Beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

25-01-2017

Beretning nr. 9/2016

Beretningen handler om Transport-, Bygnings- og Boligministeriets styring af Signalprogrammet med henblik på at tage de nye signalsystemer i brug på S-banen i 2018 og på fjernbanen i 2021. Ministeriet har i oktober 2016 konstateret, at Signalprogrammet er forsinket med op til 3 år – dvs. indtil henholdsvis 2021 og 2023. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om tidsplanen for Signalprogrammet kunne overholdes. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. januar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Folketinget besluttede i 2009 at udskifte de gamle signalsystemer på S-banen og fjernbanen for at sikre en effektiv og pålidelig jernbanedrift fremover. De nye signalsystemer skulle tages i brug på S-banen i 2018 og på fjernbanen i 2021. Banedanmark udfører i samarbejde med eksterne leverandører de it-, udviklings- og anlægsprojekter mv., som Signalprogrammet omfatter, og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement fører tilsyn.

Signalprogrammet er budgetteret til ca. 19 mia. kr. (2012-priser) og strækker sig over mere end 10 år. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Signalprogrammet på nuværende tidspunkt er forsinket med op til 3 år og er blevet ca. 4,4 mia. kr. dyrere end forventet.  

Statsrevisorerne påtaler, at Banedanmark har haft en utilstrækkelig styring af Signalprogrammet. Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Transportministeriets departement ikke i tide har forholdt sig mere kritisk til Banedanmarks oplysninger om programmets fremdrift. 

Både Transportministeriets departement og Banedanmark har undervurderet kompleksiteten og opgaverne i Signalprogrammet. Statsrevisorerne skal pege på, at der fortsat er store risici for fordyrelse og forsinkelse af Signalprogrammet, hvilket nødvendiggør en stram styring af programmet. 

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

  • At Banedanmarks styring har været baseret på misvisende og ukorrekte oplysninger om programmets fremdrift og økonomi.
  • At Banedanmark ikke har haft et solidt grundlag for at vurdere, om tidsplanerne kunne overholdes. Tidsplanerne har siden 2014 været under løbende genplanlægning, og Banedanmark har på intet tidspunkt udarbejdet en ny plan for den endelige færdiggørelse.
  • At Transportministeriets departement siden efteråret 2014 har vidst, at der var alvorlige problemer med Signalprogrammet. På trods heraf har departementet ikke i tilstrækkelig grad efterspurgt og sikret sig informationer, der underbyggede eller sandsynliggjorde Banedanmarks vurderinger af, at tidsplanen trods store forsinkelser stadig ville holde. Disse vurderinger viste sig efterfølgende at være urealistiske."

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultaterne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets eksterne kvalitetssikring af Signalprogrammets nye tidsplaner og økonomi, herunder planerne for at reducere risikoen forbundet hermed
  • hvorvidt Banedanmark etablerer et solidt grundlag for at vurdere, om Signalprogrammets tidsplaner fremadrettet kan overholdes, herunder sikrer sammenhæng mellem aktiviteter, tid og økonomi
  • hvorvidt Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement sikrer, at oplysninger fra Banedanmark, herunder i orienteringer til Folketinget, afspejler Signalprogram­mets aktuelle fremdrift. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. november 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultaterne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets eksterne kvalitetssikring af Signalprogrammets nye tidsplaner og økonomi, herunder planerne for at reducere risikoen forbundet hermed
  • hvorvidt Banedanmark etablerer et solidt grundlag for at vurdere, om Signalprogrammets tidsplaner fremadrettet kan overholdes, herunder sikrer sammenhæng mellem aktiviteter, tid og økonomi
  • hvorvidt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sikrer, at oplysninger fra Banedanmark, herunder oplysninger til Folketinget, afspejler Signalprogrammets aktuelle fremdrift. 

Rigsrevisionen finder Transportministeriets, herunder Banedanmarks, initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Banedanmark forventer først at afslutte Signalprogrammet i 2030, og Rigsrevisionen skal derfor understrege, at selv om der nu er gennemført initiativer til at forbedre styringen, er der fortsat væsentlige risici i programmet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 6. december 2019

Beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretningssag om Signalprogrammet, men vil fortsat nøje følge implementeringen af programmet."

Statsrevisorerne, den 6. december 2019

Beretningshistorik