Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

19-03-2014

Beretning nr. 14/2013

Beretningen handler om de statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Sikring af kulturarven er en hovedopgave for de statsanerkendte museer og er et vigtigt fun­da­ment for, at museerne kan formidle og forske i den danske kultur- og naturarv. Museerne skal bl.a. sikre kulturarven gennem indsamling, registrering og bevaring af museumsgenstande. 

Formålet med beretningen er at undersøge, om de statsanerkendte museer sikrer kulturarven for fremtiden, og om Kulturministeriets tilsyn med dette er tilstrækkeligt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Sikrer de statsanerkendte museer kulturarven gennem indsamling, registrering og beva­ring?
  • Er Kulturministeriets og Kulturstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer tilstræk­keligt? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. marts 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmarks 98 statsanerkendte museer har til opgave at sikre kulturarven og at formid­le viden om kultur- og naturarven til borgerne. De statsanerkendte museer modtager statstilskud fra Kulturministeriet og derudover et eller flere ikke-statslige tilskud, fx fra den kommune, som museet ligger i. De fleste statsanerkendte museer er selvejende institutioner. De statslige udgifter til de statsanerkendte museer var 368 mio. kr. i 2012.

Kulturstyrelsen under Kulturministeriet fører tilsyn med, om de statsanerkendte mu­seer løser deres opgaver på et højt fagligt niveau, og om tilskuddet anvendes i over­ensstemmelse med de formål, som fremgår af museumsloven.

Statsrevisorerne finder, at de statsanerkendte museers arbejde med at sikre kulturarven ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne har i den forbindelse hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater:

  • Kun ca. halvdelen af museerne har en nedskrevet politik for indsamling af muse­umsgenstande. Der er fortsat et væsentligt efterslæb i museernes indberetning af genstande i kulturarvsregistrene, og hovedparten af indberetningerne lever ikke op til retningslinjerne for minimumsindberetninger.
  • Hovedparten af museerne har ikke det nødvendige overblik over samlingerne og dermed grundlag for at prioritere bevaringsindsatsen. Store dele af samlingerne er fortsat truet af dårlige magasinforhold, som kan nedbryde dele af kulturarven.

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets forvaltning af området og Kultur­styrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer har været mangelfuld.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af museerne bør være risikobaserede og have et omfang og indhold, så Kulturstyrelsen kan indstille, om et statsanerkendt museum fortsat skal have statstilskud."

Rigsrevisionens notat af 17. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte museers sikring af kulturarven.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som Kulturministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik