Beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

20-05-2015

Beretning nr. 14/2014

Beretningen handler om, hvorvidt 112 aktstykker om investeringsprojekter såsom byggerier (fx en universitetsbygning), anskaffelser (fx et tog eller en helikopter) og anlægsprojekter (fx en bro, vej eller jernbane) indeholder de krævede oplysninger, og hvordan de involverede ministerier udarbejder og behandler aktstykkerne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fagministerierne og Finansministeriet sikrer, at aktstykkerne om investeringsprojekter opfylder budgetvejledningens krav. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Opfylder aktstykkerne om investeringsprojekter budgetvejledningens krav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af aktstykkerne?
  • Udarbejder Transportministeriet, Forsvarsministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet aktstykkerne i overensstemmelse med budgetvejledningens krav til oplysninger om investeringsprojekter?
  • Gennemgår Finansministeriet, om aktstykkerne opfylder budgetvejledningens krav til oplysninger om investeringsprojekter? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. maj 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Et ministerium kan få en bevilling i løbet af finansåret, ved at Folketingets Finansudvalg tiltræder et aktstykke, fx en bevillingsansøgning om et investeringsprojekt.

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde aktstykket, så det lever op til budgetvejledningens krav om form og indhold, og så det udgør et fyldestgørende beslutningsgrundlag for Finansudvalget. Finansministeriet skal som led i den statslige budgetkoordination tilslutte sig aktstykket og vurderer i den forbindelse, om aktstykket kan gennemføres inden for de bevillingsretlige og budgettekniske rammer.

Rigsrevisionens gennemgang af 112 aktstykker om investeringsprojekter for i alt ca. 56 mia. kr. viser, at hovedparten af de krav, som budgetvejledningen stiller til aktstykker, er opfyldt. Gennemgangen viser dog også, at der har manglet oplysninger, som Finansudvalget anser for væsentlige, og oplysninger om projekternes totaløkonomi, pris, funktionalitet mv. mangler eller fremstår uensartede.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at sagsfremstillingen i ministeriernes aktstykker ikke på alle punkter har haft den forudsatte kvalitet. Aktstykkerne fremstår uensartede og mangelfulde, fx med hensyn til hvordan investeringsprojekternes pris og risici er opgjort.

Det betyder, at grundlaget for Finansudvalgets beslutninger om investeringsprojekterne har været mindre fyldestgørende. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Finansministeriet vil opdatere budgetvejledningen med henblik på at skabe større overensstemmelse mellem kravene til og den praktiske udformning af aktstykker. Statsrevisorerne skal i den forbindelse opfordre Finansudvalget og Finansministeriet til dialog om, hvilke oplysninger der må anses for relevante og nødvendige i aktstykker."

Rigsrevisionens notat af 29. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om in­ve­ste­ringsprojekter til Folketingets Finansudvalg. 

Notatet er baseret på redegørelser fra forsvarsministeren, transport- og bygningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværk­sæt­te som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • resultatet af Forsvarsministeriets, Transport- og Bygningsministeriets og Finansmi­nisteriets arbejde med at sikre, at aktstykkerne om investeringsprojekter indeholder de oplysninger, som budgetvejledningen stiller krav om
  • resultatet af Finansministeriets arbejde med at opdatere budgetvejledningen, hvor ministeriet vil præcisere retningslinjerne for udarbejdelse af aktstykker, bl.a. på baggrund af de mangler og den uensartethed i oplysningerne, som Rigsrevisio­nen har fremhævet i beretningen. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. februar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Finansministeriets arbejde med at opdatere budgetvejledningen, hvor ministeriet vil præcisere retningslinjerne for udarbejdelse af aktstykker, bl.a. på baggrund af de mangler og den uensartethed i oplysningerne, som Rigsrevisionen har fremhævet i beretningen
  • Forsvarsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Finansministeriets arbejde med at sikre, at aktstykkerne om investeringsprojekter indeholder de oplysninger, som budgetvejledningen stiller krav om. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik