Beretning om skattemyndighedernes information og vejledning af virksomheder

05-11-2003

Beretning nr. 3/2003

Beretningen handler om ToldSkats og kommunernes information og vejledning til virksomheder om skattereglerne. Efter Rigsrevisionens vurdering er skattemyndig-
hedernes opgave med at informere og vejlede virksomhederne særlig vigtig, bl.a. fordi det komplicerede regelgrundlag på skatteområdet ofte ændres, og fordi skatteområdet er karakteriseret ved en meget kompleks struktur med mange skattemyndigheder.

Rigsrevisionen har undersøgt og vurderet, om ToldSkat og kommunerne sikrer, at virksomhederne får information og vejledning, som er forståelig, korrekt, dækkende, rettidig, målrettet og tilgængelig. Rigsrevisionen har herunder undersøgt og vurderet, om der er klare ansvarsforhold mellem skattemyndighederne, og om ToldSkats informations- og vejledningsindsats er koordineret og ensartet. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt og vurderet ToldSkats brugerundersøgelser.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 5. november 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/03 om skattemyndighedernes information og vejledning af virksomheder

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 1. april 2004

Rigsrevisors notat af 30. januar 2008

Rigsrevisors notat af 5. marts 2009

Notatet er rigsrevisors opfølgning på en beretning om skattemyndighedernes information og vejledning af virksomheder fra 2004 (beretning nr. 3/03). Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om udviklingen i Skatteministeriets initiativer til forbedring af målopfyldelsen for sager om bindende svar. På baggrund af en tilfredsstillende udvikling samt en række gennemførte og planlagte initiativer til forbedring af sagsbehandlingen, betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik