Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

28-11-2007

Beretning nr. 16/2006

Den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet for 2006 og Rigsrevisionens erklæring om EU-midler i Danmark. I beretningen omtales endvidere en række revisionssager på de forskellige ministerområder.

Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at statsregnskabet for 2006 er rigtigt og giver et retvisende billede af statens udgifter og indtægter i finansåret og af aktiver og passiver ultimo 2006. Endvidere fremgår det, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne om­fattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Hvert af de 19 ministerområder er særskilt behandlet. Behandlingen omfatter bl.a. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet samt omtale af udvalgte sager. Sagerne omfatter både eksempler på god regnskabsforvaltning og det modsatte. Revisionen har for enkelte virksomheder på ministerområderne afdækket svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne. Disse svagheder og fejl har haft indflydelse på vurderingen af virksomhedernes regnskabsforvaltning og regnskaber.

Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. Rigsrevisionens særskilte erklæring om EU-midler i Danmark følger umiddelbart efter gennemgangen af de 19 ministerområder.

I beretningen behandles tillige 4 mere tværgående emner. Det drejer sig om: digital kommunikation, administrative servicecentre, cheflønspuljeordningen og 15 kommuners forvaltning af integrationsloven. Beretningen afsluttes med en gennemgang af statsregnskabets hovedtal samt baggrundsoplysninger om revisionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. november 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/06 om revisionen af statsregnskabet for 2006

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2006 er rigtigt og giver et retvisende billede af ud­­gifter og indtægter i 2006 samt aktiver og passiver ultimo 2006. Hovedparten af de udførte revisio­­­ner (89 %) fik således bedømmelsen "meget tilfredsstillende" og "tilfredsstillende". Statsreviso­­­rerne skal således pege på, at der blandt statens virksomheder er eksempler på velfungerende og me­­get tilfredsstillende regnskabsforvaltning, jf. beretningens pkt. 29. Rigsrevisionen har konstateret et begrænset antal fejl i regnskaberne og haft få bemærkninger til afstemningen mellem bevillin­ger og regnskab.

Revisionen har dog også afdækket en række svagheder i regnskabsforvaltningen og fejl i regnskaber­­ne, særligt vedrørende status. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med statens overgang til om­kost­­ningsbaseret regnskab.

Statsrevisorerne kritiserer på Finansministeriets område

 • at det for 3. år i træk må konstateres, at Økonomistyrelsens interne kontroller og dokumentat­i­on ved forvaltningen af tjenestemandspensioner er ufyldestgørende
 • at det ikke er muligt for Rigsrevisionen at vurdere, om Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskab er rigtigt. Regnskabsforvaltningen var ikke tilrettelagt på en måde, så den i tilstrækkelig grad med­­­vir­kede til aflæggelsen af et rigtigt regnskab. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at enkelte af Slots- og Ejendomsstyrelsens dispositioner ikke har været i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter.

Statsrevisorerne kritiserer på Forsvarsministeriets område

 • at regnskabsforvaltningen trods forbedringer ikke er helt tilfredsstillende, hvilket indebærer, at status ikke er rigtig i Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Farvandsvæsenet.

Statsrevisorerne kritiserer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område

 • at den generelle it-sikkerhed ved den fælles offentlige sundhedsportal Sundhed.dk ikke var tilfredsstillende, bl.a. var der utilstrækkelig kontrol af adgangen til personfølsomme oplysninger.

Statsrevisorerne kritiserer

 • at Beskæftigelsesministeriet har afgivet ufuldstændige oplysninger i et aktstykke til Finansud­va­l­get vedrørende omkostningerne til at afslutte en række uafsluttede sager i Arbejdsskadesty­rel­­sen.

Statsrevisorerne påtaler på Videnskabsministeriets område

 • at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ydet 2 lån til datterselskabet Scion-DTU a/s uden be­villingsmæssig hjemmel og uden, at ministeriets godkendelse forelå.

Statsrevisorerne kritiserer på Undervisningsministeriets område

 • at det ikke er muligt for Rigsrevisionen at vurdere, om CIRIUS' regnskab for 2006 er rigtigt på det foreliggende grundlag. Forretningsgange, kontroller og afstemninger bør foretages og styr­kes på en måde, så regnskabsforvaltningen medvirker til en korrekt regnskabsaflæggelse.

Statsrevisorerne kritiserer på Kulturministeriets område

 • at forretningsgange og kontroller i løn- og personaleadministrationen på Ordrupgaard ikke har væ­ret helt tilfredsstillende. Det har således ikke været muligt for Rigsrevisionen at vurdere, om med­arbejderne var korrekt indplaceret, og om de fik den rigtige løn.

 Miljøministeriets område påtaler Statsrevisorerne

 • at Miljøstyrelsen ikke havde lov- og bevillingsmæssig hjemmel til de dispositioner, som styrelsen foretog i forbindelse med OSIS-projektet. Sagen afventer strafferetlig afklaring og har i øvrigt gi­vet anledning til at styrke Miljøstyrelsens interne kontroller og forretningsgange på tilskud­s­om­rådet.

 Familie- og Forbrugerministeriets område kritiserer Statsrevisorerne

 • at Danmarks Fødevareforsknings regnskabsforvaltning for 2. år i træk må vurderes at være ik­ke helt tilfredsstillende bl.a. som følge af, at ledelsen ikke har sikret, at der foretages tilstræk­ke­lige reg­nskabsmæssige afstemninger og kontroller, inden regnskabet godkendes.

Statsrevisorerne kritiserer på Transport- og Energiministeriets område

 • svage forretningsgange og interne kontroller i Færdselsstyrelsen og i Vejdirektoratet, der ikke i tilstrækkelig grad medvirkede til at sikre et rigtigt regnskab
 • at Vejdirektoratets årsrapport 2006 ikke var helt tilfredsstillende. Således indeholdt rapporten ik­ke en sammenkædning af de faglige og økonomiske resultater eller en overordnet vurdering af målopfyldelsen
 • at det har været nødvendigt for Banedanmarks ledelse og Rigsrevisionen at tage forbehold for balancen vedrørende infrastrukturaktiverne. Statsrevisorerne bemærker, at bortset fra forbehol­dene er Banedanmarks regnskab for 2006 nu rigtigt, og at Banedanmarks økonomistyring og regnskabsvæsen ifølge Rigsrevisionen er inde i en positiv udvikling.

Stats­revisorerne konstaterer endvidere, at regnskaberne for EU-områderne for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, jf. beretningens kap. IV. Rigsrevisionen er­klæ­rer således, at de danske regnskaber viser et retvisende billede af tilskud, afgifter og bidrag fra EU-områderne i 2006. Revisionen har dog også foreløbigt vist, at afregningen af told og landbrug­s­af­gifter mv. ikke er retvisende, idet der tilsyneladende er et betydeligt antal fejl. Statsrevisorer­ne er enige med Rigsrevisionen i, at SKAT bør gøre en målrettet indsats for at nedbringe antallet af fejl.

I beretningens kap. V gennemgås 4 udvalgte emner. Hertil skal Statsrevisorerne bemærke:

Digital kommunikation

 • at mange virksomheder har været gode til at omsætte regeringens digitaliseringsplaner, mens der hos andre er et betydeligt potentiale for forbedringer
 • at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i særlig grad bør fokusere på forbedringer vedrørende anvendelse og udbredelse af digital signatur.

Administrative servicecentre

 • at udviklingen og udbredelsen af administrative servicecentre i staten er positiv
 • at servicecentre kan medvirke til effektivisering, fleksibilitet, driftssikkerhed samt kvalitets- og kompetenceudvikling.

Cheflønspuljeordningen

 • at der ikke er sikret overblik over, hvorvidt cheflønspuljens beløbsrammer overholdes
 • at Personalestyrelsen bør kende omfanget af puljens størrelse og bør overveje en administrativ re­gelforenkling
 • at systemunderstøttelser i Statens Lønsystem ikke sikrer en ensartet anvendelse, hvilket giver ri­siko for unøjagtige puljeopgørelser.

15 kommuners forvaltning af integrationsloven

 • at der er mulighed for forbedringer af forvaltningen, bl.a. ved opstilling af mere he­l­heds­ori­en­te­­rede mål for integrationsindsatsen over for de enkelte udlændinge
 • at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bør overveje mulighederne for at lette kommunernes administration af hjemtagelse af tilskud."

Rigsrevisors notat af 25. marts 2008

Rigsrevisors notat af 13. marts 2009

Rigsrevisors notat af 9. marts 2010

Notaterne afgives til Statsrevisorerne med henblik på afgivelse af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008. I notaterne angives status for enkeltsager omtalt i beretningerne om revisionen af statsregnskabet for henholdsvis 2004, 2006 og 2007. Der gøres rede for, om Rigsrevisionen anser sagen for afsluttet, om sagen fortsat følges af Rigsrevisionen, eller om sagens status fremgår af beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008.

I notaterne omtales:

 • Energitilsynets arbejde med gennemgangen af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budgetter og regnskaber
 • it-sikkerheden ved sundhed.dk
 • Finansministeriets endelige afklaring af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og -bøder i opgørelsen af nettoformuen i amterne mfl.
 • spørgsmålet om hjemmel til Patent- og Varemærkestyrelsens opkrævning af gebyrer, som giver overdækning i forhold til medgåede omkostninger
 • udviklingen i sagen om Rigspolitiets administration og regnskabsmæssige registrering af vægtafgift
 • udviklingen i sagen om styrkelse af regnskabsforvaltningen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
 • Arbejdsskadestyrelsens gebyrindtægter og Rigsrevisionens vurdering af den praktiske udmøntning af de særlige bevillingsregler for opgørelse af indtægterne og betydningen heraf for Arbejdsskadestyrelsens regnskabsaflæggelse
 • Undervisningsministeriets departements implementering af Rigsrevisionens anbefaling til ændringer i tilskudssystemet CØSA og den videre håndtering af problemet med mangelfuld dokumentation
 • regnskabsforvaltningen og rettelse af fejl i regnskabet for 2007 for Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner
 • arbejdet i Europanævnets sekretariat med at rette fejlene i nævnets bogføring for tidligere år
 • udviklingen i arbejdet med at opstille ensartede regnskabsprincipper for statslig infrastruktur
 • Velfærdsministeriets kommunikation af muligheden for at tilkende førtidspension med krav om efterfølgende revurdering

samt sætterigsrevisor Jørgen Mohrs opfølgning i sagen om etableringen af klare retningslinjer for fastsættelse og opgørelse af SKATs måltal vedrørende restancer.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik