Beretning om folkeskolereformen

21-02-2018

Beretning nr. 10/2017

Beretningen handler om folkeskolereformen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad har understøttet implementering af og opfølgning på folkeskolereformen, så det faglige niveau i folkeskolen forbedres. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Undervisningsministeriet sikret tilfredsstillende forudsætninger for implementeringen af folkeskolereformen?
 • Har Undervisningsministeriet på tilfredsstillende måde fulgt op på, at folkeskolereformens 3 indsatsområder er realiseret, så de understøtter indfrielsen af reformens mål?

Folkeskolereformen har 3 indsatsområder:

 1. En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.
 2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.
 3. Få klare mål og regelforenklinger.

Rigsrevisionen vurderer, at Undervisningsministeriets indsats for at sikre forudsætningerne for lokal implementering af reformen generelt set har været tilfredsstillende, men Rigsrevisionen finder, at Undervisningsministeriet ikke har fulgt tilfredsstillende op på realiseringen af indsatsområderne og reformens mål. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. februar 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Folkeskolereformen trådte i kraft i skoleåret 2014/15 og har nu virket i 3 hele skoleår. Reformens mål er at udvikle folkeskolen, så den i højere grad udfordrer eleverne fagligt, mindsker betydningen af social baggrund i forhold til elevernes faglige resultater og styrker tillid og trivsel i folkeskolen. Indsatsområderne er en længere og mere varieret skoledag med bedre undervisning, et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere samt få klare mål og regelforenklinger. 

Kommunerne har ansvaret for at drive Danmarks knap 1.300 folkeskoler, mens Undervis­ningsministeriet har ressortansvaret, herunder ansvaret for at udvikle og føre tilsyn med folkeskolerne. Kommunernes samlede udgifter til folkeskolen var ca. 41 mia. kr. i seneste skoleår, hvortil der kommer øgede udgifter til reformen på ca. 6 mia. kr. frem til 2020. 

Reformen forudsætter årlige forbedringer. Ifølge Undervisningsministeriet er de faglige mål med folkeskolereformen efter 3 skoleår nået i begrænset omfang, og elevernes trivsel er stort set ikke ændret. Ministeriet henviser til, at den fulde effekt af reformen først vil kunne ses efter 5-7 år. 

Statsrevisorerne finder, at Undervisningsministeriet generelt har ydet en tilfreds­stillende indsats for at få folkeskolereformen implementeret i kommunerne, bl.a. gennem information, rådgivning, vejledning og koordination.  

Selv om kommunerne har ansvaret for at implementere reformen, finder Statsrevisorerne, at Undervisningsministeriet ikke har fulgt tilfredsstillende op på, om kommunerne når målene med folkeskolereformen, og om de gennemfører indsatsen som forudsat. 

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse ikke tilfredsstillende: 

 • at Undervisningsministeriets opfølgning på, om den længere skoledag er implementeret, er baseret på usikre indberetninger af planlagt frem for gennem­ført undervisning
 • at den kvalificerede undervisning udfordres af, at antallet af timelønnede vikarer i folkeskoler og specialtilbud er steget med knap 47 % siden 2014, og at vikarernes uddannelsesniveau ofte ikke lever op til folkeskolens kvalifikations­krav
 • at Undervisningsministeriet ikke siden 2011 har undersøgt, hvor stor en del af undervisningstimerne der er gennemført efter planen, hvor mange timer der er dækket af kvalificerede vikarer, og hvor mange timer der aflyses
 • at kommunalbestyrelserne hovedsageligt har givet dispensation til at forkorte skoledagen på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskolingen (7.-9. klasse), selv om dispensation ifølge folke­skoleloven kun bør gives i indskolingen (0.-3. klasse)."

Rigsrevisionens notat af 22. maj 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • resultatet af Undervisningsministeriets undersøgelse af vikardækningen i folkeskolen og af, hvor mange af de planlagte timer der gennemføres som planlagt, hvor mange der aflyses, og hvor mange der vikardækkes og vikarernes baggrund
 • resultatet af Undervisningsministeriets og Finansministeriets undersøgelse af sko­lernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b 
 • Undervisningsministeriets initiativer i forlængelse af ovenfor nævnte undersøgelser
 • redegørelsen, som undervisningsministeren senest 5 år efter lovens ikrafttræden giver Folketinget om lovens virkning.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. april 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets undersøgelse af vikardækningen i folkeskolen og af, hvor mange af de planlagte timer der gennemføres som planlagt, hvor mange der aflyses, og hvor mange der vikardækkes og vikarernes baggrund
 • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets og Finansministeriets undersøgelse af skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b
 • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forlængelse af ovenfor nævnte undersøgelser
 • redegørelsen, som børne- og undervisningsministeren senest 5 år efter lovens ikrafttræden giver Folketinget om lovens virkning. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forhold til at reducere brugen af vikarer i folkeskolen
 • børne- og undervisningsministerens redegørelse om folkeskolereformen, som er udskudt til foråret 2021.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forhold til at reducere brugen af vikarer
 • redegørelsen, som børne- og Undervisningsministeriet senest 5 år efter lovens ikrafttræden giver Folketinget om lovens virkning (redegørelsen blev udskudt til foråret 2021).

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forhold til at reducere brugen af vikarer i folkeskolen.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik