Beretning om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh

16-01-2008

Beretning nr. 6/2007

Beretningen vedrører Udenrigsministeriets udviklingsbistand til Bhutan og Bangladesh og er foranlediget af Statsrevisorernes planlagte besøg i Bhutan og Bangladesh i februar 2008.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Udenrigsministeriets forvaltning af udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh har været tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Udenrigs­mini­ste­ri­et har tilrettelagt bistanden til Bhutan og Bangladesh, så den under­støt­ter målet om større bistandseffektivitet. I den forbindelse har Rigsrevisionen undersøgt, om Udenrigsministeriet har fokuseret bistanden i de 2 lande, så den danske bistand ydes inden for 2-4 sektorer, og så indsatsen inden for disse er sammenhængende. Endvidere har Rigsrevisionen med ud­gangspunkt i 2 af de centrale principper i Paris-erklæringen undersøgt, om Udenrigsministeriet har tilrettelagt bistanden med henblik på at tilpasse bistanden til nationale politikker, institutioner og procedurer, og om Udenrigs­ministeriet har fremmet harmoniseringen af den danske bistand med andre donorers bistand. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Udenrigsministeriets sektorprogrambistand i de 2 lande viser fremdrift og resultater i overensstemmelse med de opsatte mål.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. januar 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2007 om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning er udarbejdet forud for Statsrevisorernes besøg i Bhutan og Bangla­desh i februar 2008.

Bistanden til Bhutan og Bangladesh er 2 eksempler på virkningen af Danmarks udvik­lingspolitiske strategi om at bekæmpe fattigdom i verden gennem langsigtede og for­pligtende partnerskaber med de udviklingslande, der har status som programsamar­bejdslande. Beretningen viser også, hvordan det er muligt gradvist at overdrage an­svaret for gennemførelse af aktiviteter og administration af resurser til programsam­arbejdslandet, som det fx er sket og vil ske i Bhutan.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Udenrigsministeriets forvaltning af udviklingsbistanden til de 2 programsamarbejdslande generelt er tilfredsstillende.

Udviklingsbistanden forvaltes således med sigte på de udviklingspolitiske målsætnin­ger om øget bistandseffektivitet: Bistanden er søgt fokuseret på et antal begrænsede og sammenhængende sektorer, den er tilpasset Bhutans og Bangladeshs egne priori­teter og muligheder, og endelig er bistanden søgt harmoniseret med andre donorlan­de.

Beretningen viser, at fremdriften og resultaterne af sektorprogrammerne i Bhutan og Bangladesh generelt er i overensstemmelse med de opstillede mål. Statsrevisorerne skal dog pege på, at dokumentationen for de opnåede resultater bør forbedres på nog­le områder."

Rigsrevisors notat af 16. april 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. maj 2008

Beretning nr. 6/2007 om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne foretog i februar 2008 en besigtigelsesrejse til Bhutan og Bangladesh. På baggrund af beretningen og rejsens indtryk bemærker Statsrevisorerne, at de i høj grad støtter bestræbelserne på at øge bistandseffektiviteten ved at fokusere udviklingsbistanden på færre sektorer og færre bistandskomponenter. Statsrevisorerne finder det ligeledes velbegrundet, at der er truffet beslutning om, at Bhutan udfases som programsamarbejdsland, men savner i den forbindelse udviklingsministerens begrundelse for, at der ikke er et politisk ønske om at drøfte generel budgetstøtte med Bhutans regering, skønt landet opfylder ministeriets kriterier herfor.

Statsrevisorerne vil følge udviklingsministerens initiativer til en bedre dokumentation af resultaterne af udviklingsbistanden."

Rigsrevisors notat af 26. januar 2010

Rigsrevisor har afgivet notat om opfølgning på beretning nr. 6/2007 om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. No­ta­tet følger op på Udenrigsministeriet initiativer for at sikre en bedre dokumentation af resultaterne af udviklingsbistanden. Initiativerne er en revision af ministeriets system for kvalitetssikring og mål- og resultatstyring, mere fokuserede evalueringer af landeprogrammer samt mere synlig og målrettet dokumentation af bistandens resultater.

Rigsrevisor finder ministeriets initiativer tilfredsstillende og betragter sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik