Beretning om tilsynet med luftfarten

23-05-2007

Beretning nr. 12/2006

Beretningen handler om tilrettelæggelsen af tilsynet med luftfarten. Tilsynet skal sikre, at der opretholdes et tilfredsstillende sikkerhedsniveau for luftfart i Danmark og for dansk luftfart i udlandet. Det er Statens Luftfartsvæsen og Skandinavisk Tilsynskontor, som udfører det praktiske tilsyn med luftfarten i Danmark.

Rigsrevisionens undersøgelse vedrører 3 aspekter: For det første, om Statens Luftfartsvæsens tilsyn med den civile luftfart i Danmark er tilrettelagt tilfredsstillende. For det andet, om Statens Luftfartsvæsens tilsyn med Skandinavisk Tilsynskontor, der fører tilsyn med SAS efter aftale mellem Danmarks, Sveriges og Norges myndigheder, er tilfredsstillende. Endelig er det undersøgt, om Transport- og Energiministeriets tilsyn med Statens Luftfartsvæsen er tilstrækkeligt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. maj 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 12/06 om tilsynet med luftfarten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Formålet med Transport- og Energiministeriets tilsyn med luftfarten er at sikre, at der opretholdes et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Det praktiske tilsyn med den civile luftfart udføres af Statens Luftfartsvæsen (SLV) og Skandinavisk Tilsynskontor (STK). STK fører tilsyn med SAS.

Beretningen viser, at SLV's tilrettelæggelse af tilsynet er tilfredsstillende. Dog bør SLV i højere grad kunne dokumentere, at tilsynene lever op til nationale og internationale krav om tilsynsfrekvenser, risikovurderinger mv.

Beretningen viser også, at SLV's tilsyn med STK er utilfredsstillende. SLV har således ikke kendskab til, om STK fører et tilsyn med SAS, der som minimum svarer til det tilsyn, som SLV fører med andre luftfartsselskaber, eller om STK overholder nationale og internationale krav til tilsyn af luftfarten.

Statsrevisorerne kritiserer, at Transport- og Energiministeriet har forsømt at indhente oplysninger fra SLV og STK, der kan give indblik i, om tilsynene med luftfarten er tilfredsstillende, og om de lever op til nationale og internationale krav.

Statsrevisorerne skal understrege, at transport- og energiministeren, uanset delegation af tilsynsopgaven, er øverste ansvarlige på området. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministeren ikke har sørget for at have det nødvendige grundlag for at vurdere, om de uddelegerede opgaver er løst reglementeret og efter hensigten. Således er der ikke fulgt tilfredsstillende op på, at SAS siden 1999 har foretaget ureglementerede flyvninger med fly, der formelt set ikke var luftdygtige."

Rigsrevisors notat af 23. november 2007

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 28. november 2007

Beretning nr. 12/06 om tilsynet med luftfarten

Sagen optages i Endelig betænkning 2006 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne lægger stor vægt på, at Transportministeriets tilsyn sikrer, at SAS og andre luftfartsselskaber ikke foretager ureglementerede flyvninger med risiko for passagerer og personel.

Statsrevisorerne konstaterer, at transportministeren nu har iværksat en række tiltag, som skal sikre et effektivt tilsyn med Statens Luftfartsvæsen (SLV), Skandinavisk Tilsynskontor (STK) og dermed i sidste instans bl.a. SAS. Tiltagene skal sikre, at tilsynene lever op til nationale og internationale krav.

Statsrevisorerne ser frem til resultatet af ministerens tiltag."

Rigsrevisors notat af 4. august 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2006 om tilsynet med luftfarten.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

  • om Transportministeriet fremover modtager mere detaljerede redegørelser om minimumsfrekvenser mv. for Statens Luftfartsvæsens (SLV) tilsyn
  • om Transportministeriet fremover modtager oplysninger om Skandinavisk Tilsynskontors (STK) virksomhed
  • om SLV's tilsyn sikrer, at dokumentationen for STK's virksomhed er forbedret
  • om SLV's deltagelse i OPS-udvalget medvirker til at sikre, at SAS ikke foretager ureglementerede flyvninger med fly, der formelt set ikke er luftdygtige.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen, indtil Transportministeriet og SLV finder SAS' håndtering af AD-noter tilfredsstillende.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. august 2010

Beretning nr. 12/2006 om tilsynet med luftfarten

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende og bekymrende, at SAS fortsat gennemfører et stort antal ureglementerede flyvninger med fly, som overskrider gældende luftdygtighedsdirektiver.

På baggrund af sagens alvor og unødigt lange forløb skal Statsrevisorerne anmode transportministeren om igen at redegøre for, hvilke initiativer der tages for at forhindre antallet af SAS' ureglementerede flyvninger."

Rigsrevisors notat af 17. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2006 om tilsynet med luftfarten og fortsat notat til Statsrevisorerne af 4. august 2010 om tilsynet med luftfarten.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som Transportministeriet vil iværksætte som følge af det fortsatte notatet.

Rigsrevisionen har fulgt op på følgende område:

  • om SLV's deltagelse i OPS-udvalget medvirker til at sikre, at SAS ikke foretager ureglementerede flyvninger med fly, der formelt set ikke er luftdygtige.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen, indtil Transportministeriet og SLV finder SAS' håndtering af AD-noter tilfredsstillende.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 20. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2006 om tilsynet med luftfarten.

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i SAS' ureglementerede flyvninger, herunder om Transportministeriet og Trafikstyrelsen finder SAS' håndtering af luftdygtighedsdirektiver tilfredsstillende.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik