Beretning om sygehusenes økonomi i 2009

15-12-2010

Beretning nr. 2/2010

Beretningen handler om sygehusenes økonomi i 2009. Baggrunden for undersøgel­sen er de budgetoverskridelser på sygehusene, som blev konstateret i foråret 2010.

Beretningen beskriver omfanget og konsekvenserne af sygehusenes budgetoverskridelser i 2009. Endvidere undersøges dels sygehusenes og afdelingernes grundlag for budgetstyringen i 2009, dels om regionerne og sygehusene løbende i 2009 har fulgt op på og tilpasset sygehusenes aktiviteter og udgifter til budgetterne.

Undersøgelsen vedrører budgetåret 2009. Oplysningerne i beretningen er indsamlet fra marts 2010 til november 2010. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i marts 2010.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. december 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Regionerne har ansvaret for driften af Danmarks 37 sygehuse. I 2009 havde 21 ud af de 37 sygehuse budgetoverskridelser, som på flere sygehuse og afdelinger krævede afskedigelser og ansættelsesstop. Sygehusenes samlede budgetoverskridelser beløb sig til 662 mio. kr., svarende til 1,2 %, og udgjorde en del af regionernes samlede budgetoverskridelse på sundhedsområdet på 1.817 mio. kr., svarende til 2,2 %.

Sygehusenes budgetoverskridelser skyldtes bl.a. sen udmelding af sygehusenes produktions­værdi og urealistiske budgetter på afdelingerne, men også en række eksterne udfordringer i 2009, som vanskeliggjorde økonomistyringen:

  • lavere stigningstakt i sundhedsvæsenets økonomiske ramme i forhold til tidligere år
  • pres på sygehusene med hensyn til at afvikle ventelisterne efter strejken i 2008
  • pres for øget aktivitet på sygehusene på grund af flere patienter, det udvidede frie syge­hus­valg, pakkeforløb på kræftområdet, maksimale ventetider for visse livstruende sygdomme og økonomiske incitamenter til meraktivitet.


Statsrevisorerne konstaterer, at regionernes og sygehusenes styring af økonomi og aktiviteter generelt er en endda meget kompleks opgave. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at der også i 2010 og fremover vil være risiko for budgetoverskridelser.

Statsrevisorerne finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt, at regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet overvejer, hvordan styringen kan forenkles og tilrettelægges, så den på samme tid imødekommer behovene for:

  • en overordnet styring af udgifterne på sundhedsområdet
  • at give patienterne frit valg
  • at give visse patientgrupper garanterede behandlingsforløb
  • at sikre stabilitet, driftssikkerhed og løbende effektiviseringer på landets sygehuse
  • at minimere usikkerheden i regionernes og sygehusenes styring af aktiviteter og økonomi."

Rigsrevisors notat af 27. maj 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009. I 2010 iværksatte Rigsrevisionen en undersøgelse af sygehusenes økonomi på baggrund af, at der blev konstateret budgetoverskridelser på sygehusene i foråret 2010. Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som er sat i gang siden beretningen. Initiativer, der bl.a. imødekommer behov for overordnet styring af udgifterne på sundhedsområdet og minimering af usikkerhed i regionernes og sygehusenes styring af aktiviteter og økonomi. Rigsrevisionen vil fortsat følge styringen af udgifterne på sundhedsområdet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 5. marts 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009. Notatet redegør for Finansministeriets, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer for at sikre en bedre overordnet styring af driftsudgifterne på sundhedsområdet og en mere sikker budgetstyring på sygehusene.

Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har taget en række tilfredsstillende initiativer til at sikre en bedre og mere sikker styring, og det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik