Beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

20-02-2019

Beretning nr. 10/2018

Beretningen handler om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Uddannelses- og Forskningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet har sikret klare rammer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet, og om DTU har sikret klare aftaler om de økonomiske rammer for opgaven. Vi vurderer herudover, om Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en tilfredsstillende konkurrenceudsættelse af opgaven, og de økonomiske konksekvenser heraf. 

Rigsrevisionen vurderer, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret, at de økonomiske retningslinjer på området er tilstrækkeligt klare, og at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har bidraget tilfredsstillende til at afklare de økonomiske rammer for myndighedsbetjeningen på veterinærområdet. Rigsrevisionen vurderer herudover, at DTU ikke har sikret sig klare aftaler om de økonomiske rammer for opgavevaretagelsen. Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en konkurrenceudsættelse, som ikke har været helt tilfredsstillende. Konkurrenceudsættelsen medfører, at opgaven bliver flyttet fra DTU til KU/SSI, og Miljø- og Fødevareministeriet skal i den forbindelse betale 22,6 mio. kr. til bl.a. opsætning af analyser på SSI. DTU forventer omkostninger på 26 mio. kr. til lukning af universitetets veterinære faciliteter og 63 mio. kr. til et aflyst byggeprojekt. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i juni 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. februar 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne vurdering af sagsforløbet og begrundelsen for at flytte veterinærlaboratoriet fra Danmarks Tekniske Uni­­versitet (DTU) til Københavns Universitet (KU)/Statens Serum Institut (SSI) og de økonomiske konsekvenser heraf. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening foregår i et aftalebaseret samarbejde mellem rekvirenter (fagministerier) og leverandører (universiteter). 

Statsrevisorerne konstaterer, at den primære begrundelse for at flyt­te den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet fra DTU til KU/SSI var af teknisk-administrativ karakter, idet Mil­jø- og Fødevareministeriet og DTU ikke kunne blive enige om de økonomiske vilkår for opgaven. Uenigheden var en vigtig del af begrundelsen for, at ministeriet i 2016 besluttede at konkurrenceudsætte op­gaven, selv om ministeriet ikke var forpligtet til det i henhold til udbudsloven. 

Flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veteri­nærområdet har indebåret ekstra udgifter på 22,6 mio. kr. til KU’s/SSI’s opbygning. Herudover regner DTU med udgifter på op til 89 mio. kr. til lukning af veterinære forskningsfaciliteter og aflysning af byggeri i Lyngby. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen ikke har vurderet, hvilken virkning flytningen ville have på det veterinære forskningsmiljø.

Statsrevisorerne bemærker: 

 • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har bidraget tilfredsstillende til at afklare de økonomiske rammer for myndighedsbetjeningen på veterinærområdet.
 • At Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret, at de økonomiske retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening er tilstrækkeligt klare for parterne.
 • At DTU ikke har sikret sig klare aftaler om de økonomiske rammer for opgaveløsningen, herunder at DTU har baseret sine planer for at ned­bringe underskuddet på veterinærområdet på en forventning om en bevillingsforøgelse, som Miljø- og Fødevareministeriet ikke havde givet tilsagn om.
 • At Miljø- og Forskningsministeriets håndtering af konkurrenceudsættelsen ikke har været helt tilfredsstillende.
 • At konkurrenceudsættelsen har medført, at DTU Veterinærinstituttet bliver lukket i 2020. Endvidere vil KU basere en del af den veterinæ­re myndighedsbetjening på en aftale med et laboratorie i udlandet.
 • At der bliver behov for at genopbygge det veterinære forskningsmil­jø. Ud af DTU’s 288 medarbejdere på veterinærområdet primo 2018 er kun 27 planlagt overført til KU/SSI, som regner med at ansætte 58 medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af opgaven."

Rigsrevisionens notat af 23. maj 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Notatet er baseret på redegørelser fra uddannelses- og forskningsministeren og miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at skabe klare rammer for bevillingsanvendelsen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet i forhold til forskning, rådgivning og indirekte omkostninger
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at opdatere de overordnede retningslinjer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening med hensyn til krydssubsidiering og konsekvensanalyser
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets overvejelser i forhold til ministeriets tilsynsrolle.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. november 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets (nu Fødevareministeriets) arbejde med at skabe klare rammer for bevillingsanvendelsen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet i forhold til forskning, rådgivning og indirekte omkostninger
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at opdatere de overordnede retningslinjer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening med hensyn til krydssubsidiering og konsekvensanalyser
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets overvejelser i forhold til ministeriets tilsynsrolle. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til alle 3 områder.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. december 2021

Beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Fødevareministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på denne beretning har trukket i unødigt langdrag. 

Statsrevisorerne forventer, at der snart kan fastsættes klare rammer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet, herunder retningslinjer for krydssubsidiering, konsekvensanalyser og Uddannelses- og Forskningsministeriets tilsynsrolle – som fortsat er uafklaret."

Rigsrevisionens notat af 1. august 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • resultatet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at skabe klare rammer for bevillingsanvendelsen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet i forhold til forskning, rådgivning og indirekte omkostninger
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at opdatere retningslinjerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening (herunder hvordan krydssubsidiering og konsekvensanalyser skal håndteres i forbindelse med udbud samt ministeriets tilsynsrolle). 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opfølgning på, om KU vurderer, at universitetets kommende fælles standardberegningsmodel helt eller delvist kan over­­føres til den forskningsbaserede myndighedsbetjening. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik