Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

21-01-2015

Beretning nr. 6/2014

Beretningen handler om vagtplanlægning i statslige institutioner med skiftende arbejdstider. 

Formålet med beretningen er at undersøge og vurdere, om institutioner med skiftende arbejdstider – inden for arbejdstids- og arbejdsmiljøreglerne – vagtplanlægger på en måde, der understøtter en sparsommelig brug af personaleresurserne. 

Da staten anvender betydelige midler på lønninger, og da der på flere ministerområder er institutioner med skiftende arbejdstider, er det centralt, at statslige institutioner tager økonomiske hensyn, når de planlægger medarbejdernes arbejdstid. Rigsrevisionen har derfor udarbejdet en tværgående beretning, der kan bidrage med en række generelle råd, som statslige institutioner kan lade sig inspirere af, når de vagtplanlægger. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2014. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. januar 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statslige institutioner med skiftende arbejdstider har en vigtig opgave med at planlægge arbejdstiden, så personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt. I denne tværministerielle beretning undersøges vagtplanlægningen i 5 udvalgte virksomheder: politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen under Fødevarestyrelsen, fjernstyringscentralerne under Banedanmark og Hærens Operative Kommando under Forsvaret, som tilsammen har en årlig lønsum på ca. 13 mia. kr.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at vagtplanlægningen i politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen, Banedanmark og Forsvaret ikke har sikret, at personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt.

Virksomhederne har således ikke en effektiv udnyttelse af personaleresurserne.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

 • at ledelsen i nogle virksomheder, fx i Kriminalforsorgen og Kødkontrollen, udbetaler overarbejdsbetaling, selv om arbejdstidsreglerne giver mulighed for en omlægning af arbejdstiden uden lønkompensation
 • at ingen af de undersøgte virksomheder – med undtagelse af Anstalten ved Herstedvester – følger systematisk op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen, så overarbejde, undertid og dobbeltvagter minimeres
 • at vagtplanlægningen ikke er tilstrækkeligt systemunderstøttet i Kriminalforsorgen og Forsvaret og er unødigt resursetung i Kriminalforsorgen."

Rigsrevisionens notat af 26. juni 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, transportministeren, forsvarsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Notatet handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Banedanmarks og Københavns Fængslers initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet

 • Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler

 • Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning.

Rigsrevisionen finder, at såvel Kødkontrollen som politiet har et ledelsesmæssigt fokus på at effektivisere vagtplanlægningen, og finder Kødkontrollens og politiets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer, at den del af sagen, der vedrører Kødkontrollen og politiet, kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 18. maj 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler 
 • Københavns Fængslers og Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet
 • Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet
 • Forsvarets implementering af et nyt it-system til at understøtte en effektiv vagtplan­lægning.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Forsvarets implementering af et nyt it-system til at understøtte en effektiv vagtplanlægning
 • Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik