Beretning om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker

15-08-2007

Beretning nr. 14/2006

Rigsrevisionen har undersøgt, om Økonomi- og Erhvervsministeriet har nedskrevne strategier for det danske engagement i de internationale investeringsbanker, om strategierne indeholder konkrete målsætninger for det danske engagement i bankerne, om strategierne er forankret i relevante politikdokumenter, og om der er sammenhæng mellem politiske målsætninger og engagementet i bankerne. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at strategier er et godt redskab til at systematisere de danske overvejelser om bankernes udvikling.

Det er desuden undersøgt, hvordan og i hvilket omfang Økonomi- og Erhvervsministeriet søger indflydelse på bankernes strategier og beslutninger gennem styrelsesrådsmøder og bestyrelsesmøder, og i hvilket omfang ministeriet har samarbejdet aktivt med bestyrelsesmedlemmet for at fremme danske interesser.

Endelig vedrører undersøgelsen også, om Økonomi- og Erhvervsministeriet har en tilfredsstillende overvågning af investeringsbankernes opfyldelse af deres formål og revision.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. august 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/06 om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"I denne undersøgelse vurderer Rigsrevisionen, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på tilfredsstillende vis forvalter det danske engagement i Den Nordiske Investeringsbank (NIB), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Undersøgelsen viser, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i vidt omfang sikrer, at danske synspunkter fremmes i bankerne, men også at det kunne ske på en mere systematisk måde.

Statsrevisorerne finder således, at ministeriet bør færdiggøre arbejdet med at prioritere mål og strategier for det danske engagement i bankerne. Statsrevisorerne finder det væsentligt, at ministeriet koordinerer disse mål og strategier med andre relevante ministerier, så det fx bliver klarere, hvordan det danske engagement i de internationale investeringsbanker bidrager til de danske politiske målsætninger i forhold til Central- og Østeuropa.

Statsrevisorerne anbefaler, at ministeriet arbejder for, at de internationale investeringsbanker omfattes af en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision til kontrol af, at bankerne lever op til deres formål og drives produktivt, effektivt og sparsommeligt."

Rigsrevisors notat af 5. november 2007

Rigsrevisors notat af 28. oktober 2008

Rigsrevisionen har undersøgt Økonomi- og Erhvervsministeriets opfølgning på Statsrevisorernes beretning nr. 14/06 om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker.

Rigsrevisionen følger i notatet op på, om ministeriet har koordineret de nye danske strategier for de internationale investeringsbanker med de relevante myndigheder. Af notatet fremgår det, at strategier og retningslinjer nu koordineres løbende med de relevante myndigheder. Det har bl.a. medført, at det nu fremgår klart af strategien for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, hvordan det danske engagement i denne bank bidrager til at nå de danske politiske målsætninger i forhold til Central- og Østeuropa.

I beretningen anbefalede Statsrevisorerne desuden, at ministeriet arbejder for, at de internationale investeringsbanker omfattes af en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision. Opfølgningen har vist, at det nu reflekteres i strategierne, at Økonomi- og Erhvervsministeriet vil arbejde for, at bankerne omfattes af en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision.

Rigsrevisionen finder Økonomi- og Erhvervsministeriets initiativer tilfredsstillende og betragter dermed sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik