Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2004

23-11-2005

Beretning nr. 18/2004

Beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens redegørelse for revisionen af statsregnskabet for finansåret 2004.

Beretningens indledende kapitel indeholder Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet. Kapitlet omhandler lovgrundlag, konklusion, særlige revisionsresultater og EU-midler.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at statsregnskabet for 2004 er rigtigt, og at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen har dog afdækket en række svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne for enkelte virksomheder.

Statsregnskabet for 2004 er præsenteret i en tabel med regnskabstal samt afvigelse mellem bevillings- og regnskabstal pr. finanslovparagraf for henholdsvis driftsudgifts-, indtægts- og anlægsregnskabet. Hovedposterne i statens balance primo og ultimo 2004 samt nettotilgangen er kort beskrevet og vurderet.

For hvert ministerområde er antallet af virksomheder, de samlede udgifter og indtægter samt Rigsrevisionens bedømmelse givet ved de enkelte revisioner nævnt. Derefter følger Rigsrevisionens vurdering af, om ministerområdets regnskab er rigtigt. Endelig er resultaterne af en række revisioner på ministerområdet omtalt.

Beretningen indeholder også en redegørelse for resultatet af 3 tværgående undersøgelser om tilskudsrevision, administrative fællesskaber i staten og kommunernes styring og administration af kontanthjælp, aktivering og revalidering.

Beretningens afsluttende kapitel indeholder en redegørelse for de anvendte revisionsprincipper.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. november 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/04 om revisionen af statsregnskabet for 2004

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for finansåret 2004 er fundet rigtigt, og at dispositionerne generelt er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter. Hovedparten af de udførte revisioner (84 %) fik bedømmelsen "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstillende". Revisionen har dog også afdækket, at regnskabet på en række områder ikke er tilfredsstillende, og at der på nogle områder snarest bør foretages forbedringer.

Statsrevisorerne skal pege på, at forretningsgange og interne kontroller i flere ministerier og virksomheder skal styrkes, så de kan opfylde de krav, som stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning og medvirker til at sikre regnskabets rigtighed. Statsrevisorerne finder atter anledning til at fremhæve 2 områder, som en lang række ministerier og virksomheder bør forbedre: it-sikkerhed og afstemninger af statuskonti.

Statsrevisorerne har derudover hæftet sig ved og udtaler kritik i følgende enkeltsager:

Udenrigsministeriets oplysninger til Finansudvalget om status for de finansielle forhold i Program- og Projektorientering (PPO) har ikke været fuldstændige og korrekte. Ministeriet har fort-sat problemer med rettidig modtagelse og gennemgang af tilskudsregnskaber.

Under Økonomi- og Erhvervsministeriet har Energitilsynet ikke fuldt ud efterlevet bestemmelserne i varmeforsyningsloven om bl.a. drift af et register over varmeforsyningsvirksomheder til sikring af gennemsigtighed på området.

Finansministeriets anmærkninger til finanslovforslaget om § 34. Arbejdsmarkedsfondens udgifter og indtægter har været mangelfulde og ukorrekte.

Under Forsvarsministeriet er der konstateret en meget stor fejlprocent i Hjemmeværnets lagerbeholdninger. Endvidere har der været mange fejl i Forsvarskommandoens lønadministration efter overgangen til DeMars løn.

 Syddansk Universitet under Videnskabsministeriet har den generelle it-sikkerhed ikke været tilfredsstillende med risiko for systemnedbrud og misbrug.

Undervisningsministeriets departement har aflagt et fejlbehæftet regnskab for driftsudgifter og -indtægter bl.a. som følge af fejl i fakturabetalinger og periodisering. Nævnet vedrørende EU-op-lysning har ligeledes aflagt fejlbehæftet regnskab, og komitéstyrelsen under Folkeuniversitetet har ikke aflagt rigtigt regnskab.

Under Kulturministeriet har regnskabsaflæggelsen for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst været mangelfuld, og forvaltningen af kunstsamlingerne på Statens Museum for Kunst har ikke været tilfredsstillende.

Under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har Danmarks Fødevare- og Vete-rinærforskning (indtil august 2004 under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) aflagt et fejlbehæftet regnskab og haft en usikker økonomistyring.

Under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har Rigsrevisionen været nødt til at ta-ge forbehold i revisionspåtegningen til Fiskeribankens årsrapport vedrørende størrelsen af mer-hensættelsen til tab på bankens engagementer.

Under Transport- og Energiministeriet har Rigsrevisionen taget forbehold i revisionspåteg-ningen til årsrapporterne for Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S på grund af usikkerhed om størrelsen af takstindtægten. Statsrevisorerne er enige med rigsrevisor i, at ministeriet snarest bør træffe afgørelse om indtægtsfordelingen. Banedanmarks årsrapport var ikke rigtig, og omfanget af fejl vidner om, at Banedanmarks økonomistyring, interne kontroller og forretningsgange stadig ikke fungerer tilfredsstillende.

I beretningens kap. IV gennemgår rigsrevisor 3 tværgående emner, hvoraf det ene behandler tilskudsordninger:

I den stikprøvevise gennemgang af tilskudsordninger fokuseres på, om ordningernes formål og resultater er veldefinerede, om der er stillet krav til modtagernes regnskabsaflæggelse og revisionsforhold, og om tilskudsyder har fastsat klare retningslinjer for tilskudsforvaltningen.

Statsrevisorerne kritiserer, at forvaltningen af en stor del af tilskudsordningerne ikke lever op til gældende regler og anbefalinger, som nu er samlet i Økonomistyrelsens "Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning"."

Rigsrevisors notat af 1. marts 2006

Rigsrevisors notat af 7. februar 2007

Rigsrevisors notat af 4. marts 2008

Rigsrevisors notat af 13. marts 2009

Rigsrevisors notat af 9. marts 2010

Notaterne afgives til Statsrevisorerne med henblik på afgivelse af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008. I notaterne angives status for enkeltsager omtalt i beretningerne om revisionen af statsregnskabet for henholdsvis 2004, 2006 og 2007. Der gøres rede for, om Rigsrevisionen anser sagen for afsluttet, om sagen fortsat følges af Rigsrevisionen, eller om sagens status fremgår af beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008.

I notaterne omtales:

 • Energitilsynets arbejde med gennemgangen af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budgetter og regnskaber
 • it-sikkerheden ved sundhed.dk
 • Finansministeriets endelige afklaring af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og -bøder i opgørelsen af nettoformuen i amterne mfl.
 • spørgsmålet om hjemmel til Patent- og Varemærkestyrelsens opkrævning af gebyrer, som giver overdækning i forhold til medgåede omkostninger
 • udviklingen i sagen om Rigspolitiets administration og regnskabsmæssige registrering af vægtafgift
 • udviklingen i sagen om styrkelse af regnskabsforvaltningen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
 • Arbejdsskadestyrelsens gebyrindtægter og Rigsrevisionens vurdering af den praktiske udmøntning af de særlige bevillingsregler for opgørelse af indtægterne og betydningen heraf for Arbejdsskadestyrelsens regnskabsaflæggelse
 • Undervisningsministeriets departements implementering af Rigsrevisionens anbefaling til ændringer i tilskudssystemet CØSA og den videre håndtering af problemet med mangelfuld dokumentation
 • regnskabsforvaltningen og rettelse af fejl i regnskabet for 2007 for Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner
 • arbejdet i Europanævnets sekretariat med at rette fejlene i nævnets bogføring for tidligere år
 • udviklingen i arbejdet med at opstille ensartede regnskabsprincipper for statslig infrastruktur
 • Velfærdsministeriets kommunikation af muligheden for at tilkende førtidspension med krav om efterfølgende revurdering

samt sætterigsrevisor Jørgen Mohrs opfølgning i sagen om etableringen af klare retningslinjer for fastsættelse og opgørelse af SKATs måltal vedrørende restancer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 4. marts 2011

I notaterne giver rigsrevisor en status for en række enkeltsager, som han har lovet at følge. Sagerne blev første gang omtalt i beretningerne om revisionen af statsregnskabet for henholdsvis 2004, 2007 og 2008.

I notaterne omtales:

 • Energitilsynets arbejde med gennemgangen af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budgetter og regnskaber
 • Finansministeriets endelige afklaring af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og -bøder i opgørelsen af nettoformuen i amterne mfl.
 • spørgsmålet om hjemmel til Patent- og Varemærkestyrelsens opkrævning af gebyrer, som giver overdækning i forhold til medgåede omkostninger
 • Undervisningsministeriets departements implementering af Rigsrevisionens anbefaling til ændringer i tilskudssystemet CØSA og den videre håndtering af problemet med mangelfuld dokumentation
 • udviklingen i sagen om udbetaling af refusion til Københavns Kommune vedrørende lærerpensioner
 • udviklingen i SKATs koncept for risikostyring
 • effekterne af Rigspolitiets initiativer, der skal sikre korrekt regnskabsaflæggelse
 • Beskæftigelsesministeriets samarbejde med SKAT om opfølgning på udgiftsudviklingen vedrørende forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • lønudviklingen ved Transportministeriets departement og regelsættet for værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele
 • implementeringen af Statens It.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 23. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/04 om Energitilsynets tilsyn med fjernvarmeværkernes varmepriser. Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

 • kvaliteten og resultatet af gennemførte selvevalueringer
 • grundlaget for Energitilsynets fremadrettede
  arbejde med at vurdere, om varmeprisen for
   alle fjernvarmeværker i landet beregnes korrekt
 • prisfastsættelsen hos de centrale værker og affaldsforbrændingsanlæggene. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik