Beretning om DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige

11-10-2017

Beretning nr. 1/2017

Beretningen handler om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige i en 2-årig periode fra 2014 til 2016. Indsatsen har i perioden fundet sted på baggrund af en ekspertvurdering foretaget af rådgivnings­firmaet PROSE, og målet har været, at togene var bygget færdige og kunne indgå fuldt ud i driften i 2019. I slutningen af 2016 besluttede DSB imidlertid at ændre planerne for brugen af IC4-togene i fremtiden, så DSB fremover vil bruge togene mindre end oprindeligt planlagt. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige har været tilfredsstillende i de 2 år, der er gået, fra DSB modtog ekspertvurderingen ultimo 2014 til DSB’s beslutning ultimo 2016 om den fremtidige brug af IC4-togene. 

Rigsrevisionen vurderer, at DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige i de 2 år, undersøgelsen omfatter, ikke har været tilfredsstillende. Det skyldes, at DSB ikke har gennemført en række af de aktiviteter, som PROSE vurderede var afgørende for at nå målene for bl.a. driftsstabiliteten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. oktober 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"IC4-togene skulle oprindeligt have været i drift i 2006. De første tog blev dog først leveret i 2008. Yderligere var togene i så dårlig teknisk stand, at de ikke kunne kø­re, som de skulle. DSB overtog efter et forlig med leverandøren AnsaldoBreda i 2009 ansvaret for, at togene blev bygget færdige. 

Rådgivningsfirmaet PROSE blev i 2014 bedt om at vurdere, om det var realistisk og økonomisk bæredygtigt at fortsætte indsatsen for at bygge IC4-togene færdige. PROSE konkluderede, at IC4-togene var i en dårlig stand, men at det var realistisk, at DSB kunne opnå målsætningen om, at togene blev tilgængelige, pålidelige og funktionelle i 2019. Ifølge PROSE skulle DSB bl.a. ansætte flere medarbejdere til at undersøge, hvorfor der så hyppigt opstod fejl på IC4-togene, til at udvikle tekniske løsninger og til at indbygge løsningerne på togene. På den baggrund orienterede DSB Folketinget om, at DSB fortsatte indsatsen med at bygge IC4-togene færdige. I løbet af 2016 besluttede DSB at udfase alle 23 IC2-tog og 5 IC4-tog og bruge togene mindre end oprindeligt planlagt. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at DSB i perioden 2014-2016 ikke har gennemført en række af de aktiviteter, som PROSE vurderede som afgørende for at bygge IC4-togene færdige og for at nå målene for bl.a. driftsstabilitet. DSB har således ikke ydet den indsats, som var forudsat i den politiske afta­le om passagertogtrafik i Danmark i 2015-2024.  

Kritikken er bl.a. baseret på følgende: 

  • at DSB først sent i perioden 2014-2016 har gennemført en systematisk og samlet analyse af de grundlæggende årsager til IC4-togenes dårlige driftsstabilitet
  • at DSB først ved udgangen af 2016 har nået det niveau for bemanding af IC4-værkstederne, som PROSE anbefalede var til stede i en 2-årig periode
  • at DSB i 2015 og 2016 kun har brugt henholdsvis 36 % og 38 % af det budget, der var afsat til bl.a. at indbygge tekniske løsninger på IC4-togene. 

Statsrevisorerne konstaterer, at konsekvensen af DSB’s mangelfulde indsats for at bygge IC4-togene færdige er, at en række funktionaliteter er opgivet, og at DSB er nødsaget til at anvende andre og ældre togtyper, som øger risikoen for, at DSB ik­ke kan levere det nødvendige antal tog."

Rigsrevisionens notat af 5. januar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige. Notatet er baseret på en redegørelse fra transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • DSB’s plan for, hvordan DSB vil idriftsætte IC4-togene efter en reduceret plan, herunder finde tekniske løsninger på IC4-togenes problemer og estimere, om den resterende indsats kan holde sig inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til anskaffelsen af togene. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. januar 2018

Beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdi­ge

Sagen optages i Endelig betænkning 2017 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne er bekendt med, at DSB har besluttet, at IC4-togene ikke kommer til at afløse IC3-togene, og at IC4-togene planlægges udfaset hurtigst muligt. Statsrevisorerne bemærker, at transportministerens redegørelse til denne beretning er højst usædvanlig, idet den – uden ministerens stillingtagen – alene gengiver bidraget til ministerredegørelsen fra DSB’s bestyrelsesformand. Statsrevisorerne finder, at transportministeren endnu ikke har redegjort for, hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen har givet anledning til. Det gælder særligt, hvordan ministeren vil føre tilsyn med DSB’s arbejde med de tekniske problemer, der skal løses, før IC4-togene kan indsættes i reduceret drift, og om dette arbejde kan gennemføres inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til anskaffelsen."

Statsrevisorerne, den 24. januar 2018

Rigsrevisionens notat af 1. marts 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige. Notatet er baseret på en supplerende redegørelse fra transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • DSB’s plan for, hvordan DSB vil idriftsætte IC4-togene efter en reduceret plan, herunder finde tekniske løsninger på IC4-togenes problemer og estimere, om den resterende indsats kan holde sig inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til anskaffelsen af togene.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige.

Der er i notatet fulgt op på DSB’s plan for, hvordan DSB vil idriftsætte IC4-togene efter en reduceret plan, herunder finde tekniske løsninger på IC4-togenes problemer og estimere, om den resterende indsats kan holde sig inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til anskaffelsen af togene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik