Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

28-03-2007

Beretning nr. 8/2006

Beretningen vedrører Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. I 2006 var bevilligen til NGO-bistanden på 896 mio. kr. eller knap 8 % af den Danmarks bilaterale bistand. Bevillingen blev forvaltet gennem de danske NGO'er. Herudover samarbejder de danske ambassader lokalt med NGO'er i programsamarbejdslandene. Målsætningerne på området fremgår af Civilsamfundsstrategien fra 2000.

Rigsrevisionen har for det første undersøgt, hvorvidt Udenrigsministeriet har operationaliseret Civilsamfundsstrategien, fx i form af en handlingsplan med mål for implementeringen af strategien. For det andet undersøgte Rigsrevisionen Udenrigsministeriets praktiske administration af bevillingen til de danske NGO'er. Rigsrevisionen undersøgte her, dels om Udenrigsministeriet har tilrettelagt tilsynet med rammeorganisationerne (større NGO'er med et længerevarende samarbejde med Udenrigsministeriet) tilfredsstillende, dels om Udenrigsministeriet har sikret en tilfredsstillende administration af støtten til de NGO'er, der har fået bevilget midler til enkeltprojekter. Endelig undersøgte Rigsrevisionen, om Udenrigsministeriet har arbejdet målrettet gennem ambassaderne for at støtte civilsamfundet i programsamarbejdslandene.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. marts 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 8/06 om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Knap 8 % af den danske udviklingsbistand blev i 2006 ydet som tilskud til aktiviteter, der udføres af private organisationer (NGO'er). De danske NGO'ers indsats indgår i den såkaldte Civilsamfundsstrategi, der har til formål at støtte civilsamfundet i udviklingslandene.

Statsrevisorerne bemærker, at Udenrigsministeriet siden 2002 har forbedret regnskabsopfølgningen og tilsynet på tilskudsområdet - og at Udenrigsministeriet generelt har administreret NGO-bistanden tilfredsstillende. Udenrigsministeriet bør dog fortsat forbedre administrationen, især ved på følgende områder at:

  • udmønte Civilsamfundsstrategien, så det kan måles, hvordan NGO-bistanden bidrager til målene for dansk udviklingsbistand, herunder 2015 Målene
  • vurdere NGO'ers budgetter og ansøgninger om enkeltprojekter mere kritisk og efter mere ensartede kriterier
  • anvende NGO'ernes evalueringer mere aktivt, systematisk og tværgående på basis af mere ensartede tilsynsrapporter
  • styrke udvekslingen af informationer og erfaringer mellem ambassader og NGO'er i samarbejdslandene."

Rigsrevisors notat af 21. juni 2007

Rigsrevisors notat af 1. august 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/06 om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. Notatet handler om de initiativer, som er sat i gang siden beretningen for at forbedre administrationen af NGO-bistanden. Det drejer sig bl.a. om initiativer for at forbedre operationaliseringen af civilsamfundsstrategien, ministeriets grundlag for at vurdere NGO'ernes projektansøgninger og anvende NGO'ernes evalueringer samt udvekslingen af informationer mellem ambassaderne og NGO'er i programsamarbejdslandene.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Udenrigsministeriets arbejde med at integrere NGO-bistanden i ministeriets sam­lede mål- og resultatstyring og ministeriets arbejde med at gøre vurderingerne af rammeorganisationer­ne mere resultatorienterede.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/06 om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Udenrigsministeriets videre arbejde med at integrere NGO-bistanden i ministeriets samlede mål- og resultatstyring
  • Udenrigsministeriets videre arbejde med at gøre vurderingerne af rammeorganisationerne mere resultatorienterede.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. november 2014

Beretning nr. 8/06 om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde "Retten til et bedre liv" har som mål at bekæmpe fattigdom ved at fremme menneskerettigheder og økonomisk vækst. Hvis bistanden skal ydes med størst mulig effekt, må bistanden tilrettelægges på en måde, der muliggør en opfølgning på resultaterne.

Statsrevisorerne afslutter denne sag med en bemærkning om, at Udenrigsministeriet fortsat bør prioritere bedre muligheder for at måle resultater af udviklingsbistanden – også af den bistand, der ydes via rammeorganisationer og andre NGO’er."

Beretningshistorik