Beretning om tilskud på fiskeriområdet

10-10-2018

Beretning nr. 1/2018

Beretningen handler om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (herefter EHFF) i perioden 2014-2017. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet har en korrekt forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet på fiskeriområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Udenrigsministeriet en forvaltning, der gør ministeriet i stand til at vurdere, om grundbetingelsen for at modtage og beholde et tilskud fra EHFF-programmet er overholdt?
 • Har Udenrigsministeriet sikret, at en række øvrige væsentlige krav for at kunne modtage og beholde tilskud er overholdt?

Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet samlet set har været meget kritisabel. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen. Undersøgelsen udspringer af en løbende tilskudsrevision af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som Rigsrevisionen udførte i efteråret 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Denne beretning handler om forvaltningen af 4 tilskudsordninger på fi­ske­riområdet under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) i pe­rio­den 2014-2017. Tilskuddene under EHFF-programmet udgjorde i denne periode 875,4 mio. kr., hvoraf EU finansierede ca. 75 %. Tilskuddene gi­ves bl.a. til investeringer i fiskefartøjer og akvakultur med det formål at fremme et konkurrencedygtigt, miljømæssigt, økonomisk bæredygtigt og socialt ansvarligt fiskeri og akvakultur i Danmark. 

Ansvaret for at forvalte tilskud under EHFF-programmet blev ved en res­sortændring i august 2017 flyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Uden­rigsministeriet. 

Statsrevisorerne påtaler, at forvaltningen af tilskud på fi­ske­ri­om­rå­det un­­der EHFF-programmet har været meget kritisabel. Det har in­de­båret, at der er udbetalt tilskud i strid med lovgrundlaget, og at der er sket for­skelsbehandling af ansøgere. Statsrevisorerne påpeger, at der er risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen. 

Statsrevisorerne vurderer, at omfanget af mangler, fejl og ure­gel­mæs­­sig­heder i tilskudsforvaltningen har været så stort, at det er ud­tryk for en bekymrende og usædvanlig administrationskultur. 

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen – ligesom be­ret­­nin­gen om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri – ikke alene do­ku­­men­te­rer en meget kritisabel forvaltning af fiskeriområdet, men også dokumenterer forhold, der indikerer ulovligheder, som hver­ken er blevet fo­re­bygget eller op­da­get. 

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet har en stor og vigtig op­ga­ve med at rette op på administrationsgrundlaget og –kulturen, så der fremover sikres en korrekt og kompetent forvaltning af tilskud under EHFF-programmet. Statsrevisorerne finder det relevant, at Udenrigs­mi­ni­steriet har iværksat en gennemgribende gennemgang og op­rydning på tilskudsområdet og i dele af fiskerikontrollen, ligesom ministeriet vil over­veje at genoptage gamle tilskudssager.

Statsrevisorerne skal bl.a. fremhæve disse kritikpunkter i beretningen: 

 • Forvaltningen har ikke været tilrettelagt, så der var sikkerhed for, at tilskudsansøger levede op til grundbetingelserne for at modtage tilskud.
 • EU-strafpointsystemet har været forvaltet i strid med lovgrundlaget. Ca. 24 % af de undersøgte tilskud burde således ikke have været tildelt.
 • Kravene til at modtage tilskud har været fortolket forkert med risiko for, at det har afholdt fiskere fra at søge, selv om de var berettigede til det. Endvidere har tilskuddet i en lang række tilfælde været for højt, fordi der er anvendt forkerte støttesatser.
 • Rigsrevisionens gennemgang af tilbud, fakturaer og betalingsdokumen­tation giver anledning til mistanke om interessekonflikter, stråmandsvirksomhed og svig. Udenrigsministeriet forventer således at politianmelde mindst 10 % af sagerne i Rigsrevisionens stikprøve, og ministeriet vil indberette sagerne med mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). 

Statsrevisorerne støtter Rigsrevisionens anbefaling om, at alle tilskudssager bør gennemgås for svig."

Rigsrevisionens notat af 11. februar 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

Udenrigsministeriets forvaltning af grundbetingelsen 

 • Udenrigsministeriets arbejde med at udarbejde nye regler, der implementerer EU’s strafpointsystem
 • Udenrigsministeriets initiativer med at udarbejde et operationelt administrationsgrundlag for strafpointsager
 • Udenrigsministeriets arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Udenrigsministeriets arbejde med at opdatere Fiskeristyrelsens Overtrædelsesregister.

Udenrigsministeriets forvaltning af de øvrige væsentlige krav

 • Udenrigsministeriets arbejde med at anvende de rette støttesatser
 • Udenrigsministeriets arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Udenrigsministeriets arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
 • Udenrigsministeriets arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 23. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af grundbetingelsen 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde nye regler, der implementerer EU’s strafpointsystem
 • Miljø- og Fødevareministeriets initiativer med at udarbejde et operationelt administrationsgrundlag for strafpointsager
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at opdatere Fiskeristyrelsens Overtrædelsesregister.

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de øvrige væsentlige krav

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at anvende de rette støttesatser
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen finder en stor del af Miljø- og Fødevareministeriets initiativer tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 26. august 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • FVM’s arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • FVM’s arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • FVM’s arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • FVM’s arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. januar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at gennemgå de resterende tilskudssager med henblik på at vurdere, om der skal rejses tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik