Beretning om integrationsindsatsen

25-02-2015

Beretning nr. 8/2014

Beretningen handler om integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. 

Formålet med beretningen er at undersøge og vurdere, om Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte modtager den integrationsindsats, der er fastlagt i integrationsloven. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Er der en sikker registrering af de nyankomne udlændinge, der er berettiget til en integrationsindsats?
 • Iværksætter kommunerne i tilstrækkelig grad de indsatser, som følger af integrationsloven?
 • Følger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad op på integrationsloven? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. februar 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmark gav i 2014 opholdstilladelse til 6.110 udlændinge på asylområdet og til 5.716 udlændinge som led i familiesammenføring. Ifølge integrationsloven skal alle flygtninge og familiesammenførte over 18 år deltage i et integrationsprogram, som skal bibringe dem de nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere i Danmark.

Kommunerne har ifølge integrationsloven det primære ansvar for at iværksætte et individuelt integrationsprogram for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Derudover har Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (herefter Socialministeriet), Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet opgaver på integrationsområdet. Statens udgifter til integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte udgjorde i 2013 ca. 1,15 mia. kr., som blev udbetalt gennem en række statslige tilskud og refusionsordninger til kommunerne.

Statsrevisorerne kritiserer, at kommunerne ikke i alle tilfælde lever op til integrationslovens bestemmelser, og at ministerierne ikke mere systematisk følger op på, om integrationen af flygtninge og familiesammenførte sker i overensstemmelse med integrationsloven.

Statsrevisorerne kritiserer særligt:

 • At kommunerne ikke i alle tilfælde iværksætter de indsatser for flygtninge og familiesammenførte, der følger af integrationsloven. Rigsrevisionens stikprøve viste fx, at 65 % af integrationskontrakterne mellem kommune og udlænding ikke levede op til loven, da der hverken var mål for beskæftigelse eller uddannelse.
 • At Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet ikke har sikret en systematisk opfølgning på kommunernes brug af integrationslovens redskaber, hvorfor det fx ikke har været muligt at følge op på, om flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende.
 • At der fortsat er problemer med kommunernes tilsyn med kvaliteten af danskuddannelsen, skønt Undervisningsministeriet har vidst det siden 2007.
 • At Socialministeriet, siden integrationsloven blev indført i 1999, ikke har fulgt systematisk op på, om integrationslovens overordnede formål er blevet indfriet.

Statsrevisorerne finder det ligeledes kritisabelt, at der gennem alle årene siden 1999 har været usikkerhed omkring registreringen af nyankomne udlændinge, så der fortsat ikke er overensstemmelse mellem data om opholdsgrundlaget i udlændingesystemerne og CPR.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det er uklart, hvilke myndigheder, herunder Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for en sikker registrering af nyankomne udlændinge. Derfor er der behov for, at ministrene med ansvar for integrationsområdet får sikret et korrekt og pålideligt datagrundlag, så der kan redegøres for, med hvilken ret udlændinge befinder sig i Danmark."

Rigsrevisionens notat af 29. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen.

Notatet er baseret på redegørelser fra udlændinge, - integrations- og boligministeren og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen om Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets indsats for at:

 • styrke samarbejdet mellem regeringen og kommunerne samt resultatet af ministe­riets kommende evaluering af kommunernes brug af integrationskontrakter, integrationsplaner og tilbud om helbredsmæssige vurderinger
 • forbedre synkroniseringen af data mellem udlændingesystemerne og CPR, så der fremadrettet kan sikres en mere systematisk opfølgning på integrationslovens formål
 • undersøge muligheden for anvendelse af administrative CPR-numre
 • styrke tilsynet med kvaliteten af danskuddannelse for udlændinge. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at styrke samarbejdet mellem regeringen og kommunerne samt resultatet af ministeriets kommende evaluering af kommunernes brug af integrationskontrakter, integrationsplaner og tilbud om helbredsmæssige vurderinger
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at forbedre synkroniseringen af data mellem udlændingesystemerne og CPR, så der fremadrettet kan sikres en mere systematisk opfølgning på integrationslovens formål
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at undersøge muligheden for anvendelse af administrative CPR-numre
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at styrke tilsynet med kvaliteten af danskuddannelsen for udlændinge. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik