Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2022

14-08-2023

Beretning nr. 21/2022

Beretningen handler om 35 revisioner, som Rigsrevisionen har gennemført i 2022. Formålet med revisionerne er enten at vurdere, om et ministerium efterlever udvalgte regler, eller at vurdere, om et ministerium har systemer og processer, der understøtter en sparsommelig, produktiv eller effektiv forvaltning. 

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne i alle væsentlige henseender har forvaltet i overensstemmelse med reglerne i 16 ud af 17 revisioner, og at ministerierne i alle væsentlige henseender understøtter en sparsommelig, produktiv eller effektiv forvaltning i 14 ud af 18 revisioner. Rigsrevisionen har derfor en positiv konklusion i 30 af de 35 gennemførte revisioner i 2022. 

Rigsrevisionen vurderer, at Sundhedsministeriet har væsentlige regelbud i én sag, og at Sundhedsministeriet og Skatteministeriet har væsentlige mangler på 4 forvaltningsområder. Rigsrevisionen har på den baggrund 5 kritiske udtalelser. 

Rigsrevisionen gennemfører hvert år et antal revisioner af ministeriernes regeloverholdelse og forvaltning på udvalgte områder.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. august 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2022 om revisionen af statens forvaltning i 2022

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorernes grundlovsbestemte gennemgang af statsregnskabet baserer sig primært på de sager, som Rigsrevisionen på grund af sagernes kritiske, principielle eller tværgående betydning har valgt at rapportere om i beretning nr. 21/2022 om revisionen af statens forvaltning i 2022, og på Rigsrevisionens bevillings­kontrol og vurdering af, om stats­regnskabet er rigtigt i beretning nr. 22/2022 om revisionen af statsregnskabet for 2022

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministerierne i 16 ud af 17 revisioner i alle væsentlige henseender har forvaltet i over­ensstemmelse med reglerne. Statsrevisorerne finder det også tilfredsstillen­de, at ministerierne i 14 ud af 18 revisi­oner i alle væsentlige henseender har understøttet en spar­sommelig, produktiv eller effektiv forvaltning. 

Statsrevisorerne skal – ligesom ved revisionen af statens forvalt­ning i 2021 – kritisere, at der har været væsentlige forvaltningsmangler på Skat­teministeriets område i 2022. Det har givet Rigs­revi­sionen anledning til 2 kritiske udtalelser om Skatte­mini­ste­riets inddriv­else af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige og om Skatteministeriets bud­get­styring. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der har været væsentlige regelbrud og forvaltningsmangler på Sundheds­ministe­riets områ­de. Det har givet Rigs­revi­sionen anledning til 3 kritiske udtalelser om Sundhedsministeriets opkrævning af gebyrer, mål- og resultatstyring og aktivitets- og resursestyring.

Statsrevisorerne skal særligt pege på følgende: 

 • Den samlede offentlige gæld udgør 154,9 mia. kr., hvoraf 106,6 mia. kr. fortsat inddrives via Skatteministeriets gamle inddrivelsessystem (DMI). Til trods for at en stor del af gælden i DMI skyldes af personer med betalingsevne, kan Skatteministeriet fortsat ikke inddrive gælden via lønindeholdelse, der ellers er et af ministeriets mest effektive inddrivelsesværktøjer. Derudover kan ministeriet ikke inddrive en stor del af gælden på grund af problemer med datakvali­tet og retskraft. Skatteministeriet har desuden en utilstrækkelig ind­dri­v­elses­indsats over for gæld, der er stiftet af virksomheder.
 • Budgetstyringen i Skatteministeriet har været mangelfuld i 2 ud af 3 reviderede it-projekter. Ministeriet har heller ikke fulgt kravene om styring af statslige it-projekter i forbindelse med 2 it-udviklingsak­tivi­teter.
 • Sundhedsministeriet har ikke fastsat korrekte gebyrtakster i overensstem­melse med budgetvejledningen på 9 ud af 13 reviderede gebyrord Ministeriet har bl.a. væsentlige overskud på gebyrordningen ”Sundheds­faglige tilsyn” og væsentlige underskud på flere gebyrordninger. Der er tale om et væsentligt regelbrud, der samlet udgør ca. 19 % af ministeriets gebyrindtægter på 413 mio. kr.
 • Sundhedsministeriets mål- og resultatstyring og aktivitets- og resursestyring har været mangelfuld i 2022. 5 ud af 6 virksomheder på ministerområdet har ikke mål- og resultatstyring og har ikke et grundlag for en effektiv aktivitets- og resursestyring. Konsekvensen er, at ministeriet ikke kan redegøre for, hvad de enkelte aktiviteter koster. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Skatteministeriet har forbedret inddri­vel­sen i 2022, idet en større andel af gælden kan inddrives via det nye inddrivelsessystem (PSRM). Dog finder Statsrevisor­erne det kritisabelt og bekymrende, at der igen i 2022 er kon­stateret væ­sentlige mangler i Skatte­mini­ste­riets inddrivelse af gæld til det offentlige. 

Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Statsrevisorerne siden 2009 har påpeget, at Skatteministeriets inddrivelse af gæld til det offentlige har været mangelfuld. Det med­fører ri­siko for, at gæld for flere milliarder kroner går tabt Rigsrevisionen har fx beregnet, at ministeriet kunne have inddrevet op til 4 mia. kr. i 2022, hvis ministeriet havde anvendt lønindeholdelse og afdragsordninger i DMI. Staten risikerer her­ved at miste skatteindtægter, og at borgernes og virksom­heder­nes retssikkerhed kompromitteres."

Rigsrevisionens notat af 21. november 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2022 om revisionen af statens forvaltning i 2022.

Notatet er baseret på ministrenes redegørelser og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil følge udviklingen i 8 sager:

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at understøtte korrekte gebyrsatser
 • Miljøministeriets arbejde med at understøtte korrekte gebyrsatser
 • Justitsministeriets arbejde med at understøtte, at ministeriet overholder reglerne om hviletid og lokalaftaler om arbejdstid
 • Skatteministeriets arbejde med at håndtere udfordringerne med inddrivelse af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige
 • Skatteministeriets arbejde med at forbedre budgetstyringen af it-projekter
 • Kulturministeriets arbejde med at forbedre budgetstyringen af byggeprojekter
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med mål- og resultatstyring
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med aktivitets- og resursestyring.

Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en kommende beretning om revisionen af statens forvaltning. Da sagerne bliver fulgt i regi af en kommende beretning, afsluttes denne beretning om revisionen af statens forvaltning i 2022. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik