Beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold

19-09-2012

Beretning nr. 19/2011

Beretningen handler om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold.

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, om eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold forvaltes tilfredsstillende. Det har Rigsrevisionen gjort ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Efterlever universiteterne de gældende regler for eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelse og arbejdsomfang?
  • Understøtter reglerne for eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold en effektiv forvaltning?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i okto­ber 2011.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. september 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2011 om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Universiteterne har adgang til at ansætte eksterne lektorer og undervisningsassistenter i tidsbegrænsede stillinger. De studerende får derigennem mulighed for at få adgang til erhvervsrelevant praktisk viden, og universiteterne får lettere ved at planlægge undervisningen. Ansættelserne sker i deltidsstillinger som videnskabeligt personale uden pligt til forskning. I gennemsnit varetager disse personalegrupper ca. ¼ af universiteternes undervisning.

Omfanget af de eksterne lektorers og undervisningsassistenters deltidsansættelse er fastsat ved forskellige timelofter på henholdsvis 100, 500 og 780 timer årligt. I mange tilfælde overholder universiteterne ikke timelofterne. Arbejdsmarkedets regler for tidsbegrænset ansættelse overholdes i flere tilfælde heller ikke, idet ansættelserne ofte forlænges mere end 2 gange.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at universiteterne i vid udstrækning ikke overholder reglerne for, hvordan eksterne lektorer og undervisningsassistenter skal ansættes, og hvor meget de må undervise.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Uddannelsesministeriet og Finansministeriet ikke har sikret sig:

  • at universiteterne overholder reglerne
  • at reglerne er tidssvarende, administrerbare og fungerer efter hensigten.

Statsrevisorerne forventer, at Finansministeriet er opmærksom på disse problemstillinger ved kommende overenskomstforhandlinger."

Rigsrevisors notat af 28. december 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2011 om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold.

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren, uddannelsesministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministerierne vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Uddannelsesministeriets opfølgning på universiteternes overholdelse af lov om tidsbegrænset ansættelse og reglerne om minimums- og maksimumstimer
  • Finansministeriets arbejde med at sikre, at reglerne understøtter en effektiv forvaltning.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. oktober 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2011 om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på universiteternes overholdelse af lov om tidsbegrænset ansættelse og reglerne om minimums- og maksimumstimer
  • Finansministeriets arbejde med at sikre, at reglerne understøtter en effektiv forvaltning.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik