Beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi

05-10-2005

Beretning nr. 2/2005

Beretningen handler om ToldSkats indsats mod sort økonomi i perioden 2000-2004. Formålet med beretningen har været at undersøge og vurdere, om ToldSkats indsats mod sort økonomi i perioden har været baseret på god praksis.

Omfanget af den sorte økonomi i Danmark er betydelig og har haft en stigende tendens de senere år. Det årlige provenutab for staten er estimeret til at udgøre mellem ca. 13 og ca. 21 mia. kr.

Rigsrevisionen har i forbindelse med analysen inddraget praksis og erfaringer fra andre landes skattemyndigheder samt OECD’s anbefalinger vedrørende indsatsen mod sort økonomi for at vurdere, om ToldSkats indsats har været i overensstemmelse hermed.

Rigsrevisionen har for at kunne besvare formålet med undersøgelsen behandlet følgende emner: ToldSkats grundlag for at evaluere indsatsen, strategier, kontrolplaner og risikovurderinger, indsats samt opfølgning.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 5. oktober 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/05 om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Sort økonomi indebærer betydelige indtægtstab for staten. Unddragelse af betaling af skatter og afgifter går endvidere ud over lovlydige borgere og virksomheder og udhuler tilliden til effektivitet og retfærdighed i ToldSkats virksomhed.

Statsrevisorerne konstaterer, at ToldSkat først fra 2004 har iværksat en række væsentlige initiativer for at styrke indsatsen mod sort økonomi.

Statsrevisorerne finder, at indsatsen mod sort økonomi ikke har været tilstrækkelig.

Statsrevisorerne kritiserer, at sagsbehandling, efterforskning og opfølgning ved ToldSkats kontrolaktioner og de efterfølgende ansvarssager tager for lang tid – i visse tilfælde så lang tid, at der ikke kan rejses tiltale på grund af forældelse.

Statsrevisorerne forventer, at også justitsministeren afgiver redegørelse til denne beretning."

Rigsrevisors notat af 2. marts 2006

Rigsrevisors notat af 2. september 2009

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/05 om ToldSkats indsats mod sort økonomi.

Notatet handler om SKATs indsats mod sort økonomi, herunder SKATs strategier for indsatsen mod sort økonomi, anvendelsen af kontrolplaner og opfølgning på den gennemførte kontrol. Derudover behandles SKATs kontrolbeføjelser samt sagsbehandlingstider i ansvarssager og samarbejdet mellem myndigheder i sager om sort økonomi.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 28. september 2009

Beretning nr. 2/2005 om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"SKAT har efter fusionen mellem ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger opgjort sagsbehandlingstiden på alle ansvarssager, men pga. forskellige datagrundlag er det ikke muligt at vurdere, om sagsbehandlingstiden er reduceret eller forøget efter fusionen.

Statsrevisorerne kritiserede i 2005, at sagsbehandling, efterforskning og opfølgning ved ToldSkats (nu SKATs) kontrolaktioner og de efterfølgende ansvarssager tog for lang tid - i visse tilfælde så lang tid, at der ikke kunne rejses tiltale på grund af forældelse.

Statsrevisorerne har på den baggrund noteret sig, at SKAT har iværksat et projekt, som skal forkorte sagsbehandlingstiden i ansvarssager. Statsrevisorerne vil følge arbejdet med at forkorte sagsbehandlingstiderne i en ny undersøgelse af samarbejdet mellem SKAT og politiet. Hermed afsluttes denne sag om SKATs indsats mod sort økonomi."

Beretningshistorik