Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002

03-12-2003

Beretning nr. 18/2002

Beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens redegørelse for revisionen af statsregnskabet for finansåret 2002.

Beretningens indledende kapitel indeholder en beskrivelse af lovgrundlaget, statsregnskabet for 2002, metode og Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet.

For hvert ministerområde er kort omtalt antallet af virksomheder, de samlede udgifter og indtægter, omfanget af den udførte revision specificeret på revisionsprodukter samt Rigsrevisionens vurdering af regnskabsaflæggelsens kvalitet pr. produkt. Rigsrevisionen giver på grundlag af den udførte revision en samlet vurdering af kvaliteten af de enkelte ministerområders regnskabsforvaltning mv. samt om ministerområdets regnskab var rigtigt. Videre er omtalt resultaterne af de revisioner og andre forhold, som Rigsrevisionen har fundet anledning til at fremhæve på grund af deres principielle interesse eller beløbsmæssige karakter.

I beretningen er tillige redegjort for resultatet af 4 tværgående undersøgelser om Finansministeriets stillingskontrol, indtægtsdækket virksomhed, IT-revision og digitalisering.

Det fremgår af Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet, at revisionen afdækkede en række svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne på enkelte hovedkonti, især på Undervisningsministeriets område. Disse svagheder og fejl havde indflydelse på vurderingen af de enkelte ministerområders regnskabsforvaltning, men havde ikke en sådan karakter, at de påvirkede Rigsrevisionens generelle vurdering af statsregnskabet for 2002. Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at statsregnskabet var rigtigt, og at dispositionerne generelt var i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 3. december 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/02 om revisionen af statsregnskabet for 2002

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for finansåret 2002 er fundet rigtigt, og at dispo­si­tionerne generelt er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter. Revisionen har og­så afdækket, at regnskabet på nogle områder ikke er tilfredsstillende, og at der på en række om­rå­der snarest bør foretages forbedringer.

Derfor finder statsrevisorerne anledning til at gøre opmærksom på, at ledelsens indsats i og kon­trol med regnskabsforvaltningen bør intensiveres i flere ministerier, institutioner og virksomhe­der. Le­delsens utilstrækkelige engagement viser sig også i beretningens afsnit om resultatet af den tvær­gå­ende revision af IT-anvendelsen og i, at IT-anvendelsen ikke er tilfredsstillende i flere de­par­te­men­ter og institutioner.

Statsrevisorerne har derudover hæftet sig ved og udtaler kritik i følgende enkeltsager:

Udenrigsministeriets tilskudsforvaltning er stadig ikke tilfredsstillende, og der er endnu ikke overblik over administrationen af tilskudssagerne. En gennemgang af en række sager om ministeriets og ambassadernes håndtering af svindel og uregelmæssigheder viser, at flere forhold ikke er behandlet tilfredsstillende. Endelig har ministeriet ikke orienteret Finansudvalget tilstrækkeligt i en sag om misbrug af danske midler i forbindelse med Verdensbanken.

 Økonomi- og Erhvervsministeriets område har det på grund af regnskabsrod i institutionen ikke været muligt at afgøre, om Søfartsstyrelsens regnskab er rigtigt. I forbindelse med stiftelsen af ”Dansk Akkreditering – DANAK” som erhvervsdrivende fond har ministeriet ikke været opmærksom på, at institutionen stadig er undergivet statslig revision, at aktiver ikke kan overdrages uden hjemmel, og at gebyrer og priser skal følge statslige kalkulationsregler.

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) under Videnskabsministeriet har færdiggjort regnskaber og regnskabsinstruks alt for sent. 3 år efter stiftelsen den 1. juli 2000 er der fortsat usikkerhed i DPU’s regnskabsaflæggelse – og om regnskabet er rigtigt.

Overgangen til Navision Stat i 2002 betød, at Undervisningsministeriets departement aflagde et årsregnskab med særdeles alvorlige fejl, som betød fejl i statsregnskabet, og som kunne være undgået ved helt basale afstemninger og kontroller.

Trafikministeriets regnskabsforvaltning har ikke været helt tilfredsstillende, da der er relativt store fejl i status, som gav fejl af tilsvarende størrelse på driftsregnskabet. Flyvesikringstjenestens regnskab var præget af betydelige fejl omkring status, drift, procedurer og kontrol. Til trods for, at der er taget mange initiativer, er der fortsat betydelig usikkerhed i Banestyrelsens økonomiske styring og stor forskel mellem prognoser og det endelige resultat på grund af store efterslæb i udførelsen af fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter. I betragtning af den lette adgang til at forelægge et aktstykke for Folketingets Finansudvalg skal statsrevisorerne gøre opmærksom på, at Trafikministeriet for længst burde have sikret en klar hjemmel til Ørestadsselskabets låneoptagelse."

Rigsrevisors notat af 19. marts 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. april 2004

Beretning nr. 18 2002 om revisionen af statsregnskabet for 2002

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kan konstatere, at ministrene i flere sager har taget tilfredsstillende initiativer, og at rigsrevisor vil følge op på de uafsluttede sager. Statsrevisorerne har hæftet sig ved nogle konkrete uafsluttede sager, som de vil følge med opmærksomhed:

  • Udenrigsministeriet har iværksat en ajourføring af dets instrukser om underretning af Rigsrevisionen ved svindel og uregelmæssigheder på hele ministerområdet.
  • Den unødigt lange tid, det har taget at få Danmarks Pædagogiske Universitet til at aflægge retvisende og rettidige regnskaber."

Rigsrevisors notat af 1. marts 2005

Rigsrevisors notat af 10. februar 2006

Rigsrevisors notat af 7. februar 2007

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. marts 2007

Beretning nr. 18 2002 om revisionen af statsregnskabet for 2002

Sagen optages i Endelig betænkning 2005 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det vigtigt, at Beskæftigelsesministeriet fastholder fokus på implementeringen af det nye it-system til administration af sygedagpengelovens forsikringsordninger. Sigtet hermed bør være, at leverancen ikke forsinkes yderligere, så kontroller og regnskab styrkes som forudsat. Statsrevisorerne vil følge sagen."

Rigsrevisors notat af 13. marts 2009

Beretningshistorik