Beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

14-03-2012

Beretning nr. 10/2011

Beretningen handler om, hvordan Ministeriet for Børn og Undervisning har styret indsatsen for, at mindst 95 % af ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Ministeriet for Børn og Undervisning har arbejdet målrettet for at understøtte målsætningen om, at mindst 95 % af ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke mål på ungdomsuddannelsesområdet styrer Ministeriet for Børn og Undervisning indsatsen og initiativerne efter?
  • Ved Ministeriet for Børn og Undervisning, om initiativerne i indsatsen for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse virker?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. marts 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2011 om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det er en politisk målsætning, at alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, fx en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. I 2006 fastsatte en række partier i Folketinget mål om, at mindst 95 % af ungdomsårgangen i 2015 og mindst 85 % af årgangen i 2010 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målopfyldelsen kan først opgøres endeligt efter 25 år, fordi erfaringen er, at personer, der er gået ud af 9. klasse, kan vende tilbage til uddannelsessystemet i op til 25 år efter 9. klasse. Ministeriet for Børn og Undervisning fremskriver ved hjælp af en profilmodel, at man forventer at nå målet for 2010-årgangen i 2035. Man forventer, at en større andel af unge fra 2009- og 2010-årgangene gennemfører en ungdomsuddan­nelse, primært fordi flere af dem begynder på en gymnasial uddannelse, hvor gennemførelsesprocenten er højere end på erhvervsuddannelserne. Dvs. at den positive udvikling er trukket af udviklingen på det gymnasiale område, hvorimod indsatsen har været rettet mod erhvervsuddannelserne.

Ministeriet for Børn og Undervisning har ansvaret for indsatsen for at nå 95 %-mål­sætningen, herunder indsatsen for at mindske det store frafald på erhvervsuddannelserne.

Indsatsen for at nå den overordnede 95 %-målsætning bærer præg af gode hen­sigter og initiativer. Selv om det er lykkedes at nå det opstillede mål om, at mindst 85 % af årgangen i 2010 skal have en ungdomsuddannelse, så må Statsrevisorerne konstatere, at Ministeriet for Børn og Undervisning ikke har tilstræk­kelig viden om, hvorvidt initiativerne virker efter hensigten.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Ministeriet for Børn og Undervisning har tilrettelagt en mål- og resultatstyring, som er så overordnet, at der ikke er konkrete og kortsigtede delmål for indsatserne for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ministeriet ved heller ikke, hvordan de opnåede delresultater bidrager til den overordnede målsætning. Det gør om­rådet vanskeligt at styre og indebærer risiko for resursespild.

En bedre styring og bedre data for de unges faktiske uddannelsessituation i Ungedatabasen vil kvalificere Ministeriet for Børn og Undervisnings og Folketingets grundlag for at vurdere og korrigere den fortsatte indsats for at få 95 % af de unge i 2015 til at have gennemført en ungdomsuddannelse i 2040."

Rigsrevisors notat af 12. juni 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2011 om indsatsen for 95%-målsætningen på ungdomsuddannelserne.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for børn og undervisning og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder:

  • Ministeriet for Børn og Undervisnings arbejde med at forbedre mål- og resultatstyringen for indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne
  • Ministeriet for Børn og Undervisnings arbejde med at udvikle og anvende data for de unges faktiske uddannelsessituation.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 17. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2011 om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings arbejde med at forbedre mål- og resultatstyringen af indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne
  • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings arbejde med at udvikle og anvende data for de unges faktiske uddannelsessituation. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 21. juni 2019

 Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2011 om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Undervisningsministeriets anvendelse af mål og indikatorer i den første statusredegørelse til Folketinget om 95 %-målsætningen
  • Undervisningsministeriets arbejde med at udbygge datavarehuset med indikatorer til reformopfølgning og omlægge statistikken på EUD-området fra databanken til datavarehuset som planlagt.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik