Beretning om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne

24-01-2007

Beretning nr. 6/2006

Beretningen handler om de offentlige forpligtelser, som energiforbrugerne er forpligtet til at betale over el-, gas- og varmeregninger. Energiforbrugernes betaling anvendes til en række forskellige ordninger. Inden for ordningen vedrørende vindmøller og decentrale kraftvarmeværker gives der et særligt tillæg for produceret elektricitet, som beløbsmæssigt udgør størsteparten af de offentlige forpligtelser. Beretningen indeholder en undersøgelse og vurdering af, om energiforbrugernes betaling bliver opkrævet, kontrolleret og fordelt i overensstemmelse med lovgivningen og på en sådan måde, at det sikres, at pengene bliver anvendt til de tilsigtede formål. Beretningen indeholder således en undersøgelse af, hvordan tariffen for de offentlige forpligtelser fastsættes inden for elområdet, og hvordan fordelingen af penge til offentlige forpligtelser sker. Endvidere undersøges og vurderes transport- og energiministerens orientering til Folketinget om offentlige forpligtelser.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. januar 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 6/06 om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Det danske energimarked er liberaliseret. Det betyder bl.a., at alle elforbrugere siden 1. januar 2003 frit har kunnet vælge elleverandør. Fra 1. januar 2004 kunne også alle naturgasforbrugere i Danmark frit vælge gasleverandør. Åbningen af energimarkedet ved elreformen i 1999 har medført, at den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk, og netvirksomhederne er pålagt en række offentlige forpligtelser, de såkaldte PSO (Public Service Obligations). Det er bl.a. sikring af forsyningssikkerhed, udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elektricitet samt forskning og udvikling i miljøvenlige produktionsteknologier. Udgifterne til disse offentlige forpligtelser andrager gennemsnitligt 4,3 mia. kr. om året, og de opkræves direkte hos energiforbrugerne.

Statsrevisorerne finder det positivt, at energiforbrugernes betaling til offentlige forpligtelser bliver opkrævet, kontrolleret og fordelt i overensstemmelse med administrationsgrundlaget og på en sådan måde, at forbrugernes betaling tilgår de ordninger, som Folketinget har besluttet. Da der er tale om flere og komplicerede ordninger samt væsentlige beløb, finder statsrevisorerne, at der skal arbejdes målrettet på at gøre regningerne til forbrugerne forståelige og gennemskuelige.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at transport- og energiministeren fremover vil udvide sin årlige redegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg. Ministerens redegørelse vil således omfatte en generel status for ordningernes beløbsmæssige udvikling og en status for, hvordan formålet med ordningerne bliver opfyldt. Det er særligt relevant, idet ordningerne ikke fremgår af statsregnskabet."

Rigsrevisors notat af 11. maj 2007

Rigsrevisors notat af 5. august 2009

I notatet undersøges, hvorvidt forbrugernes regninger på el og naturgas er blevet mere forståelige og gennemskuelige. Der trådte nye bekendtgørelser i kraft den 1. januar 2007 og den 1. januar 2008, som specificerer de oplysninger, der skal fremgå af forbrugernes regninger for henholdsvis naturgas og el. Energitilsynet foretog i december 2008 en stikprøveundersøgelse af, om elselskaberne overholder de nye regler. Notatet følger op på sagen om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne (beretning nr. 6/06)

På baggrund af notatets undersøgelser afsluttes beretningssagen.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. august 2009

Beretning nr. 6/2006 om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det positivt, at der er gjort en indsats for at gøre regningerne til energiforbrugerne mere forståelige og gennemskuelige. Energitilsynet har således udstedt bindende forskrifter for, hvordan naturgasselskaberne og elselskaberne skal udforme regninger til forbrugerne med henblik på, at regningerne bliver lettere at forstå."

Beretningshistorik