Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013

02-10-2014

Beretning nr. 28/2013

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2013 samlet set er rigtigt. Vurderingen er baseret på revisionen af de 20 ministerområder, der fremgår af statsregnskabet for 2013.

Beretningen indeholder et afsnit for hvert ministerområde, hvor regnskabet og forvaltningen vurderes, og hvor væsentlige revisionsresultater er gengivet, herunder bl.a. 3 forbehold. Vi har taget forbehold for, om Skatteministeriets forvaltning af ejendomsvurderinger er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Vi har endvidere taget forbehold for SKATs forvaltning af inddrivelsen af offentlige restancer, fordi SKAT ikke har kunnet løse væsentlige inddrivelsesopgaver. Endelig har vi taget forbehold for dispositionernes lovlighed i forbindelse med ansættelser og lønudbetalinger i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, fordi revisionen viste usædvanligt mange brud på love og regler. De øvrige revionsresultater, der er gengivet, handler fx om usikker regnskabsforvaltning hos enkelte virksomheder, eksempler på fejl og manglende sparsommelighed ved lønadministrationen og mangler ved it-sikkerheden i systemer, der understøtter virksomhedernes faglige, administrative og regnskabsmæssige opgaver.

Beretningen indeholder endvidere resultatet af 5 revisioner, som vi har gennemført på tværs af en række virksomheder. Analyserne handler om større engangsudbetalinger i staten, fratrædelsesaftaler i staten, 6 virksomheders forvaltning af statslige tilskud, 7 virksomheders fastsættelse af gebyrer og ledelsesinformation på 6 ministerområder.

Beretningen afsluttes med en gennemgang af statens drifts- og anlægsregnskab samt status.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 2. oktober 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 28/2013 om revisionen af statsregnskabet for 2013

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statsregnskabet for 2013 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en god og sikker regnskabsforvaltning i staten.

Statens virksomheder havde i 2013 udgifter på 674,0 mia. kr. og indtægter på 679,8 mia. kr. Overskuddet på statens driftsregnskab var på 5,8 mia. kr., hvilket er en forbedring af resultatet med 21,9 mia. kr. i forhold til bevillingen på finansloven for 2013. Det skyldes, at staten har haft flere indtægter end forventet på 7,9 mia. kr. og færre udgifter på 14,0 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer dog også, at Rigsrevisionen har taget 3 forbehold vedrørende:

 • Skatteministeriets forvaltning af ejendomsvurderingsområdet
 • SKATs forvaltning af inddrivelsen af offentlige restancer
 • dispositionernes lovlighed i forbindelse med ansættelser og lønudbetalinger i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

De 3 forbehold betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab.

Statsrevisorerne påtaler og skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Statsrevisorerne for 6. år i træk kritiserer Skatteministeriets forvaltning af inddrivelsen af de offentlige restancer i forbindelse med revisionen af statsregnskabet. Det har medført et utilsigtet tab af indtægter for staten, og at restancemassen fortsat er meget høj.

SKAT har store og stigende problemer med at løse inddrivelsesopgaverne som forventet og med den planlagte it-understøttelse ved ”Et Fælles Inddrivelsessystem” (EFI). Der har gennem mange år været betydelige problemer med implementeringen af EFI.

Statsrevisorerne kritiserer, at problemerne har betydet, at fordringer på 902 mio. kr. er blevet utilsigtet forældet og dermed ikke kan inddrives. De offentlige restancer kan kun opgøres med væsentlig usikkerhed, men udgør potentielt 75 mia. kr. ved udgan­gen af 2013.

Statsrevisorerne kritiserer, at forvaltningen af ansættelser og lønudbetalinger i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser) har været i strid med usædvanligt mange regler, overenskomster mv. Revisionen har afdækket så mange fejl og mangler, at medarbejderne ikke kan forvente at være ansat på korrekte vilkår eller være korrekt aflønnet.

Statsrevisorerne skal på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger pege på, at forvaltningen kan forbedres på bl.a. følgende områder:

Virksomhedernes regnskabsaflæggelse

 • Usikker regnskabsaflæggelse, forretningsgange og interne kontroller i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Naturstyrelsen og Økonomiservicecentret.
 • Usikker regnskabsaflæggelse i SKAT vedrørende skatter og afgifter og utilfredsstillende forvaltning af debitorer.
 • Mangelfuld håndtering af ændret regnskabspraksis i Finansministeriets koncern.

Virksomhedernes lønadministration

 • Et meget stort antal fejl og mangler på tværs af staten ved administrationen af en­gangsudbetalinger af løn/resultatløn, honorarer og B-indkomst, særligt på uddan­nelses- og undervisningsområdet.
 • Manglende sparsommelighed på lønområdet, fx i forbindelse med over-/merarbej­de og fratrædelsesgodtgørelser.

Forvaltning af statslige tilskud

 • Utilstrækkelig tilskudsforvaltning på tværs af staten, særligt i forbindelse med opfølgning på, om tilskuddet er anvendt til formålet, og gennemgang af regnskaber og revisionsrapporter.

Fastsættelse af gebyrer

 • Fastsættelse af gebyrer er i en række virksomheder sket på et tilfredsstillende grundlag, men Sundhedsstyrelsen (under Ministeriet for Sundhed og Forebyggel­se) bør på ny beregne gebyrerne under lov om lægemidler. Sundhedsstyrelsens gebyrfastsættelse er mere end 20 år gammel, og man har ikke henført omkostnin­ger og indtægter til det enkelte gebyr.

It-sikkerhed

 • It-sikkerheden og it-styringen er samlet set tilfredsstillende, men revisionen har på tværs af staten afdækket svagheder, som udgør risici for hackerangreb, nedbrud, datatab, misbrug af følsomme data mv. i bl.a. Sikkerhedsstyrelsen, Bygningsstyrelsen, politiet, National Sundheds-It og SKAT.

Ministeriernes ledelsesinformation

 • Revisionen på 6 ministerområder har afdækket, at ingen af ministerierne havde tilstrækkelig styringsrelevant, valid og retvisende ledelsesinformation, som koble­de informationer om økonomi og faglige opgaver. Nogle ministerier har haft fordele ved at udarbejde et samlet koncept for ledelsesinformationen, men statens centrale data leverer ikke data til at understøtte den.

Ministeriernes opfølgning på tidligere beretninger

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende:

 • At Statens It endnu ikke har fulgt tilstrækkeligt op på de væsentlige svagheder i it-sikkerheden, som Rigsrevisionen påpegede ved revisionen af statsregnskabet for 2008.
 • At Banedanmarks tiltag for at handle mere omkostningsbevidst ved køb af konsulentydelser stadig ikke er implementeret. Rigsrevisionen påpegede det ved revisionen af statsregnskabet for 2010."

Rigsrevisionens notat af 22. januar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 28/2013 om revisionen af statsregnskabet for 2013.

Notatet er baseret på 22 redegørelser fra alle ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Ministerierne har taget en række relevante initiativer for at rette op på fejl i regnskaberne for 2013 og for at forbedre forvaltningen og aflæggelsen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i forbindelse med årsrevisionen. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregnskabet. Opfølgning vil bl.a. omhandle: 

 • flere virksomheders arbejde med at forbedre regnskabsforvaltningen og rette op på uklar regnskabspraksis
 • flere virksomheders arbejde med at forbedre lønforvaltningen og sikre en sparsommelig forvaltning af statens lønmidler
 • flere virksomheders arbejde med at forbedre it-styringen og it-sikkerheden i og omkring deres it-systemer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2013 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik