Beretning om statens køb af juridisk bistand

11-10-2006

Beretning nr. 2/2006

Staten køber i en række tilfælde juridisk bistand, fx til at føre retssager eller i forbindelse med privatiseringer af store statslige selskaber. Til at varetage hovedparten af statens behov for juridisk bistand er der indgået en rammeaftale mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten. Kammeradvokaten har fortrinsret til at varetage statens sager, og aftalen indeholder en rabatordning, hvor staten betaler 2/3 af prisen af sammenligneligt advokatsalær.

Rigsrevisionens undersøgelse vedrører 2 aspekter: for det første Finansministeriets aftaleansvar, kontrol og administration med kammeradvokatordningen og for det andet udvalgte statsinstitutioners køb af juridisk bistand, herunder både køb af Kammeradvokatens bistand og anden juridisk bistand end Kammeradvokatens. I undersøgelsens anden del er der særligt fokuseret på Finansministeriets, Økonomi- og Erhvervsministeriets samt Transport- og Energiministeriets køb af juridisk bistand, idet de 3 ministerier er blandt dem med de største udgifter til juridisk bistand.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. oktober 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Staten har siden 1936 købt størstedelen af sin juridiske bistand hos Kammeradvokaten. Finansministeriets aftale med Kammeradvokaten om juridisk bistand til staten er særlig, idet den giver Kammeradvokaten fortrinsret til at føre statens sager og forpligter statsinstitutionerne til at bruge Kammeradvokaten. Kammeradvokataftalen er umiddelbart ikke udbudsegnet og har derfor aldrig været i udbud. Der er således indgået en rabataftale, hvor staten betaler ⅔ af prisen på et sammenligneligt advokatsalær.

På den baggrund finder statsrevisorerne det positivt, at statsinstitutionerne er tilfredse med kvaliteten af Kammeradvokatens bistand og finder ordningen velfungerende.

Finansministeriets indsats i forhold til indgåelse, kontrol og administration af aftalen med Kammeradvokaten kan dog forbedres:

  • Der bør skabes fuld klarhed over, hvilke statsinstitutioner der skal benytte kammeradvokataftalen og til hvilke typer af opgaver.
  • Grundet Kammeradvokatens eneret bør Finansministeriet systematisk vurdere kvaliteten af Kammeradvokatens ydelser.
  • Finansministeriet bør styrke kontrollen af, at Kammeradvokaten yder den aftalte rabat på salærerne."

Rigsrevisors notat af 15. januar 2007

Beretningshistorik