Beretning om forvaltning af kulturarven

13-06-2007

Beretning nr. 13/2006

Beretningen vedrører forvaltningen af den fysiske kulturarv i arkiver, biblioteker og museer på Kulturministeriets område, de såkaldte ABM-institutioner. Rigsrevisionen har gennemført en kortlægning af, hvilke konkrete problemer der på nuværende tidspunkt er i ABM-institutionernes forvaltning af kulturarven. Herefter er der foretaget en vurdering af Kulturarvsstyrelsens og Kulturministeriets tiltag i forhold til de konstaterede problemer på området. Vurderingen af forvaltningen af kulturarven er baseret på en gennemgang af følgende 3 hovedopgaver: indsamling, registrering og bevaring.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. juni 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Danmarks kulturarv er spor og vidnesbyrd om naturens udvikling og om menneskets aktivitet og tænkning. På Kulturministeriets område forvaltes kulturarven af arkiver, biblioteker og museer, som har 5 hovedopgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Denne beretning omfatter alene de 3 første opgaver.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at den danske kulturarv generelt forvaltes hensigtsmæssigt. Statsrevisorerne konstaterer dog også, at der på visse områder er risiko for, at værdifulde kulturgenstande kan gå tabt.

Statsrevisorerne finder det bekymrende,

 • at betydelige dele af kulturgenstandene er i fare for nedbrydning, og at magasinerne, hvor genstandene skal opbevares, er mangelfulde
 • at flere af de statslige museer har et omfattende registreringsefterslæb
 • at såvel statslige som statsanerkendte museer ikke overholder museumslovens krav om at indberette genstande og værker i de centrale registre
 • at Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at de centrale registre er opdaterede og tilgængelige for museerne
 • at Kulturministeriet ikke har fastsat klare mål for, hvilke meraktiviteter der forventes gennemført for kulturbevaringsplanens ekstrabevillinger til konservering af genstande af enestående national betydning.


Statsrevisorerne er opmærksomme på, at der med kulturbevaringsplanen fra 2003 er iværksat en række – endnu uafsluttede – initiativer, der skal imødekomme problemer med indsamling, registrering og bevaring af kulturarven.

Statsrevisorerne forventer, at kulturministeren lader beretningens bemærkninger og anbefalinger indgå i den videre planlægning af, hvordan kulturarven skal bevares, herunder en vurdering af tidshorisonten for løsning af problemerne."

Rigsrevisors notat af 29. november 2007

Rigsrevisors notat af 10. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2006 om forvaltning af kulturarven. Der er i notatet fulgt op på 4 punkter:

 • Kulturministeriets gennemførelse af kulturbevaringsplanen, herunder særligt sikring af kulturgenstande og magasinforhold
 • museernes anvendelse af de 2 centrale registre
 • Kulturministeriets arbejde med at fastsætte mål for de kulturbevarende institutioners virksomhed
 • Kulturministeriets udvikling af strategier for en forøgelse af effekten og antallet af tilsyn ved de statsanerkendte museers indsats for forvaltningen af kulturarven.


Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende punkter:

 • Kulturministeriets gennemførelse af initiativet fra kulturbevaringsplanen om løsningen af Nationalmuseets magasinproblemer, som ministeriet fortsat arbejder med.
 • Kulturstyrelsens arbejde med at sikre, at museerne indhenter efterslæbet på indberetningen af museumsgenstande og -værker.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. april 2012

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det bekymrende, at der er så store efterslæb i registreringen af museumsgenstande og -værker i de 2 centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Konsekvensen er bl.a., at det giver et usikkert grundlag for museernes indsamlings- og kassationspraksis."

Rigsrevisionens notat af 24. september 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven.

Notatet gennemgår Kulturministeriets initiativer i forhold til de ude­stående punkter fra beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Kulturministeriets arbejde med at løse Nationalmuseets magasinproblemer. En løsning af Nationalmuseets magasinproblemer er et af initiativerne i kulturbevaringsplanen fra 2003.
 • Kulturstyrelsens arbejde med at sikre, at de statslige museer indhenter efterslæbet med indberetningen af deres samlinger i de 2 kulturarvsregistre.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 2. oktober 2014

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne var allerede for 2½ år siden bekymrende over det store efterslæb i registreringen af museumsgenstande og -værker i de 2 centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Denne bekymring er desværre stadig aktuel. Bekymringen bliver ikke mindre af, at man nu afventer ibrugtagningen af SARA – et endnu ikke færdigudviklet it-system der skal sikre et nationalt overblik over de danske museers samlinger og øge dataenes kvalitet og tilgængelighed.

Statsrevisorerne finder det yderst kritisabelt, at der mere end 7 år efter at beretningen blev afgivet endnu ikke er fundet en løsning på Nationalmuseets magasinproblemer."

Rigsrevisionens notat af 25. juni 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/06 om forvaltningen af kulturarven.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kulturministeriets gennemførelse af initiativet fra kulturbevaringsplanen om løsningen af Nationalmuseets magasinproblemer
 • Kulturministeriets arbejde med at sikre, at de statslige museer indhenter efterslæbet på indberetning af museumsgenstande og -værker.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til:

 • Kulturministeriets initiativ med at etablere et fælles magasin for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet med planlagt indflytning medio 2021
 • hvilke initiativer Kulturministeriet tager for at sikre, at Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet når målene om at indhente efterslæbet af indberetninger i henholdsvis 2023 og 2020.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. august 2018

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Sagen optages i Endelig betænkning 2017 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets opfølgning på denne beretning har været utilfredsstillende og langsommelig. 

Statsrevisorerne finder det yderst kritisabelt, at Nationalmuseets magasinproblemer ikke er løst mere end 10 år efter, at beretningen blev afgivet. Det har medført, at genstande på Nationalmuseet er gået tabt eller er blevet beskadiget. Statsrevisorerne skal påpege, at der er risiko for, at yderligere værdifulde kulturgenstande kan gå tabt eller blive beskadigede, inden det nye fælles magasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek forventes færdigbygget i 2021. 

Statsrevisorerne finder det endvidere kritisabelt, at Kulturministeriet mere end 10 år efter, at beretningen blev afgivet, ikke har sikret, at 3 ud af 5 statslige museer overholder museumslovens krav om indberetning af kulturgenstande i centrale registre. Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er store efterslæb i registreringen af museumsgenstande, og at Kulturministeriet midlertidigt har stoppet indberetningen. Årsagen er, at man fortsat afventer ibrugtagningen af SARA – et it-system der skal sikre et nationalt overblik over de danske museers samlinger – der skulle have været taget i brug i 2016. Statens Museum for Kunst forventer således først at kunne færdiggøre indberetningerne i 2023, og Nationalmuset forventer at kunne færdiggøre indberetningerne i 2020."

Rigsrevisionens notat af 1. november 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Kulturministeriets initiativ med at etablere et fælles magasin for Det Kongelige Bibliotek og National­museet med planlagt indflytning medio 2021
 • Kulturministeriets initiativer til sikring af, at Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet når målene om at indhente efterslæbet af indberetninger i henholdsvis 2023 og 2020. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Kulturministeriets initiativ med at etablere et fælles magasin for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet med planlagt aflevering og begyndende indflytning i febru­ar 2022
 • Kulturministeriets initiativer til at sikre, at Nationalmuseet når i mål med indberetningen i SARA i 2022, og at Statens Museum for Kunst når i mål med endelig indberetning i SARA i 2026. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. november 2021

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Kulturministeriet 14 år efter, at beretningen er afgivet, endnu ikke har sikret, at de statslige museer overholder museumslovens krav om at indberette museumsgenstande og -værker i de centrale registre. Statsrevisorerne finder dette særdeles kritisabelt og skal bede Kulturministeriet om at redegøre for, hvornår arbejdet forventes afsluttet."

Rigsrevisionens notat af 1. marts 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kulturministeriets initiativ med at etablere et fælles magasin for Det Kongelige Bibliotek og National­­museet med planlagt aflevering og begyndende indflytning i februar 2022
 • Kulturministeriets initiativer til at sikre, at Nationalmuseet når i mål med indberetningerne i SARA i 2022, og at Statens Museum for Kunst når i mål med endelig indberetning i SARA i 2026. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Kulturministeriets initiativer til at sikre, at Statens Museum for Kunst når i mål med indberetningerne i 2026.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik