rollen som eneejer af ministeriets selskaber, men statsrevisorerne bemærker, at det først om nogle år kan vurderes, om Trafikministeriets koncernstyring fungerer i praksis."

Rigsrevisors notat af 24. februar 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 30. marts 2005

Beretning nr. 13 2003 om Trafikministeriets koncernstyring

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der nu er taget en række initiativer til styrkelse af Trafikministeriets (nu Transport- og Energiministeriets) koncernstyring.

Statsrevisorerne vil dog nøje følge den fortsatte udvikling i Banedanmark i 2 nye undersøgelser:

  • Rigsrevisor vil særskilt undersøge udviklingen i Banedanmark, herunder bl.a. genopretningen af jernbaneinfrastrukturen, Banedanmarks styring og Transport- og Energiministerens opfølgning herpå.
  • Finansudvalget har anmodet statsrevisorerne om en revisionsmæssig undersøgelse af Banedanmarks overtrædelser af gældende bevillingsregler, Banedanmarks økonomistyring og Transport- og Energiministeriets tilsyn. Statsrevisorerne har derfor bedt rigsrevisor om at lade disse forhold indgå i en særskilt undersøgelse af Banedanmark.

Idet der således følges særligt op på Banedanmark, afslutter statsrevisorerne denne beretningssag om Trafikministeriet koncernstyring."

Beretningshistorik