Beretning om politiets indsats i forhold til at rejse sigtelser for indbrud

17-12-2020

Beretning nr. 8/2020

Beretningen handler om politiets indsats i forhold til at rejse sigtelser for indbrud. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet i tilfredsstillende grad har sikret, at politiet har forbedret indsatsen i forhold til at rejse sigtelser for indbrud fra 2016 til 2019. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har politiet forbedret resultaterne på indbrudsområdet?
 • Har politiet forbedret produktiviteten i forhold til at rejse sigtelser for indbrud?
 • Har politiet forbedret udvalgte dele af efterforskningen af indbrud? 

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet ikke i tilfredsstillende grad har sikret, at politiet har forbedret indsatsen i forhold til at rejse sigtelser for indbrud. Konsekvensen er, at færre borgere får opklaret de indbrud, de bliver udsat for. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. december 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2020 om politiets indsats i forhold til at rejse sigtelser for indbrud

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"I perioden 2016-2019 blev mere end 50.000 borgere og virksomheder årligt ramt af indbrud i Danmark, og over halvdelen af alle anmeldte indbrud fandt sted i privat beboelse. Det samlede økonomiske omfang af skader og tab som følge af indbrud udgør ca. 2,5 mia. kr. om året, hvoraf udbetalte erstatninger beløber sig til ca. 1,5 mia. kr. om året.  

I forhold til andre sammenlignelige lande har Danmark en høj indbruds­rate, og Danmark har samtidig en relativt lav sigtelsesprocent og opklaringsprocent på indbrudsområdet. Selv om antallet af indbrud faldt med 25 % fra 2010 til 2015, fandt forligskredsen bag flerårsaftalen for 2016-2019, at niveauet stadig var uacceptabelt højt og ønskede således at videreføre og styrke indsatsen mod indbrud i privat beboelse. 

Statsrevisorerne finder, at Justitsministeriets initiativer for at styrke politiets ind­sats­ mod indbrud i privat beboelse ikke har væ­ret tilfredsstillende. I forligsperioden 2016-2019 er der således sket et fald i antallet af sigtelser for indbrud i privat beboelse, politiets sagsbehandlingstid er steget, og politiets produktivitet har været faldende.   

Statsrevisorerne finder det faldende antal af sigtelser for indbrud bekymre­nde, idet det har negativ indfly­delse på borgernes tryghed og retsfølelse. 

Statsrevisorerne hæfter sig ved følgende resultater fra undersøgelsen:

 • At politiet har nået målet om at reducere antallet af indbrud i privat beboelse, da antallet af anmeldelser er faldet med 23,4 % fra 2016 til 2019.
 • At der er sket et fald i politiets produktivitet, målt som lønkroner pr. sigtelse. I 2019 brugte politiet 6,9 % flere lønkroner pr. sigtelse for indbrud end i 2016. Samtidig anvendte politiet færre timer pr. sigtelse i 2019 end i 2016 til at efterforske indbrud.
 • At politiet er kørt ud til en større andel indbrud i privat beboelse, idet politiet i 2019 kørte ud til knap 85 % af anmeldelserne om indbrud i privat beboelse mod knap 64 % i 2016. Politiet har dog endnu ikke nået sin målsætning om at køre ud til alle indbrud i privat beboelse.
 • At de 2 regionale efterforskningsfællesskabers – SEV (Særlig Efterforskning Vest) og SEØ (Særlig Efterforskning Øst) – indsats mod indbrudskriminalitet indtil videre har givet et begrænset resultat, idet der bl.a. ikke er nogen indikationer på, at indsatsen for at retsforfølge omrejsende kriminelle på indbrudsområdet er styrket. 

Statsrevisorerne finder det hensigtsmæssigt, at Justitsministeriet og Rigspolitiet analyserer årsagerne til, at politikredsene vest for Storebælt generelt har opnået bedre resultater end kredsene øst for Storebælt, både hvad angår udviklingen i sigtelsesprocenten og i sagsbehandlingstiden. En sådan analyse vil give viden om god praksis på indbrudsområdet, som kan udbredes til mindre produktive politikredse, og viden om eventuelle behov for omprioritering af resurser."

Rigsrevisionens notat af 29. marts 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2020 om politiets indsats i forhold til at rejse sigtelser for indbrud. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Justitsministeriets initiativer for at øge sigtelsesprocenten og reducere sagsbehandlingstiden vedrørende indbrud i privat beboelse
 • Rigspolitiets videre arbejde med at analysere årsagerne til forskelle i politikredsenes produktivitet
 • Justitsministeriets initiativer for at styrke efterforskningen, herunder om politiet le­ver op til garantien om at køre ud til alle indbrud i privat beboelse, og om politiet øger andelen og kvaliteten af fingeraftryk.  

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 24. januar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2020 om politiets indsats i forhold til at rejse sigtelser for indbrud. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Justitsministeriets initiativer for at øge sigtelsesprocenten og reducere sagsbehandlingstiden vedrørende indbrud i privat beboelse
 • Rigspolitiets videre arbejde med at analysere årsagerne til forskelle i politikredsenes produktivitet
 • Justitsministeriets initiativer for at styrke efterforskningen, herunder om politiet le­ver op til garantien om at køre ud til alle indbrud i privat beboelse, og om politiet øger andelen og kvaliteten af fingeraftryk.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Justitsministeriets initiativer for at reducere sagsbehandlingstiden vedrørende indbrud i privat beboelse
 • Justitsministeriets initiativer for at styrke efterforskningen, herunder om politiet lever op til garantien om at køre ud til indbrud i privat beboelse, og om politiet øger kvaliteten af fingeraftryk.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik