Beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet

19-01-2005

Beretning nr. 8/2004

Helsinki-konventionens hovedformål er at medvirke til at beskytte havmiljøet mod forurening. Beretningen indeholder resultatet af en undersøgelse af implementeringen af Helsinki-konventionens artikler. Rigsrevisionen har undersøgt og vurderet, om reglerne er implementeret i dansk ret, og om myndighederne fører tilsyn med, om forbedring af navigationsforholdene i Østersøområdet er sat i værk, og om andre medlemslande bliver orienteret om forureningsforhold. Rigsrevisionen har tillige undersøgt, om der er etableret et hensigtsmæssigt beredskab, herunder om der er udarbejdet en beredskabsplan, gennemført øvelser i forureningsbekæmpelse, foretaget overvågning af havmiljøet samt udført kontrol i overensstemmelse med internationale aftaler.

Undersøgelsen er tilrettelagt som en del af en parallel revision med deltagelse af andre rigsrevisioner. En sammenstilling af oplysninger om implementering af de udvalgte bestemmelser i Helsinki-konventionen indgår i en fælles rapport, som redegør for forhold i og forskelle mellem landene.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. januar 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at Helsinki-konventionens bestemmelser om beskyttelse af havmiljøet er tilfredsstillende indarbejdet i danske love og regler, og at samarbejdet om orientering om forureningsforhold mellem medlemslandene fungerer.

Statsrevisorerne konstaterer imidlertid, at myndighedernes tilsyn, beredskab og kapacitet ikke er fuldt ud effektivt og koordineret. Til trods for, at der er iværksat en række udviklingsinitiativer, er der behov for yderligere initiativer.

Statsrevisorerne understreger, at implementering af internationale aftaler også skal omfatte den praktiske gennemførelse."

Rigsrevisors notat af 2. juli 2005

Rigsrevisors notat af 14. maj 2007

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 23. maj 2007

Beretning 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet

Sagen optaget i Endelig betænkning 2006 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at forsvarsministerens og miljøministerens opfølgning på beretningen har været utilfredsstillende.

Forsvarsministeriet har først 2 år efter, at beretningen blev afgivet, modtaget den risikoanalyse for havmiljøet, som skal danne baggrund for planerne for kapacitet og beredskab på havmiljøområdet. Forsvarsministeriet har således endnu ikke revurderet beredskabsplanen, og Miljøministeriet har endnu ikke udarbejdet lokale beredskabsplaner.

Statsrevisorerne forventer, at Forsvarsministeriets og Kammeradvokatens igangværende vurdering af projektet vil afdække, hvad der er årsag til, at OceanEye radaren tilsyneladende ikke opfylder et af formålene med anskaffelsen - og derfor ikke i øjeblikket anvendes til den flybaserede overvågning af havmiljøet.

Statsrevisorerne vil nøje følge sagen."

Rigsrevisors notat af 5. marts 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. marts 2008

Beretning nr. 8 2004 om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet

Sagen optages i Endelig betænkning 2006 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder fortsat, at forsvarsministerens og miljøministerens opfølgning på beretningen er utilfredsstillende, idet der ikke har været tilstrækkelig fremdrift i sagen.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet stadig ikke har færdiggjort arbejdet med at revurdere planen for havmiljøberedskabet. Arbejdet med at vurdere, om forsvarets flyovervågning er den mest effektive overvågning af havmiljøet, er heller ikke tilendebragt.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Miljøministeriet ikke har færdiggjort udpegningen og planerne for de nødområder, der skal anvendes til skibe, der er ved at synke o.l. Planerne for nødområderne skulle have været udarbejdet senest februar 2004, jf. overvågningsdirektivet.

Statsrevisorerne konstaterer, at Forsvarsministeriet har besluttet, at OceanEye-radarerne ikke skal anvendes til overvågning af havmiljøet, da de teknisk set ikke fungerer tilfredsstillende. Det ene af de to formål med forsvarets anskaffelse af OceanEye er således ikke opnået. Forsvarets kompensation fra leverandøren på 300.000 kr. og en forlænget garantiperiode er relativ ubetydelig set i forhold til OceanEye-radarernes pris på ca. 65 mio. kr.

Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriet – som ved anskaffelsen og ibrugtagning af Tårnfalken – ikke har haft det nødvendige fokus på risikovurdering, projektstyring og kontraktindgåelse i forbindelse med forsvarets materielanskaffelser. Statsrevisorerne vil derfor nøje følge Forsvarsministeriets initiativer med henblik på at undgå gentagelser.

Der henvises til Statsrevisorernes tidligere bemærkning i sagen, afgivet den 23. maj 2007."

Rigsrevisors notat af 7. december 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet.

Der i notatet fulgt op på 3 områder:

  • Forsvarsministeriets revurdering af beredskabsplanen, herunder hvorledes en eventuel tilpasning af beredskabet skal finansieres
  • Forsvarsministeriets undersøgelse af flyovervågningen, og hvilke initiativer ministeriet vil tage for at sikre den mest effektive overvågning af havmiljøet
  • Miljøministeriets arbejde med lovforslaget til ændring af havmiljøloven og udarbejdelse af planer for nødområder.

Med notatet betragtes sagen om Miljøministeriets arbejde med ændringen af havmiljøloven samt udpegningen af nødområder og Forsvarsministeriets arbejde med implementeringen af anbefalinger for havmiljøberedskabet som afsluttet. Rigsrevisionen vil dog fortsat følge udviklingen i Forsvarsministeriets arbejde med undersøgelsen af en effektiv overvågning af havmilljøet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 28. februar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet.

Der er i notatet fulgt op på ét område:

  • Forsvarsministeriets undersøgelse af flyovervågningen, og hvilke initiativer ministeriet vil tage for at sikre den mest effektive overvågning af havmiljøet.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 14. marts 2012

Beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne og Rigsrevisionen afslutter denne beretning om Danmarks overholdelse af Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af hav­miljøet, som blev afgivet til Folketinget i 2005.

Statsrevisorerne bemærker, at Forsvarsministeriet har været unødig lang tid om at følge op på beretningens anbefalinger. Det har således taget 7 år at undersøge og iværksætte initiativer til effektivisering af den flybaserede overvågning af havmiljøet. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at forsvaret nu flyver på en måde, der både sparer flyvetimer og øger sandsyn­ligheden for at opdage ulovlig olieudledning i de danske have."

Beretningshistorik