Beretning om Bygnings- og Boligregistret

05-05-2004

Beretning nr. 10/2003

Beretning nr. 10/03 om Bygnings- og Boligregistret havde til formål at gennemgå og vurdere statens initiativer for at sikre og forbedre datakvaliteten i registret. Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register over samtlige landets bygninger og boliger, som anvendes til en lang række administrative formål. BBR-registret føres i kommunerne, men økonomi- og erhvervsministeren har det overordnede ansvar for registret og fastsætter regler for drift, vedligeholdelse og udvikling. Baggrunden for beretningen var, at de ansvarlige ministre ved flere lejligheder var blevet bedt om over for Folketinget at redegøre for de relativt mange fejl i de registrede data, samt hvilke initiativer de ville tage for at afhjælpe dem. I beretningen gennemgik Rigsrevisionen den statslige regeludstedelse vedrørende kvaliteten i BBR, de statslige initiativer efter 1996, tilsyn og revision af kommunernes drift af BBR samt Økonomi- og Erhvervsministeriets overvejelser om lovgivningsinitiativer.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 5. maj 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/03 om Bygnings- og Boligregistret

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at der er problemer med kvaliteten af oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og at der ikke er overblik over fejlenes art, antal og betydning."

Rigsrevisors notat af 7. oktober 2004

Rigsrevisors notat af 29. september 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. oktober 2008

Beretning nr. 10/03 om Bygnings- og Boligregistret

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Folketinget vedtog i 2005 en ny lov om Bygge- og Boligregisteret (BBR), der betød, at staten har ansvaret for BBR.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at den tilhørende bekendtgørelse endnu ikke er udstedt, og at det ny it-system Nyt BBR først forventes sat drift i 2009, dvs. 4 år efter lovændringen."

Rigsrevisors notat af 3. marts 2011

Dette notat omhandler opfølgning på 2 tilbageværende forhold vedrørende beretning om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr. 10/03). For det første er det undersøgt, om Erhvervs- og Byggesty­relsen har sat registreringssystemet Nyt BBR i drift. For det andet er det undersøgt, om Erhvervs- og Byggestyrelsen har forbedret sit tilsyn med varetagelsen af de kommunale opgaver vedrørende Nyt BBR. Sagen er afsluttet med afgivelsen af notatet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik